Doofblindheid is een specifieke handicap, die gekenmerkt wordt door een combinatie van visuele en gehoorproblemen. In Vlaanderen zijn er momenteel 48 doofblinde kinderen. "Toch is het mogelijk hen communicatievaardigheden bij te brengen en dus toe te laten om zich te ontwikkelen. Dat vergt dan wel een één-op-éénrelatie met de leraar. Ze hebben met andere woorden permanent individuele begeleiding nodig."

Voor deze kinderen bestaat echter geen enkele wettelijk verankerde ondersteuning in Vlaanderen. Nochtans werden de rechten van doofblinde personen in 2004 door het Europees Parlement omschreven als "het recht op individuele ondersteuning, waar nodig, door communicatiebegeleiders en gespecialiseerde tolken en/of tussenpersonen".

Sp.a dient nu een amendement in op de Vlaamse begroting om de nodige extra middelen vrij te maken. "Met een relatief klein bedrag van 430.000 euro kunnen we al acht kinderen voltijdse ondersteuning geven. De komende jaren moet de Vlaamse regering dan stelselmatig meer geld voorzien om al deze kinderen een menswaardig leven te geven."