Op 29 januari verzamelden de socialisten in feestzaal COC om samen het glas te heffen op 2017. Gastspreker van dienst was Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. Hij had een duidelijke boodschap voor de Ronsenaars: "De beste manier om de toekomst te bepalen, is die zelf vorm te geven". Uit de speech van lokale voorzitter Freddy Verkruyssen mocht blijken dat sp.a Ronse hier reeds volop werk van maakt.


"Wat er nationaal gebeurt, voelen we ook op lokaal vlak. Er wordt steeds meer beknibbeld op sociaal vlak. Ik vraag me trouwens af, of dit woord nog in de woordenschat van de meerderheid terug te vinden is. Het is opnieuw een kwestie van prioriteiten die men legt.

We hebben dit jaar zeer hard actie gevoerd – in samenwerking met de vakbonden trouwens – tegen de privatisering – zeg maar uitverkoop -  van de zorg. Opnieuw wil men ons doen geloven dat er geen andere keuze is, maar nooit werden alternatieven ernstig onderzocht. En waar ons beloofd was eind van deze maand duidelijkheid te scheppen over de twee overgebleven kandidaten, werd de beslissing in alle stilte verdaagd met twee maanden. Zo gemakkelijk gaat het dus niet.

We hebben ook een actie gevoerd rond de facturen die de bevolking vandaag bij moet betalen. Ook daar is het de gewone man  die de rekening betaalt. Ik zou nog eventjes kunnen doorgaan, maar het is voor iedereen wel duidelijk dat de ruk naar rechts wel goed voelbaar is. Wij moeten een duidelijk links alternatief bieden, want de bevolking zal ondertussen wel het verschil gevoeld hebben met of zonder ons.

En het gaat niet alleen om centen, maar het gaat ook om verkilling  van de samenleving. We moeten proberen de polsslag van de bevolking te voelen en gaan hier verder in investeren. Want de burger is mondiger geworden en vraagt terecht concrete antwoorden op haar concrete verzuchtingen. Het is aan ons om die te geven.

Tenslotte, waarde vrienden, Ronse is een boeiende en mooie stad om in te wonen. Er zijn natuurlijk problemen die een oplossing vragen, maar tegelijkertijd bloeit hier nog altijd een rijk sociaal leven en een hartverwarmende solidariteit. Vorig jaar had ik het over drie pijlers die naar mijn inziens de essentie vormen van het socialist zijn, of bij uitbreiding, progressief zijn: rechtvaardigheid, solidariteit en respect, respect voor onszelf en respect voor de anderen. Mag ik daar vandaag een vierde pijler aan toevoegen: hoop. Hoop dat kinderen uit de armoede geraken, hoop dat alle kinderen recht hebben op een degelijk onderwijs, hoop dat jonge mensen de kans krijgen op stabiel werk en een evenwichtige verdeling arbeid-ontspanning, hoop dat elke werknemer een degelijk pensioen kan ontvangen, hoop dat iedereen kans krijgt op een kwalitatieve en betaalbare zorg, thuis en in de zorgcentra…

Maar om onze visie te realiseren moeten we erin slagen om de krachten te bundelen van politieke partijen, het middenveld en de geëngageerde burgers. Er is een Afrikaans spreekwoord dat als volgt luidt: "Alleen ga je snel, maar samen geraak je verder". Wij hebben grote dromen voor onze stad die heel wat vergaande verbeteringen vergen. Maar samen met jullie kunnen we die waar maken. Laat ons nu het glas heffen op het nieuwe jaar en samen de eerste stappen zetten."