“Om de woonkwaliteit in Mechelen-Noord te verbeteren zullen we verschillende extra maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat het sluipverkeer in de buurt afneemt en de aanwezige werkgelegenheid beter afstemt op de woonfunctie van de wijk. We zullen de maatregelen achteraf ook blijvend evalueren”, aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys.

In 2006 nam de stad Mechelen na aanslepende klachten over te veel en te snel verkeer snelheidsremmende maatregelen voor de sluipas Mechelen-Noord, bestaande uit Electriciteitsstraat- Generaal De Ceuninckstraat – Caputsteenstraat – Paardenkerkhofstraat. Begin 2008 volgde de beslissing van de stad om enkelrichting in te voeren in de Keldermansvest. De klachten over te veel en te snel verkeer in de buurt bleven echter aanhouden. Er werden dan ook nieuwe verkeerstellingen gehouden. Hieruit bleek dat de verkeersremmende maatregelen het sluipverkeer in de buurt niet helemaal uitsluiten. De verkeerstellingen werden vervolgens samen met de genomen maatregelen besproken en geëvalueerd met de wijkraden Mechelen-Noord en Nekkerspoel. Er werd in samenspraak met iedereen een knelpuntenlijst opgesteld. Het college van de stad Mechelen heeft nu beslist om op basis van de opgestelde knelpuntenlijst bijkomende maatregelen te nemen die het sluipverkeer in de Mechelen-Noord verder moeten doen afnemen.

“We gaan op vraag van de bewoners inderdaad bijkomende maatregelen nemen om sluipverkeer te doen verminderen. Zo zullen we eenrichtingsverkeer invoeren in de Wittebroodstraat, van de Sint-Gommarustraat naar de Populierendreef en in Het Eitje, van de Populierendreef naar de Sint-Gommarustraat. Ter hoogte van de inritten van Telenet in de Caputsteenstraat gaan we de bestaande halve bollen verwijderen en in de plaats vaste paaltjes plaatsen, ook wel amsterdammertjes genoemd. De plooibakens op de middenbermen worden verplaatst zodat het voor het autoverkeer onmogelijk gemaakt wordt om de parking te verlaten en links af te slaan. In de Kleine Nieuwendijkstraat zullen we tussen de Berendans en de Ziekenbeemden twee geschranste parkeerstroken schilderen die in totaal voor 7 extra parkeerplaatsen zullen zorgen. Door deze asverschuiving wordt de snelheid bijkomend afgeremd. Ter hoogte van de inkom van het kerkhof gaan we snelheid afremmen door een asverschuiving met paaltjes. Ook zullen we het kruispunt Sint-Gommarustsraat met de Jan Bolstraat aanpassen zodat er een beter verkeersoverzicht ontstaat. Voor een vlottere verkeerssituatie op de Liersesteenweg werd gisteren aan het Vlaamse Gewest gevraagd om de verkeerslichten Liersesteenweg/ Caputsteenstraat beter te coördineren met deze aan de Koepoort. Tenslotte gaan we de inwoners bevragen over het invoeren van éénrichtingsstraten in de omgeving van de Donkerlei. Onze diensten hebben hiervoor twee verschillende scenario’s uitgewerkt die we nu willen voorleggen aan de buurtbewoners. Zoals we tot op heden steeds gedaan hebben gaan we ook deze beslissing nemen met maximale inspraak van de mensen.” , aldus nog schepen van Mobiliteit Karel Geys.