Tijdens de gemeenteraad van 16 september pleitte sp.a-fractieleider Bart Van Malderen voor realistische en efficiënte maar ook warme aanpak van het vraagstuk rond de oorlogsvluchtelingen. Sluitstuk moet een netwerk van buddy’s worden die oorlogsvluchtelingen op weg helpt in onze samenleving.

Een stad als Dendermonde weet wat het is om oorlogsgeweld te ondergaan. De gebeurtenissen van september 1914 waarbij de stad in brand werd gestoken en duizenden op de vlucht moesten, vormen een blijvende inspiratie voor een menselijke omgang met oorlogsvluchtelingen.

We moeten niet dramatiseren, niet minimaliseren, niet diaboliseren en – als iemand dat al zou doen – niet romantiseren. We moeten ons organiseren. De internationale migratie-crisis zal ook in Dendermonde voelbaar zijn. Daarom moeten we proactief een aantal zaken op poten zetten op drie verschillende assen.

Qua noodopvang is het belangrijk dat naast de reeds geplande activering van 4 plaatsen in de LOI de woonmarkt nu reeds geprospecteerd wordt naar bijkomende panden voor het geval er een dringende vraag voor bijkomende plaatsen komt. We hoeven een vraag van de regering niet af te wachten. Uiteraard moet ook in de eerste plaats gekeken worden naar eventuele leegstand binnen het stadspatrimonium. Dit is minder evident dan het lijkt – lang niet alle gebouwen zijn zo geschikt om mensen in op te vangen. Maar het feit dat in januari 2013 39 plekken werden voorzien en dat deze op vraag van FEDASIL werden teruggebracht tot 27 illustreert dat dit wel een haalbare opdracht is.

Ook voor de huisvesting van oorlogsvluchtelingen die als dusdanig erkend worden zal de lokale woningmarkt extra worden bevraagd. Het systeem en aanbod van sociale huisvesting is daarvoor eigenlijk niet adequaat. Het contacteren van eigenaars wiens pand in het register van leegstand vermeld staan en samenwerking met het SVK lijkt ons aangewezen.

Maar bovenal wil sp.a dat er werk wordt gemaakt van een degelijke opvang en integratie van de oorlogsvluchtelingen of hun verblijf nu tijdelijk of langdurig is. We zien hier een belangrijke coördinerende rol voor het lokale beleid. Er zijn immers goede tekenen dat heel veel inwoners onze ambitie delen. Heel veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over hoe zij zelf iets kunnen doen, kunnen helpen. Reeds 1800 Vlamingen gaven zich op als kandidaat pleegouder(s). Ook op ons grondgebied is een dienst pleegzorg gevestigd. We zouden de communicatiekanalen van de stad kunnen gebruiken om hun een forum te bieden.

Last but not least wil sp.a dat er werk wordt gemaakt van een netwerk van buddy’s. In samenwerking met het middenveld, vb. het platform Dendermonde Helpt, zouden we een zo groot mogelijke groep mensen kunnen verzamelen die vrijwillig een handje willen helpen om oorlogsvluchtelingen op weg te helpen in onze vaak complexe samenleving, vanuit een specifieke expertise of gewoon als goede buur.  Uiteraard is hier nood aan coördinatie, ondersteuning en coaching vanuit het lokaal sociaal beleid.

Dendermonde heeft zich al vaak een solidaire en warme stad getoond, ook in moeilijke tijden. We willen het sociaal kapitaal in onze stad maximaal organiseren om dit opnieuw te doen. De uitdaging die de instroom van oorlogsvluchtelingen ons stelt is niet eenvoudig maar wel haalbaar mits een goede organisatie, samenwerking en solidariteit.