De ontwikkeling van de wijk Spreeuwenhoek in Muizen kende reeds een bewogen geschiedenis. De eerste plannen uit een vorige beleidsperiode voorzagen in een nieuwe wijk van ongeveer 600 woningen. De buurtbewoners hebben zich steeds verzet tegen een dergelijke drastische ingreep in de wijk die de draagkracht van de wijk zou overstijgen.

Schepen van Stadsontwikkeling Karel Geys heeft steeds oren gehad naar de bekommernissen van de buurtbewoners. In samenspraak met alle lokale betrokkenen werden nieuwe plannen gemaakt die het aantal nieuwe woningen halveerden tot ongeveer 300 zodat de nieuw te ontwikkelen wijk de juiste draagkracht heeft voor de buurt en er voldoende groene ruimte kan gevrijwaard worden.

 

Deze week werden de nieuwe plannen van het voorontwerp RUP Spreeuwenhoek besproken op een algemene bewonersvergadering. Tevens werden enkele kleine maar noodzakelijke aanpassingen van de plannen door het stadsbestuur voorgelegd aan de bewoners zonder aan de uitgangspunten te raken. “Zo dient de Lotelingenstraat als toegangspoort tot het gebied verbreed te worden. De hoofdontsluitingsweg Struikheidestraat wordt ca. 20 meter opgeschoven richting stadscentrum, zodat de weg een stuk verder van de tuinen van de A. Nobelstraat komt te liggen. Overigens volgt de Struikheidestraat zo het historische tracé van de weg zoals vermeld in de Ferrariskaartenatlas uit de 18de eeuw. Extra aandacht zal tevens worden besteed aan de waterhuishouding van het gebied met te voorziene bufferbekkens en veel infiltratiemogelijkheden voor hemelwater. Tenslotte zullen we met Waterwegen & Zeekanaal overleggen om een voetgangers- en fietsersbrug aan te leggen over de Leuvense Vaart”, aldus schepen van Stadsontwikkeling Karel Geys(sp.a)

Een RUP regelt voor elk gebied wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont aldus hoe een bepaalde buurt er in de toekomst kan uitzien. Het bevat zo ook steeds stedenbouwkundige voorschriften. Dit zijn de regels die men moet naleven als men op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. “Ik ben zeer tevreden dat we de bestemming van het gebied middels het RUP definitief kunnen verankeren. Het plan van 2004 voorzag het dubbel aantal woningen, met meer mobiliteitsproblemen en minder groen en speelruimte. Het is mede dank zij de permanente bekommernissen van Buurtraad De Spreeuw, de Dorpsraad en de omwonenden dat we erin geslaagd zijn om onze wens om op Spreeuwenhoek een kwaliteitsvolle wijk uit te bouwen ook op de Vlaamse tafel bespreekbaar te maken. We zijn er trouwens als één van de weinige besturen in geslaagd om Spreeuwenhoek uit het Gewestelijk RUP te halen en zo te vermijden dat we zouden opgelegd krijgen om in het gebied 700 woningen te bouwen. Belangrijk is nu om alles binnen korte termijn ook te verankeren, zodat het geheel een juridische waarde krijgt. Ik begrijp volkomen de bekommernis van de buurt dat het aantal woningen dat nu is voorzien, ook de komende decennia behouden blijft. Hier kan de buurt op beide oren slapen: we verankeren met het RUP de groene ruimte ook als dusdanig.

Spreeuwenhoek moet een nieuwe wijk worden waar het voor iedereen zeer aangenaam wonen wordt, rekening houdend met de draagkracht van de wijk, de mooie groene omgeving en de huidige buurtbewoners. Een mix in het groen van sociale koopwoningen voor mensen met een beperkt budget tot woningen aan het water.

Spreeuwenhoek leeft ook bij vele Mechelaars. Getuige daarvan de vele aanvragen die we reeds spontaan ontvingen van Mechelaars die er van dromen om een eigen woning in dit prachtige gebied te kunnen kopen”, besluit Karel Geys.