Het college van de stad Mechelen maakt meer dan 60.000 euro vrij voor het aanstellen van een bouwhistoricus voor de opmaak van twee belangrijke herwaarderingsplannen voor de beschermde stadsgezichten ‘Goswin de Stassartstraat en omgeving’ en ‘Groot Begijnhof’.

Het laatste staat tevens op de lijst van de UNESCO Werelderfgoed. “Na de opmaak en goedkeuring van deze plannen zullen de eigenaars van de 260 panden binnen het afgebakende gebied een aanzienlijke financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de onderhoudswerken vermeld in de herwaarderingsplannen. De tussenkomst zal maar liefst 40% bedragen van de gedane investeringen met een maximumpremie van 12.000 euro per dossier.”, aldus schepen van Monumentenzorg Karel Geys.

De stad Mechelen telt 15 beschermde stads-en dorpsgezichten, vastgelegd door Vlaanderen. Voor twee van deze stadsgezichten, ‘Goswin de Stassartstraat en omgeving’ en ‘Groot Begijnhof’ zal de stad starten met de opmaak van een herwaarderingsplan, dat beschouwd wordt als een beheerplan. De voornaamste doelstellingen van een herwaarderingsplan zijn het accuraat analyseren van de karakteristieken van het beschermd stads- of dorpsgezicht, bepalen hoe deze karakteristieken te behouden en te versterken en voor welke werken een premie verleend zal kunnen worden.

“Indien de door de stad opgestelde plannen worden goedgekeurd door Vlaanderen zullen de betrokken bewoners/eigenaars een premie voor onderhoud van hun panden kunnen aanvragen van 40% van de voor betoelaging aanvaarde kosten met een maximumbedrag van 30.000 euro zonder BTW. De premie zal dus per dossier kunnen oplopen tot 12.000 euro. Hierdoor zullen we een positieve stimulans kunnen geven voor het goed beheer van de erfgoedelementen in de stads- en dorpsgezichten. Deze premie zal bovendien gecombineerd kunnen worden met een fiscale aftrek voor zover het goed zichtbaar zal zijn van op de openbare weg en niet verhuurd wordt in het jaar der werken.”, zegt Karel Geys.

De stad is met de opmaak van deze herwaarderingsplannen niet aan zijn proefstuk toe. Eind 2007 werd als één van de Vlaamse proefprojecten reeds het herwaarderingsplan voor het beschermde stadsgezicht ‘Stuivenbergvaart 22-34 / Vondelstraat 1’ opgemaakt en goedgekeurd. Het werd als stadsgezicht geklasseerd wegens de historische, artistieke en architectuurhistorische waarde van de aanwezige huizen en de aanwezigheid van de platanen aan de Vaart tegenover de woningen. Het betreft panden die kenmerkend waren voor de sterke impuls van de Mechelse stadsuitbreiding extra muros kort voor WO I en tijdens het interbellum.

“Met de opmaak van het herwaarderingsplan voor het beschermde stadsgezicht ‘Goswin de Stassartstraat en omgeving’ zullen een 60 panden in aanmerking komen voor de toekenning van een premie. Voor het ‘Groot Begijnhof’, dat niet alleen geklasseerd is als beschermd stadsgezicht, maar ook als beschermd dorpsgezicht en tevens op de lijst van UNESCO Werelderfgoed prijkt, zal een herwaarderingplan opgesteld worden waarbij maar liefst 200 panden in aanmerking zullen komen voor de toekenning van de premie. Na deze twee grote projecten zullen we prioritair werk maken van het opstellen van een herwaarderingsplan voor het belangrijke stadsgezicht ‘Grote Markt’, dat 42 panden zal bevatten als ook voor vijf kleinere stads- en dorpsgezichten 'kasteel Tivoli en omgeving', ‘Auwegemvaart 7-15’, ‘Auwegemvaart 56-72, ‘Frans Halsvest 70-78’ en ‘Koolstraat 72-100’. Nadien resten ons nog de opmaak van herwaarderingsplannen voor zes beschermde stads-en dorpsgezichten”, aldus nog schepen van Monumentenzorg Karel Geys.