“sp.a pleit voor een veralgemening van de derdebetalersregeling, waardoor men op consultatie enkel nog het remgeld moet betalen zoals in het ziekenhuis en bij de apotheek”, zeggen sp.a-Kamerleden Maya Detiège en Karin Jiroflée. “Zo’n veralgemening zou ook heel wat administratie vermijden, het zou immers een einde maken aan het systeem met de klevertjes.” Toch lijkt het er op dat het principe voor de derde keer op een maand tijd door de meerderheid zal worden weggestemd in het parlement.

Uit een enquête van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) blijkt dat 60 procent van de ondervraagden zorg uitstelt om financiële redenen. Van zij die een bezoek aan de dokter uitstellen geeft 90,6 procent aan dat een derdebetalerssyteem voor hen een oplossing zou bieden. Naar aanleiding van de bespreking van de wet diverse bepalingen diende sp.a een amendement in voor de veralgemening van de derdebetalersregeling in de gezondheidszorg. sp.a wil dat mensen voortaan ook bij de arts, net zoals bij de apotheker in het ziekenhuis, enkel nog het remgeld betalen.

Voor een raadpleging bij de huisartsen betekent dat dat patiënten nog slecht 6 euro, 4 euro (mits GMD) of 1 euro (indien men recht heeft op de Verhoogde Tegemoetkoming) moet betalen. Bij de specialist zou het remgeld dan nog 12 euro bedragen. “Dat je nu eerst de volle pot (24,48 euro) moet voorschieten om nadien meer dan 18 euro terug te vorderen van je mutualiteit creëert onnodige financiële drempels”, weet Maya Detiège. Omdat mensen zich vandaag nog steeds genoodzaakt zien zorg uit te stellen om financiële reden pleiten ook het VPP, de Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede voor een veralgemening van de derdebetalersregeling. sp.a legde het dossier al meermaals op tafel in het parlement.

“Zorguitstel heeft zeer kwalijke gevolgen voor de individuele patiënt maar ook voor de gezondheidszorg”, zegt Karin Jiroflée. “Door zorg uit te stellen heeft men later zwaardere en duurdere zorg nodig. Dat de regering de drempels tot zorg dus niet wil wegnemen kan men niet anders dan pervers noemen. Dat deze regering kiest om een systeem dat er enkel toe leidt onnodig zorguitstel te bestendigen, bewijst nogmaals dat ze de rekeningen maar wat graag doorschuift naar de gewone gezinnen. Voor sp.a is de kous hiermee niet af. Wij zullen voorstellen blijven indienen die onze gezondheidszorg toegankelijker maken. Gedwongen zorguitstel is één van de grootste onrechtvaardigheden in onze welvaarstaat”, besluit Jiroflée, die er ook op wijst dat de derdebetalersregeling bij de dokter in de meeste Europese landen al de regel is.

Een veralgemeende derdebetalersregeling zou ook veel administratieve rompslomp besparen. “Mensen met klevertjes naar de mutualiteit laten lopen is niet meer van deze tijd”, zei Bart De Wever nog op de n-va familie dag. “Wel dat vinden wij ook”, zeggen Maya Detiège en Karin Jiroflée. “Het is dan ook verbazingwekkend dat N-VA ons voorstel nu voor de derde keer op nog geen maand tijd wegstemt. Het zou toch véél zinvoller zijn om de arts het resterende gedeelte van het honorarium rechtstreeks te laten afrekenen met de mutualiteiten. Zo kan de mutualiteit zich nog meer dan vandaag richten op het verdedigen en het begeleiden van de patiënt.”