“Het verheugt de sp.a-fractie dat er vooruitgang is in de dossiers ‘Trage Wegen’, vooral omdat we deze ‘wat in de vergeethoek geraakte wegen’ mogen beschouwen als waardevolle verbindingen: een luxe voor een grootstad, waar stilte en rust even belangrijk zijn als hectisch leven en werken” zo stelde het sp.a raadslid. “Het tragewegennetwerk is al gedeeltelijk en met succes uitgevoerd in Drongen. Vandaag ligt het dossier Zwijnaarde, Sint- Denijs Westrem en Afsnee voor. De zwakke weggebruiker (fietsers en voetgangers) zullen zo in onze stad steeds meer gebruik kunnen maken van aangename, goed onderhouden, maar vooral ook veilige verbindingen. Een waardevol fijnmazig netwerk openbare wegenis dat in samenspraak met de bewoners en verenigingen (waaronder de vzw Trage Wegen) wordt tot stand gebracht. Met deze herwaardering realiseren we een belangrijke beleidskeuze voor duurzame vervoerswijzen in een aangename, groene en kindvriendelijke stad.  sp.a juicht dan ook toe dat onze stad werk maakt van de herwaardering van een netwerk van trage wegen doorheen de deelgemeenten. Zij verbinden immers recreatief groengebieden en functioneel openbare gebouwen/functies zoals de bushalte, het station, de school of het werk. En zo wordt vooral het woon-school en woon-werkverkeer veiliger gemaakt.  sp.a hoopt dat dit beleid in de toekomst kan voortgezet worden en dat stapsgewijs ook nog andere zones in de stad aan bod zullen komen. Wij  beseffen echter ook dat het hier om vele kilometers wegenis gaat dat in de toekomst bijkomend zal moeten onderhouden worden. In dit verband is het goed dat in het dossier aangegeven wordt dat een mogelijke uitbesteding van het beheer aan de sociale economiesector zal onderzocht worden. Wij zullen dan ook met overtuiging dit dossier goedkeuren.” zei Mieke Bouve namens de sp.a fractie. Schepen Watteeuw stelde in zijn wederwoord dat dit dankbare dossiers zijn, omdat men met weinig inspanningen zo’n mooie resultaten kan behalen. Hij bevestigde ook dat het beheer en onderhoud inderdaad in de toekomst zouden kunnen uitbesteed worden.