Bruno Matthys vervangt in de gemeenteraad sp.a-fractievoorzitter Anne Schiettekatte (verhinderd) bij de bespreking van de stadsfinanciën: “ Gent brengt opnieuw rekening in evenwicht en kan zo het sterk strategisch meerjarenplan verder uitvoeren. Vriend en vijand moeten dit erkennen”.

Hierna de volledige tussenkomst van de sp.a fractie:

Omdat Anne verontschuldigd is, heb ik het genoegen om namens de sp.a-fractie onze appreciatie te tonen voor het schitterende werk dat opnieuw is geleverd door de burgemeester en zijn collega-schepenen (de schepen van Financiën in het bijzonder), door de Financieel Beheerder en door alle kabinetsleden en ambtenaren die hebben meegewerkt aan de opmaak van de Rekening 2016 en de Budgetcontrole 2017.

Want: er is opnieuw een budgettair evenwicht, er ligt opnieuw een sterk strategisch meerjarenplan. Vriend en vijand kunnen niet anders dan toegeven (de vijand weliswaar met lange tanden) dat dat straf werk is, want tal van beslissingen op hoger niveau, door de Vlaamse en de federale regering, maken het de steden en gemeenten niet gemakkelijk, integendeel.

Ondanks dat, behoudt de Stad Gent de financiële evenwichten en de aangekondigde projecten in het meerjarenplan.

De exploitatie-rekening van 2016 heeft een overschot van maar liefst 55,4 miljoen euro, 26 miljoen beter dan begroot.

Enerzijds werden de ontvangsten gerealiseerd zoals begroot. Bovendien worden de werkingsmiddelen steeds beter gebudgetteerd, dankzij de verantwoordelijke budgetcontrole door alle departementen. Die werken alsmaar professioneler en ramen hun uitgaven veel accurater. Daardoor is realisatiegraad alsmaar groter, en dat is een goeie zaak uiteraard. De tijden van ‘Vraag maar genoeg budget vooraf, ’t is toch ons geld niet’ zijn al lang voorbij. Elk departement springt tegenwoordig zeer zorgzaam om met de centen van de belastingbetaler, zoals het hoort.

Anderzijds, zijn een aantal andere uitgaven dan weer moeilijker te schatten, zoals de energiefactuur bijvoorbeeld, die afhankelijk is of het een zachte of harde winter is geweest, en van de prijsschommelingen op de internationale oliemarkt.

Het aangerekende investeringsbudget is bijna het dubbele van dat in 2015. Er werd 83,5 miljoen euro aangerekend in 2016, tegenover 43 miljoen in 2015.

Zo zien we in 2016 vooral een hoge aanrekeningsgraad van de onderhoudsbudgetten voor het vernieuwen van wegen. Dat komt onder andere door de optimale personeelsbezetting. Het zit goed nu: met het aantal personeelsleden dat er nu is, kunnen we veel wegen snel vernieuwen. Laat ons daar alstublieft niet aan raken: met minder personeel gaat de vernieuwing stilvallen – en als er nu eens iéts is dat we weten van de afgelopen jaren (en van daarvoor al trouwens), dan is het dat mobiliteit de mensen bezighoudt, om het zacht uit te drukken.

[PS: tss-komst mevr. Sandra Van Renterghem (N-VA) OD 100 ‘verzekeren van het onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte’]

De aanrekening van investeringsbudgetten voor nieuwe projecten is dan weer lager, maar blijft in dezelfde grootte-orde als de voorbije jaren. We stellen immers vast dat, veelal buiten onze wil, de uitvoering van sommige projecten trager verloopt dan gewenst. Daardoor moeten we aanzienlijke investeringsbudgetten noodgedwongen verschuiven naar later. Dat komt omdat openbare besturen steeds meer geconfronteerd worden met vertragende procedures - omdat we afhankelijk zijn van andere partners of onvoorziene zaken; of omdat de hogere overheden traag of niet beslissen

Ik geef heel concrete voorbeelden, collega’s:

 • de vertramming van lijn 3 en lijn 7 die er maar niet door komt, tot frustratie van de reizigers,

 • bodemsaneringen die uitblijven,

 • en wijzigende wetgeving, zoals bijvoorbeeld de erfgoedpremie. Dat lijkt ver van ons bed, maar omdat de Vlaamse regering besliste dat ‘btw’ en de in vaktermen genoemde ‘speciale technieken’ voortaan niet meer subsidiabel zijn via de erfgoedpremie, zo kost bvb. de geplande renovatie van het Stadhuis en van het Groot Vleeshuis een miljoen euro extra aan de Gentse belastingbetaler!

Hoe dan ook: er blijkt een nieuw systeem voor projectbeheer in ontwikkeling (in samenwerking met Digipolis) waardoor de voortgang van projecten van zowel de Stad, het OCMW als Sogent, nog beter zal kunnen worden bewaakt. Daardoor kunnen we onze uitgaven beter timen, wat dan weer zal resulteren in een hogere aanrekeningsgraad.

Alles samen werd er de voorbije 3 jaar toch al, ondanks de vertragingen, voor 220 miljoen euro aan investeringen aangerekend.

Ook in 2016 zijn er weer schitterende dingen gerealiseerd voor de Gentenaars.

De interne werking is verder aangepast en verbeterd: de nieuwe organisatiestructuur van GentPlus staat er, de digitalisering gaat verder, er kwamen tien nieuwe GentInfoPunten bij, en het ‘project Zuid’ is opgestart, om alle dienstverlening zoveel mogelijk te centraliseren en op en rond het Wilsonplein. Ik heb het dan wel degelijk, collega’s, over dienstverlening door onze ambtenaren, niét door anderen die bepaalde diensten verlenen in de buurt van de Zuid.

Er is daarnaast een gezamenlijk diversiteitsactieplan opgemaakt voor de Stad en OCMW; er is een nieuw, duurzaam bedrijfsvervoerplan in gebruik sinds begin dit jaar, en er werd een zogenaamde ‘strategische kaart duurzaam aankopen’ opgemaakt – en bvb. al gebruikt in het bestek voor nieuwe werkkledij.

Maar het meest zichtbare is natuurlijk – het woord zegt het al – dat wat de mensen zién of binnenkort zullen te zien krijgen.

De nieuwe buurtsportinfrastructuur (vb zijn: een schaaktafel, pingpongtafels, looproute Schelde Liedermeers, …)

[PS: tss-komsten van dhr. Robin De Wulf, mevr. Sandra Van Renterhgem (N-VA) & Filip Van Laecke OD 94 ‘verhogen kwaliteit en kwantiteit van het sportaanbod van derden & OD 90 ‘verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur’]

De meer dan drie hectare nieuw woongroen, de anderhalve hectare die werd heraangelegd, de 100 hectare extra voor de groenpolen, voornamelijk in de Gentbrugse Meersen.

De start van de heraanleg van de Bisdomkaai en de Reep, waarbij het water weer zal worden opengelegd – heel belangrijk voor de sfeer in de stad.

De fietsonderdoorgang aan de Rozemarijnbrug en de voorbereiding van de fietstunnel aan de Dampoort.

De stadsvernieuwingsprojecten zoals de Schipperskaai, en de start van het project ‘Wijk in de steigers’ waarbij eigenaars en verhuurders advies, begeleiding en subsidies kunnen krijgen voor renovatiewerken.

De subsidie-overeenkomsten met de sociale huisvestingsmaatschappijen om leegstand versneld terug te dringen. Het aantal woningen van het Sociaal Verhuurkantoor steeg in 2016 trouwens met 20%, tot 210 woningen; het aantal woningen van Huuringent steeg naar 141 woningen.

De forse investeringen in positief en veilig samenleven – het SLIM-plan, ‘SamenLeven Is Mensenwerk’, is onlangs voorgesteld: we zetten nóg meer in op zichtbare en helpende aanwezigheid in de wijken, door extra straathoekwerkers, door extra buurtstewards, door extra wijkagenten, enzovoort. Om op een gecoördineerde manier het positief samenleven te stimuleren, en snel en stevig op te treden als er mensen zijn die over de schreef gaan en de boel verzieken in de buurt.

De opvangcapaciteit voor asielzoekers werd uitgebreid van 50 naar 85 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen en kwetsbare profielen.

Er kwamen in 2016 niet minder dan 29 netheidscharters bij, we zitten in totaal nu al aan 81. [PS: tss-komst mevr. Sandra Van Renterghem (N-VA) OD 107 ‘voorkomen van afval en verminderen van visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie ne repressie’]

En ik zou nog kunnen doorgaan, collega’s, maar dat zou ons te ver leiden. Allemaal dingen die in 2016 gerealiseerd of opgestart werden. Ik herhaal het nog eens, ge moogt daar van zeggen wat ge wilt: ik vind dat straf.

Wat vooral van belang is: tijdens deze budgetcontrole blijft het financiële meerjarenplan verder onder controle.

De autofinancieringsmarge van 2019 blijft positief, net zoals die van 2020, die zelfs iets hoger ligt na deze controle dan voorzien bij de opmaak van het budget voor 2017.

We worden geconfronteerd met een stijgende inflatie, maar die blijft binnen de perken. Daardoor stijgen de lonen sneller, volgende maand al, in plaats van in oktober zoals voorzien bij de budget opmaak. Gelukkig blijft de rente nog steeds laag. En bovendien hebben we dankzij het exploitatieoverschot van de Rekening 2016, waar ik daarnet al naar verwees, voor maar liefst 30 miljoen euro aan kortetermijnfinanciering kunnen terugbetalen. Door de toename van het aantal inwoners en doordat de economie het beter doet, blijven de ontvangsten op peil.

Maar let op, collega’s: niet alle inkomsten blijven stijgen. We zien een snellere daling bij de onroerende voorheffing op uitrusting van bedrijven, door de vrijstellingsmaatregel van de Vlaamse Regering; én een daling in de ontvangsten van de personenbelasting als gevolg van de federale taxshift.

U weet dat we dat al eerder hadden ingecalculeerd; door de taxshift krijgt de Stad dit jaar anderhalf miljoen euro ontvangsten minder. Vanaf 2021 loopt dat zelfs op tot 8,5 miljoen euro minder per jaar. Deze minderinkomsten vangt de stad zelf op door haar goed beleid. Toch is het van belang dat de hogere overheden SLimmer met dergelijke dossiers omgaan. De factuur zomaar doorschuiven zonder overleg en zonder linken naar de strategische doelstellingen van de stad is niet voor herhaling vatbaar.

In het voorliggende meerjarenplan zijn wel al de nodige buffers voorzien voor een mogelijke (snellere) stijging van de inflatie en de rente in de nabije toekomst.

Bij deze budgetcontrole hebben we een uitbreiding voorzien van het personeelsbehoefteplan voor onder andere het Loket Migratie, Dienst Communicatie, en Dienst Preventie en Bescherming op het Werk, en voor het onderhoud van groen-uitbreidingen. Daarnaast is er ook extra budget voorzien voor tijdelijke vervangingen van personeel. Tot slot, hebben we beslist om medewerkers met 12 jaar actieve dienst statutair te maken, wat voor die medewerkers (en het gaat vooral om personeel met laagste lonen , dié mensen dus die het minst verdienen) elke maand een zeer groot verschil maakt. Dat wordt gefinancierd uit de pensioenreserves, die echter nooit dalen onder de 100 miljoen euro, dus ook dat zit goed.

Collega’s, de lijst van 2016 was al lang – wel: ook deze Budgetwijziging 2017 zit vol met bijzonder fijne realisaties voor de Gentenaars, zoals:

 • 4,7 miljoen euro extra voor informatisering,

 • de uitwerking van het personeelsbehoefteplan van de cel Architectuur en de Dienst Monumentenzorg, zodat de stadsbouwmeester in het najaar aan slag kan,

 • de realisatie van ‘Time Castle’ in het Gravensteen, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, om een vernieuwd bezoekersparcours en een hedendaags toeristisch onthaal te realiseren. 2,5 miljoen euro extra is daarvoor voorzien – terecht: er zijn nauwelijks steden in West-Europa die een middeleeuws kasteel in hun centrum hebben, het is ons meest bezochte monument en een formidabele toeristische troef,

 • bijkomende onderzoeksmiddelen voor het project ‘Citadelpark Plus’, en actualisatie van budgetten voor nieuwe parken of de heraanleg van parken de komende jaren, zoals het Victoria Regiapark, de tweede fase van het Bloemekenspark, het park De Vijvers en Papeleupark, en het Maaltebruggepark,

 • extra budget voor een vernieuwde voetgangersbewegwijzering,

[PS: tss-komst dhr. Gert Robert (N-VA) OD 128 ‘verzekeren van toeristische info dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau’]

 • extra budget voor gratis openbaar vervoer op koopzondagen en een aangepast vervoersaanbod tijdens evenementen zoals ons Lichtfestival,

 • extra budget voor het bedrijfsvervoerplan voor Onderwijs vnl. voor de aankoop van fietsen

 • 50.000 euro voor de studie om spoorlijn 204 voor passagiersvervoer in te richten, een vraag die al lang op tafel ligt en die heel wat autoverkeer van de Kennedylaan zou kunnen halen,

 • lockers voor dak- en thuislozen,

 • 250.000 euro om samen met de scholen, burgerinitiatieven, kennisinstellingen en bedrijven de toekomst te omarmen en slimme oplossingen te vinden voor de stad van morgen. Samen innoveren we in de stad Gent, een ‘city of people‘ waar de mens, de Gentenaars, centraal staan.

 • 13,8 miljoen euro voor de grote stadsvernieuwingsprojecten “En Route”, “Muide Meulestede Morgen” en “Nieuw Gent Vernieuwd”, de volgende in het rijtje van succesvolle projecten zoals “Zuurstof voor de Brugse Poort”, “Bruggen naar Rabot” en “Ledeberg Leeft”,

 • 200.000 euro ‘uit onze eigen zak’ (naast een Vlaamse subsidie en geld uit het Europees Sociaal Fonds) voor een project om jonge werkzoekenden aan werk te helpen.

Enzovoort. Ook hier, collega’s: ik zou kunnen doorgaan, maar ik moet op de tijd letten…

Dus, burgemeester, collega’s: de documenten die voorliggen tonen duidelijk aan dat de stadsfinanciën nog altijd zeer gezond zijn, ook op lange termijn.

De uitstaande schuld is onder controle.

De rentevoeten voor de bestaande schuld zijn zo als goed als allemaal vastgelegd op lange termijn, aan lage tarieven.

Het pensioenfonds zorgt voor een gecontroleerde stijging van de vergrijzingskosten.

En vooral: ook voor de volgende legislatuur is een aanzienlijk investeringsvolume voorzien van meer dan een half miljard euro! Dat bewijst dat wij verder kijken dan alleen de zes jaar van de lopende legislatuur – en dat is goed nieuws voor de toekomst van de Gentenaars.

Ik wil dan ook nogmaals de schepen van Financiën, de burgemeester en zijn collega-schepenen, de Financieel Beheerder en alle medewerkers die hieraan hebben meegewerkt bedanken en feliciteren.

Gent is duidelijk klaar voor de toekomst – er zullen er zeker zijn die dat tegenspreken (ze kwamen daarnet al aan het woord trouwens), maar de cijfers die voorliggen, en de lijst met realisaties en dingen die al werden opgestart, maken het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om de meerderheid slecht bestuur te verwijten. Het tegendeel is waar: deze meerderheid maakt duidelijke keuzes, gaat bijzonder zorgzaam om met het belastinggeld van de Gentenaars, en ‘gets things done’. Het werk is niet af (een stad is trouwens nooit af) maar ik zei het al: Gent is klaar voor de toekomst. Als we op deze weg blijven verdergaan, dan kunnen Gent en de Gentenaars daar alleen maar beter van worden.