Zopas liep de inspraakronde af met betrekking tot het alternatievenonderzoek naar de 'realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen'. De Vlaamse overheid wil een nieuw (Saeftinghe-)dok op linkeroever in de Antwerpse Haven en daarbij worden ook alternatieven onderzocht. Bedoeling is de containerbehandelingscapaciteit tegen 2030 te vergroten. 

De sp.a-afdelingen van zowel linker- als rechteroever dienden samen hun opmerkingen in. sp.a vraagt dat de verwachte toename van containercapaciteit wordt gekoppeld aan een betere verkeersafwikkeling: er moeten veel meer containers via het spoor en het water worden vervoerd. Het aandeel containers dat over de weg wordt vervoerd, moet voor sp.a minder dan 40% bedragen. Daarenboven benadrukken de sp.a-afdelingen ook het belang van tewerkstellingsbevorderende projecten langs beide Scheldeoevers en een meer evenwichtige verdeling van lusten en lasten.

sp.a Antwerpen en sp.a Waasland delen heel wat bekommernissen en betreuren dat de inspraakronde veel te kort was, en bovendien grotendeels in een vakantieperiode viel.

Voor sp.a is duurzame havenontwikkeling meer dan de toename van containerafhandeling. sp.a vraagt daarom dat bij de uitbreiding van de containercapaciteit rekening wordt gehouden met zowel economische argumenten als sociale - en milieuaspecten op lange termijn. Dat wil zeggen dat er zuinig met de schaarse havenruimte moet worden omgesprongen, dat er ook naar betere benutting van de havengronden op de rechteroever wordt gekeken en dat er een doordacht concessiebeleid wordt gevoerd. 

Bert Bauwelinck van sp.a Waasland: "Bij de ontwikkeling van de haven op de linkeroever moet de levenskwaliteit van de dorpskernen maximaal worden gegarandeerd en moet de natuur worden behouden of gecompenseerd".

Extra spoor en binnenvaartterminals 

sp.a vraagt daarom speciale aandacht voor de verkeersafwikkeling. Het kan niet dat het toenemende goederenvervoer bijna uitsluitend de weg wordt opgestuurd. Nu al is die verhouding scheefgetrokken: 52% van de containers wordt over de weg vervoerd, 40% via binnenvaart en amper 8% per spoor. Het aandeel van de binnenvaart en vooral dat van het spoor moet voor sp.a fors worden opgetrokken. 

Antwerps voorzitter Tom Meeuws: "Niks voor niks. Wij zijn voor een geleidelijke toename van containertrafiek. Maar voor sp.a kan van die uitbreiding alleen sprake zijn als het aandeel containers over de weg daalt tot onder de 40% en het aandeel personen dat zich binnen in het Antwerpse met de auto verplaatst daalt tot onder de 50%, zoals voorzien in het Masterplan." 

Zonder de voorafgaande realisatie van deze modal shift zal de al hopeloze verkeerssituatie in en rond Antwerpen door de extra miljoenen containers per jaar alleen maar verergeren. Dan staat straks onze hele economie stil.

Om de verschuiving naar spoor en binnenvaart waar te maken vraagt sp.a extra spoorinfrastructuur en binnenvaartterminals in goed ontsloten industriezones landinwaarts. Die moeten klaar zijn alvorens de capaciteitsuitbreiding een feit is. Maar die infrastructuur is op zich onvoldoende. Een betere sturing van het vrachtvervoer via verkeersgeleiding, een slimmere kilometerheffing en de bundeling van goederenstromen via ICT-platformen moeten zorgen voor een optimaal gebruik van de infrastructuur. Zo kunnen daadwerkelijk veel meer containers via spoor en water worden vervoerd.