Het stadsbestuur legt in grote overheidsopdrachtendossiers de verplichting op om de in België toepasselijke minimumlonen te bepalen. Op deze manier zet de stad zich actief in om sociale dumping via overheidsopdrachten mee te bestrijden. De principe beslissing werd reeds goedgekeurd op het College van Burgemeester en Schepenen op 6 december en staat nu op de agenda van de volgende gemeenteraad ter goedkeuring. De Belgische en buitenlandse inschrijvers op overheidsopdrachten en hun eventuele onderaannemers zullen daartoe een 'verbintenis inachtneming minimumloon' bij hun offerte moeten voegen. Oudenburg volgt met deze maatregel het voorbeeld van Oostende, die op 15 november 2016 de eerste Vlaamse stad was die een extra controle en sanctiemiddel tegen sociale dumping inbouwt in haar opdrachten.

In België zijn de minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten die in paritaire (sub)comités of op ondernemingsniveau worden gesloten. Daarna worden ze al dan niet bij Koninklijk Besluit bindend verklaard. Een werkgever die het loon van zijn werknemer niet uitbetaalt, pleegt een strafrechtelijke inbreuk. Deze verplichting wordt ook in de nieuwe Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 benadrukt. Op die manier kan de naleving van de regels betreffende het minimumloon opgelegd worden als een 'bijzondere uitvoeringsvoorwaarde' aan inschrijvers op overheidsopdrachten. De wet wordt uiteraard niet gewijzigd, maar een extra sanctionering wordt mogelijk.

'Door deze verplichting tot het betalen van het minimumloon in overheidsopdrachten op te nemen, bouwen we een extra controlemechanisme én sanctiemiddel in. Wie namelijk de 'verbintenis inachtneming minimumloon' niet naleeft in één van onze overheidsopdrachten riskeert een boete of de opdracht kan zelfs ingetrokken worden. Op deze manier strijdt de stad Oudenburg mee tegen sociale dumping via overheidsopdrachten.' ,verduidelijkt Schepen Vanhessche, 'We nemen hier het voorbeeld van Oostende over om deze 'verbintenis inachtneming minimumloon' op te nemen in onze opdrachten.'. Het College van Burgemeester en Schepenen nam deze principe beslissing op 6 december, dit wordt eveneens voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 december. 'We rekenen op éénparige goedkeuring over de politieke grenzen heen', aldus Schepen Vanhessche. Schepen Vanhessche besluit: ' De meerderheid gaat niet mee in het verhaal van een vrijblijvende engagementsverklaring, maar wil daden door opname van deze voorwaarde in onze overheidsopdrachten'.

De Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten hebben tot doel de nationale markten voor overheidsopdrachten zoveel als mogelijk open te stellen voor ondernemingen uit andere EU-lidstaten. Hierdoor kunnen ook niet-Belgische inschrijvers deelnemen aan overheidsopdrachten die uitgeschreven zijn door Belgische aanbestedende overheden. Als Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), als toezichthouder op het betalen van het minimumloon, vaststelt dat lonen niet correct worden uitbetaald in het kader van overheidsopdrachten, kunnen zij optreden. Nu wordt daar een extra sanctiemechanisme voor voorzien.