CD&V zet vooral zichzelf, hun député en de eigen minister uit de wind door enkel beroep aan te tekenen tegen de stedenbouwkundige vergunning! 

Als we de noodzakelijke omslag van kernenergie en vervuilende kolencentrales naar groene energie willen maken, zijn moedige beslissingen en een toekomstvisie nodig.
De plaats waar het nieuw regionaal bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg zal komen, is voor sp.a echter niet de geschikte plaats om windturbines van 150m hoog te plaatsen als de normen voor slagschaduw en geluid niet gerespecteerd kunnen worden én er ook nog een voldoende rendement is. De huidige MER-studie die aangeleverd werd als basis voor de milieuvergunning levert hiervoor geen garanties en bevat volgens sp.a en het actiecomité van de buurt grote hiaten. Maar net tegen de milieuvergunning gaat het stadsbestuur dus NIET in beroep.

Er dreigt zowel voor de bewoners van de Bollestraat en Sneppestraat overmaatse hinder door geluid (de geluidsstudie voldoet niet aan de Vlarem wet) en slagschaduw (woningen met rolluiken als niet relevante gebouwen beschouwd in de studie)! Als de windmolens stilgelegd worden telkens het volgens de wettelijke normen nodig is, dan is het elektriciteitsrendement niet in verhouding tot de maatschappelijk investering (in subsidies) en de ingreep in het landschap.

Een parlementaire vraag omtrent:

1. De toepassing van de Europese richtlijn binnen de Vlaamse Plan-MER richtlijn (milieunormering) en het feit dat de overheid niet bevoegd is om het energetisch rendement (opbrengst) te meten, maar wel rijkelijk mag subsidiëren

2. De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar heeft reeds op 22 juni de vergunning aan de NV Elicio afgeleverd, waar de deputatie van W. Vlaanderen pas op 29 juni een positief advies verleende omtrent de milieuvergunning, die normaal deel moet uitmaken van het dossier.

is eveneens in opmaak samen met een sp.a- parlementslid.

CD&V-houding getuigt van gebrek aan moed en visie

Het stadsbestuur schrapte de mogelijkheid om een windturbine te plaatsen op het lokaal bedrijventerrein. Door op deze plaats een windmolen te verbieden, hoopte het stadsbestuur de komst van andere windmolens op aanpalend regionaal bedrijventerrein te vermijden want als er maar twee windmolens geplaatst kunnen worden is er inderdaad bezwaarlijk sprake van de noodzakelijke clustering (meerdere windmolens in lijn).

Anderzijds reikt de CD&V voor Torhout geen alternatieven aan.

De CD&V ondertekende al meer dan 2 jaar geleden het burgemeesterconvenant waarin staat dat de stad een draagvlak voor hernieuwbare energie zal uitwerken. In de praktijk merken we echter dat er van een politieke lange termijnvisie weinig sprake is. Nochtans maken de windmolens al meer dan 10 jaar opgang in Vlaanderen. De CD&V herhaalt nu dat zij met de intergemeentelijke werkgroep windenergie, die ontstond naar aanleiding van het ondertekenen van het burgemeesterconvenant, een visie wil uitwerken rond de komst van windmolens: geschikte locaties zoeken voor windmolens en er bij elk windmolenproject over waken dat participatie door de burgers mogelijk is. Dit zijn precies de vragen die sp.a en Groen reeds meermaals hebben gesteld aan het bestuur: een echte visie op windenergie en wat de meest geschikte locaties zijn in Torhout.

Als we echter de laatste mededeling van het stadsbestuur in dit dossier goed begrijpen zijn volgens hen enkel windmolens naast de E403 een optie. Daar werden er echter ook al afgekeurd. Tenslotte is het de vrees van sp.a dat de intergemeentelijke werkgroep niet snel tot concrete resultaten zal besluiten, waardoor een duidelijke visie andermaal zal uitblijven.

Torhout heeft nood aan daadkrachtige bestuursleden. Het stadsbestuur laat na om een duidelijke rol te spelen en dit terwijl ze in een recent verschenen perstekst benadrukt dat ze echt wel voorstander is van hernieuwbare energie.
Sp.a Torhout en Groen vinden dat er een duidelijke kaart van het grondgebied van Torhout moet komen met waar welke soort windmolens mogen staan. Bovendien hebben zo ook de nieuwe dossiers voor plaatsen van windmolens meer slaagkansen.

Wij verwachten een voortrekkersrol vanuit het stadsbestuur, waarbij participatie voorop staat. Windmolens leveren namelijk heel wat winst op en daar moet zeker een deel van naar de burgers terugstromen. Torhoutenaars  moeten mee kunnen profiteren door middel van coöperaties waarin omwonenden aandelen hebben. In het Waasland en de provincie Oost-Vlaanderen is er zelfs een verordening dat elk windmolenproject een minimum aan burgerparticipatie moet hebben. Hier moet dit ook kunnen!

Hoog tijd voor het stadsbestuur om te tonen uit welk hout ze gesneden is en durft de toekomst van de hernieuwbare energie in te stappen en niet tegelijk warm en koud probeert te blazen.

Sp.a Torhout pleit andermaal voor een duidelijke visie en vastberadenheid om knopen door te hakken. Enkel op die manier krijgt duurzame energie de spreekwoordelijke wind in de zeilen!

Paul Dieryckx