Er stellen zich al jaren twee problemen.

  1. Sinds het verdwijnen van het speelplein Kruisberg (dat een privaat speelplein was, eveneens eigendom van de kerkfabriek) heeft de gemeentelijke vakantiewerking “De Sjallekens” hier geen lokalen meer. Sindsdien huurt de gemeente elke zomervakantie de lokalen van de school De Wijngaard tegen een vergoeding. Zo heeft de vakantiewerking van de jeugddienst toch nog een uitvalsbasis op de Kruisberg dicht bij de speelbossen. Maar dat is een oplossing die geen zekerheid biedt voor de gemeentelijke vakantiewerking. De stad onderhandelt al 12 jaar met de kerkfabriek om de gronden van het vroegere speelplein te kunnen kopen met de bedoeling er een jeugdcentrum voor de stedelijke vakantiewerking op te zetten. De kerkfabriek wenst op deze vraag niet in te gaan, en bepleit nog steeds een volledige verkaveling van dit terrein.
  2. Het lokaal van de scouts 5de-12de Kempen is aan vernieuwing toe. De scouts zijn bereid te investeren in de bouw van een nieuw lokaal op deze locatie, maar zij krijgen van de kerkfabriek geen langdurig contract voor huur, gebruik of opstalrecht op deze gronden. Dat hypothekeert dan ook de huisvestingstoekomst van deze bloeiende scoutsgroep.

 Zowel de gemeentelijke speelpleinwerking als de scouts 5de-12de Kempen kampen dus met huisvestingsperikelen, en de langdurige besprekingen met de kerkfabriek leiden niet tot een oplossing.

 De sp.a jongeren en de scouts 5de-12de Kempen vonden het welletjes en hebben naar alternatieven gezocht en gevonden. Het OCMW kan een oplossing bieden. Zij doen nu een oproep aan het Herentalse OCMW om dit alternatief uit te werken en de huisvestingsproblemen van de jongeren in de Wijngaard op te lossen.

 Het alternatief is het volgende. Het OCMW bezit achteraan op de Wijngaard ( het bos rechts van de weg, rechtover het kruispunt met Kapittelbossen) nog een groot stuk grond van 13500m², voldoende groot om er jeugdlokalen op te bouwen. Het perceel ligt in bouwzone, en is dus perfect bebouwbaar. Wel moet voorafgaand het BPA Wijngaard gewijzigd worden voor dit perceel, want de BPA voorziet nu dat op deze grond enkel sociale woningbouw mag komen; de voorschriften zouden moeten aangepast worden naar de mogelijke bouw van jeugdlokalen.

 Als het OCMW de bereidheid heeft deze gronden ter beschikking te stellen van de stad, zijn er realistische mogelijkheden. Deze gronden kunnen dan door de stad in erfpacht gegeven worden naar deze jeugdbewegingen voor de bouw van een eigen, modern lokaal. De scouts bouwen zelf, zij zijn ook bereid te investeren in een nieuw lokaal. Het stedelijke fonds jeugdinfrastructuur geeft trouwens een subsidie om zulke nieuwbouw mogelijk te maken. En in ruil kunnen deze lokalen dan in de vakantieperiode gebruikt worden door de stedelijke vakantiewerking: een win-win situatie waardoor onze jeugd niet in de kou blijft staan!