Een "historische" gemeenteraadszitting deze avond in Overpelt en Neerpelt. Enig agendapunt was het principiële voorstel tot een fusie van beide gemeenten.  

De sp.a keurde dit principiële voorstel mee goed. Voorzitter Patrick Van Baelen gaf het standpunt van sp.a weer tijdens de gemeenteraadszitting. U leest het hier.

Fusies van gemeenten beroeren de gemoederen.  Buiten de reeds besloten fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en nog eentje in West-Vlaanderen, lijken de gemeenten niet in te gaan op de vraag van de Vlaamse Regering om vrijwillige fusies tussen gemeenten te organiseren.  Vanavond hebben we echter de mogelijkheid om ook hier in Noord-Limburg principieel akkoord te gaan met de samenvoeging tussen Overpelt en Neerpelt.

De motieven voor een gemeentefusie zijn te omschrijven als de zoektocht naar schaalgrootte en bestuurskracht.  Men gaat er m.a.w. vanuit dat een grotere gemeente beter en efficiënter te besturen is dan een kleine gemeente.  Dat is eenvoudig te begrijpen.  Als Overpelt en Neerpelt samen gaan, zullen zij een aantal diensten kunnen ontdubbelen en alle aankopen samen doen.  Dat levert een economisch voordeel op.  Het beschikbare personeel kan beter worden ingezet en er komen meer middelen vrij om zaken te realiseren voor de inwoners.  Daarenboven wordt er flink bespaard op het apparaat door een drastische vermindering van het aantal mandatarissen. Men zegt dan dat de bestuurskracht verhoogd en dat de beleidscapaciteit groter wordt.  De gemeenten kunnen dus met hetzelfde inkomen (uit belastingen en subsidies) meer zaken realiseren.

Een fusie tussen Neerpelt en Overpelt is daarenboven een zeer logische fusie.  De gemeentekernen liggen zeer dicht bijeen en de bevolking van beide gemeenten vermengd zich sinds jaar en dag.  Daarenboven wordt al langer samengewerkt.  Het zwembad is daar een goed voorbeeld van maar ook op administratief vlak (wat minder duidelijk is voor de bevolking) is er een intense samenwerking.  Maar er is meer.  Demografisch lijken beide gemeenten erg op elkaar.  Zowel wat betreft het aantal als de samenstelling van de bevolking zijn het twee gelijkaardige gemeenten.

Bij een fusie gaat men zeer vaak kijken naar de financiële toestand.  Ook daar lopen de cijfers niet ver uit elkaar.  Overpelt heeft iets meer schulden, maar zal ook meer patrimonium inbrengen en heeft een licht grotere fiscale capaciteit.  Men mag niet vergeten dat de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie geeft van €500 voor schuldverlichting.  Dat betekent dat de fusiegemeente een bijna schuldenvrije start zal kunnen maken. 

Uiteraard brengt een fusie ook kosten met zich mee.  Denk maar aan de borden voor de nieuwe straatnamen, het drukwerk, de administratieve samenvoeging van computersystemen e.d.  Ook zullen de schaalvoordelen niet onmiddellijk het volle effect hebben.  Het personeelsbestand blijft voorlopig hetzelfde en zal pas na enkele jaren kunnen gestroomlijnd worden tot een betere gemeentelijke organisatie.  Maar het is kiezen.  Ofwel fusioneert men en zet men een organisatie op poten voor de volgende decennia die zal toelaten om zowel organisatorisch als financieel een burgergericht beleid te voeren.  Ofwel doet men dat niet en zal men met de beschikbare middelen steeds minder kunnen doen tenzij de belastingen drastisch worden verhoogd. Zeggen dat men niet moet fusioneren omdat dit financieel (nog) niet nodig is, is de burgers een rad voor de ogen draaien.  Door Overpelt en Neerpelt nu te fuseren tot één grote gemeente, nemen wij een voorsprong op de gemeenten die nu om emotionele redenen hun zelfstandigheid willen bewaren.

De sp.a is dus duidelijk gewonnen voor een fusie omdat dit de enige manier is om een goed en financieel gezond beleid te kunnen voeren.  Hoe en door wie de nieuwe gemeente bestuurd zal worden, bepalen de inwoners bij de verkiezingen van 2018.  Wij hopen dat de kiezers de partijen zullen belonen die resoluut kiezen voor een grote fusiegemeente.  De mensen beloven dat men beter voor hen zal zorgen in een kleine zelfstandige gemeente is niet eerlijk omdat dergelijke beloften niet kunnen worden ingelost.