Vandaag wordt een belangrijke PNR-wet ter stemming gelegd in de plenaire zitting van De Kamer. De wet werd onder leiding van Minister Jambon op een drafje door de commissie terrorismebestrijding gejaagd ondanks de uitdrukkelijke vraag van de oppositie om dit nauwkeuriger te bestuderen met onder andere hoorzittingen uit de sector. Nu een brief van de Europese Commissie aan België aantoont dat de Commissie veel kritiek heeft op de Belgische wetgeving, vraagt sp.a dan ook een uitstel van de stemming.

PNR c’est quoi ça?

De Passenger Name Registration is een omzetting van een Europese Richtlijn die gegevensuitwisseling van passagiers verplicht en opslaat in een nationale databank met de bedoeling het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Van iedereen die een vliegtuig neemt in de Europese Unie worden zijn of haar gegevens doorgegeven aan de nationale autoriteiten. Deze gegevens betreffen de informatie die passagiers aan luchtvaartmaatschappijen verstrekken wanneer ze een vlucht boeken. Tot de PNR-gegevens behoren onder meer de naam, de reisdata, het reistraject, de ticketinformatie, de contactgegevens, de reisagent bij wie de vlucht is geboekt, het gebruikte betaalmiddel, het stoelnummer en de bagage-informatie. Na lange discussie werd deze richtlijn op 21 april 2016 goedgekeurd en hebben de Europese lidstaten twee jaar de tijd om de wetgeving, regelgeving en administratieve bepalingen in werking te doen treden. Aangezien het om een zeer recente richtlijn is, zal België de eerste zijn die deze richtlijn zal omzetten naar nationale wetgeving.

Wetsontwerp Jambon verder dan Europa: vliegtuig, boot, trein, bus, taxi

Het wetsontwerp is omstreden omdat het veel verder gaat dan de EU-richtlijn. Niet alleen gegevens van passagiers op vliegtuigen, maar treinen-, bussen- en taxi-maatschappijen zullen hun beschikbare gegevens moeten doorsturen naar Binnenlandse Zaken. Reizigersorganisatie TreinTramBus heeft hier al tegen geprotesteerd, maar ook de Privacycommissie ziet dit als een belemmering van de Schengen-akkoorden.

Nieuwe informatie

Vorig weekeinde kwam collega Veli Yüksel (CD&V) met de eis om een impactanalyse omdat de Europese Commissie zware bedenkingen zou hebben geuit in een brief aan Premier Michel. Het bestaan van deze brief was ons onbekend tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de bevoegde commissie. Het is bizar dat de minister een belangrijke kritische brief, annex studie van de Europese Commissie niet heeft bekend gemaakt. Het argument van pure omzetting van Europese richtlijn moet blijkbaar op zijn minst genuanceerd worden.

Deze uitval van collega Yüksel verbaasde mij enigszins. In de commissie toonde hij zich een voorstander van de wet en van de snelle aanpak van de minister en verweet hij ons vertragingsmanoeuvres uit te voeren. De meerderheid stemde onze vraag om hoorzittingen te organiseren weg. Ik ben dan ook blij te zien dat CD&V deze bedenkingen van de Europese Commissie ook ernstig neemt en verwacht dus dat zij onze vraag tot uitstel mee zullen steunen.

Symboolwet

De vraag is nog maar wat de impact van deze wet zal zijn. Gegevens die operatoren niet ter beschikking hebben, zullen niet opgevraagd worden. Van treinreizigers die hun ticket kopen aan een loket bestaan helemaal geen gegevens. Wanneer je treintickets online aankoopt, kan je eender welke naam opgeven.

Dit ontwerp creëert een lawine aan nutteloze bureaucratie en bedreigt de economische situatie van heel wat sectoren: de bussector, de toerismesector, de taxisector,... De vraag stelt zich of dit überhaupt bijdraagt tot een efficiënter antiterrorismebeleid of het hier loutere symboliek betreft. Gezien de impact op de regionale bevoegdheden dringen we ook aan op overleg en/of advies van de regio's.