De kinderarmoede is de laatste jaren sterk gestegen. De cijfers lijken zich momenteel te stabiliseren rond de 9%. Dit percentage is voor sp.a-Groen te hoog en onaanvaardbaar!

Sinds het begin van deze legislatuur drong de sp.a–Groen fractie er herhaaldelijk op aan om actie te ondernemen. Diemer Van Dijck deed zowel op de ocmw-raad als de gemeenteraad het voorstel om duidelijke beleidsdoelstellingen uit te werken en een actieplan op te stellen.

De meerderheid nam echter een afwachtende houding aan en bijkomende initiatieven bleven uit tot sp.a–Groen de druk opvoerde en in oktober 2016 zelf met een duidelijk agendapunt naar de gemeenteraad trok. Het agendapunt werd toen unaniem goedgekeurd!

Uiteraard is sp.a-Groen nu tevreden met de goedkeuring van het kindergelukcharter als een instrument naar concrete acties. Het kindergelukcharter dat nu op de gemeenteraad wordt goedgekeurd, is inderdaad slechts een engagementsverklaring waar concrete acties nog moeten uit voortvloeien Volgens de meerjarenbegroting voorziet deze meerderheid pas in 2020 extra budget!

sp.a-Groen betreurt dat er al die jaren niks gebeurde, er nog steeds geen krachtige beleidsdoelstelling is en het nog lang wachten zal zijn op meer concrete acties op het terrein. Bovendien ontbreekt er in het gelukcharter een belangrijk onderdeel, nl. mogelijke maatregelen op vlak van gezondheid.

Inzetten op kinderarmoede betekent voor sp.a–Groen effectieve actie op vlak van toegankelijk onderwijs, een veilige thuisomgeving, toegang tot ontspanning en vrije tijd én “gezondheidszorg”. Zo zou men automatisch rechten kunnen toekennen en werk kunnen maken van verhoogde tegemoetkomingen.

Het bondgenootschap sp.a–Groen wil kinderarmoede – kansarmoede hoger op de agenda en hierop veel sterker inzetten. Het wordt één van de speerpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen.