De stad Mechelen organiseert op regelmatige basis een overleg tussen partners die werken rond armoede. Nu is beslist om deze ook samen met de scholen rond de tafel te brengen. Het resultaat is een proefproject rond armoedebestrijding in het onderwijs dat in september van start zal gaan.

“Twee scholen zullen een samenwerking aangaan met organisaties zoals het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), De Lage Drempel en De Keeting. Dit jaar zijn dat De Sprankel en COLOMAplus, nadien kan het project verder uitgebreid worden naar alle scholen”, kondigen schepen van Onderwijs Caroline Gennez en schepen van Welzijn Ali Salmi aan.

Vorige week nog lanceerde Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten een uitgebreid actieplan dat armoede op verschillende domeinen aanpakt. Onderwijs is één van de aandachtspunten en het lokale beleid speelt hierbij een grote rol. Het Mechelse stadsbestuur beschouwt armoedebestrijding dan ook als een prioriteit. Scholen worden dagelijks geconfronteerd met kinderen die in armoede opgroeien, maar weten soms nog te weinig hoe hiermee om te gaan. Daarom is belangrijk dat zij samenwerken met organisaties die de nodige ervaring hebben met deze problematiek. Het is een voordeel dat zij beroep kunnen doen op de expertise van organisaties voor en door armen die hulp op maat kunnen bieden. Voor de armoedepartners is deze samenwerking eveneens een meerwaarde: de vertrouwensband die een leerkracht met een leerling kan aangaan, is uniek.

Er zal in de scholen algemene informatie verspreid worden over het OCMW en andere armoedepartners. In een aantal scholen is er ook al een vormingsaanbod voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies zodat deze meer inzicht krijgen in de problematiek. Caroline Gennez en Ali Salmi lichten het proefproject toe. “Komende schooljaar richten we ons op twee scholen die op twee vlakken gaan samenwerken met armoedeorganisaties. Ten eerste wordt er assistentie geboden indien de scholen geconfronteerd worden met een armoedeprobleem bij een specifieke leerling. In dat geval speelt de school het signaal door naar het OCMW en het CAW, die dan contact kunnen opnemen met de ouders om zo de nodige hulpverlening te garanderen. Daarnaast zal er ook thematische ondersteuning worden geboden door De Lage Drempel en De Keeting, twee verenigingen waar armen zelf het woord nemen. Indien er zich een structureel probleem voordoet in één van beide scholen, dan wordt er samen met deze organisaties naar een oplossing gezocht. Ook specifieke problemen kunnen worden teruggekoppeld voor advies.”

Armoede is een complexe problematiek met vele oorzaken. Dikwijls komen armen in een vicieuze cirkel terecht, die bijzonder moeilijk te doorbreken is. Voor kinderen is dit nefast: wanneer zij voor het eerst naar school gaan, is het al duidelijk dat ze niet met dezelfde kansen aan hun schoolloopbaan beginnen. “We moeten deze ongelijkheden wegwerken door kansarme kinderen extra ondersteuning te bieden. Kinderarmoede is onaanvaardbaar. Onderwijs kan voor kinderen net een manier zijn om uit die vicieuze cirkel van armoede te geraken: indien zij een diploma behalen, hebben ze meer kans op een goede job waarmee ze later hun brood kunnen verdienen zodat hun kinderen niet in armoede moeten opgroeien. Om dit te bereiken, zijn echter enorme inspanningen nodig. In Mechelen willen we met ons onderwijsflankerend beleid daarom nog meer inzetten op gelijke kansen, met extra aandacht en zorg voor kinderen uit kansarme gezinnen. Dit doen we nu al op verschillende manieren: via huiswerkbegeleiding, taalstimulering, verhogen van de ouderbetrokkenheid, brede school… In de toekomst willen we nog meer aandacht besteden aan armoedebestrijding in het onderwijs en gerelateerde problemen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het uitwerken van een actieplan voor de aanpak van schoolse vertraging. Kansarmoede is dikwijls immers één van de factoren die meespeelt bij leerlingen die achterop geraken”, besluit schepen van Onderwijs Caroline Gennez.