De Vlaamse steden staan voor grote uitdagingen op vlak van mobiliteit. De noodzakelijke verdichting van het stedelijk weefsel heeft als consequentie dat er steeds meer verplaatsingen zijn op de beperkte stedelijke infrastructuur. Tegelijk dienen steden ook werk te maken van een degelijk klimaatbeleid. De ambitie om 40% van de CO2 te verminderen tegen 2030 zal ook enorme aanpassingen vergen op vlak van mobiliteit. Dit alles op een manier die betaalbaar is voor iedereen. De mogelijkheid om zich vlot te verplaatsen bepaalt immers mee de toegang tot onderwijs, werk en ontspanning.


In het kader van de week van de mobiliteit heeft sp.a Ronse een aantal ideeën voorgesteld die reeds in andere steden hun meerwaarde hebben aangetoond. Hierbij schuiven we de fiets en het openbaar vervoer naar voor als de speerpunten van de noodzakelijke transitie naar een duurzame mobiliteit. De auto zal echter ook in de toekomst nog steeds voor sommige verplaatsingen noodzakelijk zijn. Gezien de meeste wagens echter 95% van de tijd geparkeerd staan, is er daar zeker een potentieel om via het delen van wagens efficiënter om te springen met het bestaand wagenpark. Concreet werden de volgende voorstellen voorgelegd:

  • Voor veiligere schoolomgevingen stellen we voor om samen met partners een fietsbereikbaarheidsnota per school op te maken en waar het kan het concept van 'schoolstraten' in te voeren. Tegelijk vragen we de stad om haar eigen aannemers te verplichten om vrachtverkeer buiten de start en einde van de schooldag te organiseren. Projecten zoals de Vrijheid en de Hoge Mote bevinden zich immers in de onmiddellijke nabijheid van een school. Aan de stad om dit op een veilige manier te organiseren.
  • Voor het bevorderen van het gebruik van de fiets vragen we de opmaak van een fietsparkeerplan. Op die manier willen we detecteren welke de buurten zijn waar er bij gebrek aan garages echt nood is aan buurtstallingen. Uit onderzoek van 'Fietsberaad' blijkt immers dat de aanwezigheid van kwaliteitsvolle buurtstallingen het gebruik van de fiets met 23% doet toenemen.
  • Met betrekking tot autodelen merken we dat Ronse nog een blinde vlek is op een kaart die bijna heel Vlaanderen dekt. Het is aan de stad om op zoek te gaan naar een goede partner of een geschikt peer to peer platform om autodelen in onze stad te promoten. De stad zou tevens haar eigen wagens in het weekend ter beschikking kunnen stellen.

Het bestuur was overtuigd van de meerwaarde van deze voorstellen en zal ze door haar ambtenaren laten analyseren. We hopen dat het bestuur de nodige ambitie aan de dag zal brengen om nog voor het eind van dit jaar deze maatregelen goed te keuren. Ook op de volgende gemeenteraden zal sp.a Ronse voorstellen blijven formuleren voor een duurzame, betaalbare en veilige mobiliteit.