Dirk Van der Maelen (sp.a) heeft een wetsvoorstel ingediend met het oog op een transparantere ‘rulingcommissie'. Het voorstel geeft uitvoering aan één van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude.

Bedrijven kunnen bij de rulingcommissie, de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, een transactie of een investering voorleggen om ze fiscaal af te toetsen. Als de rulingcommissie haar akkoord geeft, heeft de onderneming rechtzekerheid over de fiscale behandeling van die transactie of investering in de toekomst. De rulingdienst publiceert de fiscale afspraken die ze heeft gemaakt.

Uit de door de onderzoekscommissie gehouden hoorzittingen bleek dat sommige spelers een dossier voorleggen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken om te peilen naar de reactie van die dienst. Wanneer zij vervolgens vermoeden dat die Dienst een ongunstig advies zal uitbrengen, trekken zij het dossier in. Volgens de onderzoekscommissie valt te vrezen dat die spelers, ondanks de intrekking van die dossiers, toch doorgaan met de tenuitvoerlegging ervan. Het is daarom zinvol dat ook de fiscale constructiesdie worden voorgesteld in de dossiers die tot een ongunstig advies zouden hebben geleid, de taxatiediensten ter kennis worden gebracht. Het ingediende wetsvoorstel verruimt de pubicatieplicht van de rulingcommissie in die zin. Het voorstel voorziet ook dat de FOD Financiën jaarlijks waakzaamheidsrapporten zou uitbrengen, waarin de antwoorden en opmerkingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken zouden worden opgenomen.