In de gemeenteraad van 21 februari 2017 stelden de 2 sp.agemeenteraadsleden Jos Rutten en Joris Vanderveeren voor om partijpolitiek overschrijdend alle mandaten op te lijsten, die in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen, en/of de gemeenteraad en/of het OCMW worden opgenomen in intercommunales.

Gelet op de maatschappelijke gedachtewisseling rond mandaten van vertegenwoordigers van politieke partijen in intercommunales en aanverwante structuren groeit een dergelijke oplijsting naar een politieke consensus, over partijgrenzen heen.

Intussen hebben reeds vele lokale besturen besluiten genomen in die richting, ook in het Vlaamse parlement werd op 24 februari een besluit genomen rond redelijke vergoedingen voor mandaten in intercommunales.

Heel concreet was dit het voorstel van beslissing: "Tegen de gemeenteraad van maart 2017 wordt een lijst openbaar gemaakt van alle mandaten in Algemene Vergaderingen, Raden van Bestuur, Directiecomités, Sectorcomités en overige comités in intercommunales en aanverwante structuren, in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen, en/of de gemeenteraad of het OCMW van Oud-Heverlee en dit voor het jaar 2016. In deze lijst wordt ook aangegeven of het mandaat bezoldigd of onbezoldigd is. In het geval dat het mandaat bezoldigd is wordt tevens het totale brutobedrag van de presentiegelden en andere vergoedingen opgenomen."

De sp.a kreeg voor dit redelijk gematigd voorstel voor meer transparantie van geen enkele fractie steun. Groen en NVA stemden volledig tegen, sommigen van CD&V en FB onthielden zich. CD&V en Groen kondigden, evenals de sp.a aan dat ze alleszins zelf lijsten zouden openbaar marken. “Dit is ontgoochelend” aldus Jos Rutten, voorzitter van de sp.a Oud-Heverlee. “De tijd is  in Oud-Heverlee nog niet rijp om dit belangrijke onderwerp samen met alle partijen transparant te duiden. Het blijft ieder voor zich. Een gemiste kans”.