Op dinsdag 10 januari 2017, werd door burgemeester Frank Bruggeman een gemeenteraad bijeengeroepen om 13:00 uur (!). Bruggeman bleek in het verleden maar geen meerderheid te kunnen vinden om zijn budget 2017 en de meerjarenplan voor 2014-2019 goedgekeurd te krijgen. Ook de gemeentesecretaris geraakte in 2016 maar niet benoemd.

Door om één uur ’s middags te vergaderen had de burgemeester gehoopt zijn willetje te kunnen doordrukken. De meeste (oppositie)raadsleden zijn op dat moment immers aan het werk. Hij ving helaas opnieuw bot. De oppositieleden hadden zich alle elf, na veel bochtenwerk, kunnen vrijmaken. Bruggeman’s eigen meerderheid was helaas niet compleet. 11-11. Hoewel nagenoeg het hele schepencollege de afgelopen maanden (jaren) voortdurend openlijk vetes uitvocht, kemphanen Frank Bruggeman en Martin Acke op kop, staakte N-VA plots de strijd op de gemeenteraad van 10/01. De ongewijzigde (!) begroting die N-VA twee weken geleden nog naar de schroothoop had verwezen en dus afgekeurd, werd plots wél aanvaard. Op voorwaarde dat de burgemeester d.m.v. enkele budgetwijzigingen nadien zou tegemoetkomen aan de eisen van N-VA. Seriously? Zó plat op de buik gaan? Is Acke echt zo naïef? Of wordt het te warm onder zijn voeten en plooit hij zich driedubbel om zijn mandaat (bevoegdheden) niet te verliezen?

Deze gemeenteraadszitting werd helaas opnieuw een zoveelste dieptepunt in de Zelzaatse politieke geschiedenis. Deze bestuurscoalitie moet zich dringend herpakken. De toekomst van Zelzate en haar inwoners wordt gehypothekeerd. De voortdurende ruzies moeten stoppen. Ons schepencollege moet dringend doen wat het hoort te doen: goed besturen. Deze raad werd alvast (alweer) een maat voor niks. De oppositie drukte de meerderheidspartijen met de neus op de feiten. Na deze tussenkomsten bleef het opvallend stil op de meerderhijdsbanken.

Hierna volgt de tussenkomst van SP.A-fractieleider Brent Meuleman. U kunt deze tussenkomst ook integraal bekijken. De Krantenartikels die verschenen in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws op 11/01/17 zijn eveneens terug te vinden als bijlage bij dit artikel.

01/12/16: Op de gemeenteraad vraag ik aan Bruggeman of we het budget voor 2017 tijdig te zien krijgen. Bruggeman antwoordt “Normaal wel.”. Coalitiepartner N-VA heeft er duidelijk bedenkingen bij. Enkele dagen later worden in de pers en op sociale media welles/nietes-spelletjes gespeeld tussen VLD-SD en N-VA over de fameuze pomptaks. De donderwolken blijven zich opstapelen boven de bestuurscoalitie.

28/12/16: Het voorliggende budget 2017 wordt op de gemeenteraad afgekeurd. De N-VA-fractie verklaart helemaal niet bij de opmaak te zijn betrokken.

29/12/16: VLD-SD noemt N-VA (op sociale media) een ‘onbetrouwbare partner’. N-VA zou aanvankelijk akkoord gegaan zijn met het opgemaakte budget en keerde op de gemeenteraad van 28/12 plots haar kar. VLD-SD schrijft verder nog: “Wij denken niet dat N-VA Zelzate doet wat verwacht wordt van een bestuurspartij, of wat voorzitter Bart De Wever verwacht van N-VA Zelzate. Wij zullen dan ook de nodige acties nemen…”. N-VA blijft echter haar onschuld uitroepen en verklaart aan vriend en vijand Bruggeman de hand te reiken en constructief te willen meewerken aan een herziening van het budget. Passages uit het bestuursakkoord van 2013 worden geciteerd. Ondertussen valt achter de coulissen te horen dat er op 17/01 een nieuw begrotingsoverleg staat gepland. Zouden de donderwolken eindelijk wegebben?

30/12/17: Helaas! In het Nieuwsblad lezen we dat Bruggeman niet meer bereid is om nog verder te praten over de bijsturing van de begroting en meerjarenplanning.

31/12/17: (oudejaarsavond) VLD-SD en CD&V verplichten schepen Acke een nieuwe gemeenteraad samen te roepen - vandaag - 13u. Ik citeer de burgemeester: “Zelzate moet in 2017 met een schone lei kunnen beginnen”.

02/01/17: Schepen Acke klaagt via sociale media aan dat Bruggeman hem dwingt een extra gemeenteraad samen te roepen. Hij betreurt het feit dat Bruggeman het geplande begrotingsoverleg van 17/01 heeft afgeblazen.

03/01/17: In Het Laatste Nieuws laat Bruggeman het volgende optekenen: “Het is Acke die begonnen is met spelletjes spelen door het budget niet te willen goedkeuren. (“Meester, hij begint weer!”) Dat er nu een extra raad komt op een tijdstip dat hem niet zint, heeft hij zelf gezocht.” Een machtsspel, dát is wat jullie maken van de toekomst van Zelzate. Dit gaat al lang niet meer over het ‘welzijn van onze burgers’ waar u allen de mond over vol heeft. U blijft uw machtsstrijd voeren, koste wat het kost. U houdt al lang geen rekening meer met uw burgers! En dat is intriest te noemen!

Vandaag wordt opnieuw niemand wijzer, laat staan beter van uw spierballengerol. Vandaag, pal in de namiddag, zit de gemeenteraad opnieuw bijeen en voor ons ligt exact dezelfde begroting - even zielloos en voor onze fractie even onaanvaardbaar - als op de gemeenteraadszitting van 2 weken geleden. Onze twee kemphanen hebben wel nog eens twee weken ferm kunnen vechten in de pers, maar helaas - opnieuw - geen winnaar vandaag. Enkel verliezers. Alweer.

De Zelzatenaar is die machtsspelletjes van de meerderheidspartijen kotsbeu. En meer dan terecht. Wanneer gaat dit eens eindelijk stoppen? Wanneer zal hier eens eindelijk iemand zijn verantwoordelijkheid nemen en inzien dat dit dobberend schip onbestuurbaar is geworden doordat de matrozen hun kapitein niet meer vertrouwen en omgekeerd. Ik vraag mij oprecht af hoelang u dat nog kunt blijven doen zonder met het schaamrood op de wangen in de spiegel te moeten kijken. Want het wordt nu echt wel pijnlijk voor elk van u, maar vooral voor de Zelzatenaar die de sociale voorzieningen ziet uitgehold worden, die de armoede ziet toenemen, die het openbaar domein en de voetpaden ziet verloederen, die de verdoken- en pestbelastingen ziet toenemen, die de democratie voortdurend ziet ondergraven worden en die met lede ogen moet toekijken hoe onze burgemeester en zijn schepenen elkaar voortdurend beduvelen en zwart maken.

U kunt natuurlijk straks weer proberen de politieke impasse en teloorgang van onze gemeente in de schoenen van de oppositie te schuiven. ‘Zogezegd omdat we niet constructief met u willen meewerken…’ Maar niemand zal u nog geloven. Want wij zijn nog de enigen die onze verantwoordelijkheid nemen, meneer Bruggeman en meneer Acke. De oppositie zit hier vandaag voltallig bijeen, (uw meerderheid helaas niet). Ik het trouwens niet triestig dat de leerlingen van collega Dellaert en mezelf momenteel hun lessen door de neus geboord zien omdat de burgemeester had gehoopt de oppositie buiten spel te kunnen zetten en op die manier toch zijn zin had kunnen krijgen. Hoe triestig is het gesteld met dit bestuur en met de democratie als VLD-SD moet proberen op een dergelijke manier haar willetje door te drukken?

Ik roep u dan ook op, burgemeester, schepenen en alle andere leden van deze meerderheid, om na vier jaar van voortdurend ruzie maken, moddergooien, prestigeprojecten verdedigen, afbreken, uitverkopen en luchtkastelen bouwen eens eindelijk te doen wat van jullie verwacht wordt en waarvoor jullie betaald worden. Draag zorg voor ons Zelzate. Neem jullie verantwoordelijkheid op voor huidige én toekomstige generaties!

Kom bijvoorbeeld eens op de proppen met structurele maatregelen zodat de armoede in onze gemeente, die sinds uw aantreden al vier jaar onophoudelijk en spectaculair stijgt, eindelijk kan worden aangepakt. En neen. Het OCMW ontmantelen, personeel ontslaan en wegjagen, elke dag meer en meer burgers in de kou laten staan, … is NIET de juiste keuze. Dromen over persoonlijke prestigeprojecten op dit moment evenmin en al zeker niet als het OCMW en dus de meest kwetsbaren uit onze maatschappij daarvoor als melkkoe worden gebruikt.

12.500 Zelzatenaren wachten op een ander beleid of toch op z’n minst op enkelingen uit deze meerderheid die eens eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen. Elk ander huwelijk was al lang ontbonden. Maar de krampachtige manier waarop elk van u vasthoudt aan dat mandaat is zielig te noemen.

Trouwens, het hele welles/nietes-spelletje over wie nu wél of niet aanwezig was op “dé vergadering” waarop deze begroting werd besproken en opgemaakt bewijst hoe zeer deze ploeg begaan is met de toekomst van Zelzate. De bestuurscoalitie van VLD-SD, N-VA en CD&V-Vrij Zelzate heeft vorige week 4 kaarsjes uitgeblazen. Men zou mogen verwachten dat de meerjarenplanning en het budget voor volgend jaar ondertussen één consistent en samenhangend geheel zijn, doordrongen van structurele beleidsmaatregelen waaruit de visie van het huidige college meteen terug te vinden is. Helaas verwijzen jullie voortdurend naar ‘een vergadering’ waarop een coalitiepartner niet aanwezig kon of wou zijn’. Is het niet triestig, dat een coalitiepartner met twee schepen en de niet onbelangrijke portefeuilles technische dienst, openbare werken, economie, verkeer, mobiliteit, ... vandaag moet komen vertellen dat zij compleet niet betrokken zijn bij de opmaak van het budget en het meerjarenplan? Hoe serieus neemt deze bestuursploeg zichzelf dan nog? Hoe kunt u nog aan de mensen hierbuiten uitleggen dat u hun noden ernstig neemt en u bekommerd bent om de toekomst van onze gemeente en onze burgers? Hoe lang moet Zelzate dit nog verdragen? 

Hoe veel meer moet er nog - kán er nog - kapot gemaakt worden voordat u tot inkeer komt, of tot het besef komt dat alle limieten ondertussen ruim zijn overschreden.