Om ons klimaat te redden, moeten we op alle fronten strijden. Op politiek vlak betekent dat onder andere ‘op elk bestuursniveau’:

1. Wereldwijd

 • Opvolger voor Kyoto-protocol, inclusief bindende mondiale CO²-reductie, op de VN – klimaattop in Parijs in 2015.

 • Meer representatieve VN, waarbij verhoudingen tussen continenten worden recht getrokken en slachtoffers van de klimaatcrisis een echte stem krijgen.

 • VN Green fund, dat ontwikkelingslanden moet helpen om te gaan met gevolgen, moet effectief gespijsd worden door diegene die engagementen aangingen.


2. Europa
- Duidelijke doelstellingen wat betreft reductie broeikasgasuitstoot voorop stellen: 30% reductie tegen 2020 en 50% tegen 2030.

 • Wat betreft energiebesparing wil sp.a een bindende doelstelling van 40 procent tegen 2030. Bovendien moet de Europese energiemix tegen 2030 voor 45 procent uit hernieuwbare productie bestaan.

 • Broeikasgasuitstoot is vandaag te goedkoop, waardoor investeren in energiebesparing onvoldoende rendabel zijn. Het emissiehandelsysteem moet op korte termijn hervormd worden. Op termijn moet ze vervangen worden door een CO²-taks op EU-niveau.

 • Emissienorm voor nieuwe wagens van 60g CO²/km.

 • Testomgeving die de realiteit weerspiegelt om de uitstoot van wagens te bepalen.


3. België

• Dringend nood aan samenwerkingsakkoord tussen federale overheid en Vlaamse overheid over verdeling van de inspanningen.


4. Vlaanderen

 • Maatregelen van Freya Van den Bossche die op het terrein het verschil al maken op drie vlakken: lagere energiefactuur en minder schadelijke uitstoot (door energiebesparingen) en extra tewerkstelling

 • In de eerste drie jaar van haar ambtstermijn werden 72.000 daken geïsoleerd dankzij de isolatiepremie.

 • Inzetten op energiebesparing leverde bovendien volgens het VEA in 2012 alleen al 3.500 extra jobs op.

 • Inzetten op 100% hernieuwbare energie tegen 2050.

 • sp.a verzet zich tegen speculatie met uitstootrechten. Het kan niet dat emissierechten duur verkocht worden om nadien goedkopere emissierechten in het buitenland aan te kopen.

 • Bedrijven die middelen uit het klimaatfonds (= opbrengst veiling CO2 rechten) ontvangen, wenden deze integraal aan ter ondersteuning van het klimaatbeleid door te investeren in energiebesparing (geen blanco cheque).

 • Verplichte bedrijfsvervoerplannen voor bedrijven met meer dan 100 wn, waarbij doelstellingen inzake collectief vervoer aangenomen worden.

 • Duurzame vervoersmiddelen moeten fiscaal gunstig behandeld worden binnen een mobiliteitsbudget dat elke werknemer ter beschikking krijgt.

 • We moeten niet alleen de opwarming van de aarde beperken, we moeten ook een aantal gevolgen mee in rekening nemen:
  Hevige regenval betekent een enorme druk op ons verouderd en onvolledig rioleringsnet. De tekorten om de modernisering van het stelsel te bekostigen zijn groot (6,5 mia Euro ). Dit impliceert een enorm druk op onze waterfactuur. Omgaan met meer water vraagt dus creatief beleid, waarbij een lokaal hemelwaterplan ook in staat moet zijn om in onze stads en dorpskernen water deels bovengronds (pleinen, parken, braakliggend terrein) op te vangen. Zo ontlasten we ons rioleringsstelsel en houden we de waterfactuur betaalbaar.

 • In overstromingsgebied enkel bouwen als waterbergend vermogen intact blijft.

 • Integrale visie op de bescherming van onze kustlijn. Het sigma-plan rond de Schelde bewijst dat verhoogde veiligheid en verhoogde natuurbeleving hand in hand kunnen gaan.

 • Voldoende infiltratiezones en open waterpartijen bij elk nieuw vastgoedproject.


5. Lokaal

 • Meer lokale initiatieven zoals Leuven/Gent klimaatneutraal. Het is op dit niveau dat de overheid heel direct in staat is de leefomgeving van de burgers te verbeteren.

 • Herinvoeren van de Milieuconvenant die Gemeenten de nodige middelen verleent om aan milieubeleid te doen.