Het is u misschien al opgevallen: het gemeentebestuur heeft het inzake ruimtelijke ordening en bouwprojecten niet zo voor inspraak van de Temsenaar.    Protestgroepen en gewone burgers stellen het gebrek aan inspraak aan de kaak. sp.a-Temse heeft helemaal niks tegen investeerders die mooie en passende projecten willen realiseren in onze gemeente, maar waar wij wel iets tegen hebben is dat het gemeentebestuur daarbij zelden de regie neemt, zelden gedegen studiewerk verricht en in een vroege fase bijna nooit inspraak organiseert voor omwonenden. Die mogen achteraf een rondje bezwaar- en beroepsschriften gaan indienen. Dit is geen stijl vinden wij bij sp.a-Temse, anno 2017 moet dat beter kunnen.

We overlopen met u een aantal recente dossiers waar het echt fout liep.

De plannen voor de nieuwe invulling van de stop gezette Steenbakkerij in Steendorp werden door de vzw Steendorp Leefruimte toegelicht op een druk bijgewoonde informatievergadering. Vooral het feit dat niet geluisterd wordt naar wat de Steendorpenaren zélf graag in Steendorp zien is stuitend en storend. Het gemeentebestuur deed vervolgens onder druk van de verontwaardiging nog een poging op een infoavond in de Roxy om uit te leggen waarom ze in Steendorp kiezen voor KMO’s en woningen op de site aan het Kijkverdriet. De bestuurders gooiden echter nog meer olie op het vuur door te verkondigen dat de mensen overdrijven en dat de gemeente al meer dan genoeg doet. Het resultaat: meer dan 1.000 inwoners van Temse dienden een bezwaarschrift in!

In Tielrode verrees zelfs een nieuwe protestgroep uit de kleigrond.  De plannen om een nieuwe woonwijk van 116 woningen op de questa vlak bij provinciaal domein Roomacker in te plannen, stuiten ook daar terecht op hevig protest. Er staan trouwens nog meer projecten in de steigers, waardoor Tielrode met ruim 600 woningen zal uitbreiden. Dit zal de draagkracht van dit schilderachtig dorp aan de oevers van de Durme ruimschoots overschrijden. Het burgerinitiatief Roomacker zamelde in een mum van tijd voldoende handtekeningen in om spreekrecht op de gemeenteraad op te eisen. De toeschouwers in de bomvolle raadszaal werden echter met een kluitje in het riet gestuurd: het hele ruimtelijk uitvoeringsplan terugdraaien zou volgens het gemeentebestuur te veel geld kosten. Dat plan was immers al eerder op de gemeenteraad goedgekeurd, alleen de fractie sp.a-Groen had toen tegen gestemd. Heel wat ontevredenheid had vermeden kunnen worden door de bewoners vooraf te raadplegen en door eens anders na te denken over de invulling van de weinige resterende open ruimten in onze gemeente! sp.a-Temse vindt dat dit CD&V-N-VA-gemeentebestuur eenzijdig geobsedeerd is door verkavelingen. Waarom werd er niet onderzocht of het provinciaal domein Roomacker kan worden uitgebreid? Ook hier was het uiteindelijke resultaat van de volkswoede dat de gemeente 1.100 bezwaarschriften voor het verkavelingsproject in Tielrode mag doorploeteren. Wij hopen dat het gemeentebestuur alsnog bij zinnen komt en kiest voor een alternatieve bestemming van de Roomacker, die inderdaad best geen woonakker wordt.

Op de Wilfordkaai verscheen de voorbije weken dan weer een toiletgebouw bovenop een horecaterras. Bewoners die een appartement met Scheldezicht gekocht hadden, voelden zich serieus bedrogen. In de originele plannen voor de herinrichting van de Wilfordkaai was er van dit toiletgebouw immers helemaal geen sprake. Waarom werden de aanpalende bewoners door de initiatiefnemer en vooral het gemeentebestuur niet persoonlijk en vooraf op de hoogte gebracht?  In Temse heeft men duidelijk een zware vorm van allergie voor inspraak.

Ook op Cauwerburg aan de kant van de Boelwerfvijvers verschijnen binnenkort appartementen. De eerste aanvraag werd door de provincie geweigerd, dus heeft de bouwheer stoemelings een nieuwe aanvraag ingediend. Het gemeentebestuur vond het niet nodig om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren of de buurtbewoners in te lichten. Deze nieuwe aanvraag zou - volgens het gemeentebestuur - ’geen weerstand’ meer opwekken omdat ze  “voldoende rekening houdt met de bezwaren uit de eerste aanvraag”. Overleg met de buurt: nul!  Welke aanpassingen werden er dan gedaan conform de bezwaren? De mensen moeten het zelf maar komen uitpluizen; het gemeentebestuur van Temse doet zélf geen moeite .

En wat met de geplande nieuwe verkavelingen in de Smesstraat, een smalle landelijke straat die slecht ontsloten is en extra verkeer zeker niet aan kan? Ook hier vindt de gemeente het niet nodig om een informatieavond voor de bewoners te organiseren, terwijl het op korte termijn over enkele tientallen en op termijn zelfs over 253 (!) woningen gaat. De druk op de omwonende straten (Smesstraat, Rozenwijk, Hoogkamerstraat, Cauwerburg…) zal ondraaglijk worden.

We merken ook dat bestaande verkavelingen, zoals bijvoorbeeld De Zaat, nog niet helemaal ontwikkeld zijn.  We vinden daar op verschillende plaatsen zelfs geen deftige voetpaden terug, net als een gebrek aan speeltuigen voor de vele kinderen, om nog maar te zwijgen over het gebrek aan maatregelen voor rolstoelgebruikers.  Werk eerst deftig af wat er al ligt, is onze raad.

We roepen het gemeentebestuur op om dringend het geweer van schouder te veranderen. We beseffen dat er keuzes moeten gemaakt worden en men niet aan alle wensen tegemoet kan komen, maar in een vroege fase van projecten luisteren naar de mensen is het minste wat men kan doen. Zo kunnen reeds in de planningsfase suggesties gedaan worden en compromissen worden gemaakt. Misschien moeten er dan zelfs geen bezwaren of beroepen worden neergelegd. Met het creëren van een draagvlak worden burgers niet behandeld als dom en lastig kiesvee, maar kan er SAMEN gezorgd worden voor een duurzame visie op ruimtelijke ordening. Groot - Temse verdient het een gemeente te zijn die bruist en leeft, maar niet ten koste van de leefbaarheid.  Onze gemeente heeft zoveel troeven; prachtige groene open ruimten maken daar deel van uit. Het is dan ook zinvol om die niet te verkwanselen. Een andere belangrijke troef… zijn de inwoners. Die hebben best ook wel een interessante visie op de inrichting en het gebruik van die open ruimten.

Dit artikel werd ook gepubliceerd in De Nieuwe Omroeper van 5 april 2017.

UPDATE 5/4/2017, 17:15 uur :   Net vandaag verneemt Sp.a Temse dat alvast voor de verkavelingen in de Smesstraat het gemeentebestuur niet akkoord gaat met de plannen van de projectontwikkelaars.  Een goede zaak, met dank aan de wakkere buurtbewoners die bezwaren indienden.  Afwachten nu of de initiatiefnemers in beroep gaan bij de provincie.