De nieuwste single ‘Alles komt goe’ van de rapper Pita doet heel wat stof opwaaien. In de videoclip is te zien hoe een gepeste jongen zijn medeleerlingen en leraar neerschiet voor hij zelfmoord pleegt. Mechelaar Saïd Aghassaiy (Pita) wil met deze video jongeren wakker schudden en hen waarschuwen voor de gevolgen van pesterijen. Het Mechelse stadsbestuur reageert nu door haar beleid toe te lichten.

“Het is positief dat de problematiek van pesten en geweld op school door deze videoclip onder de aandacht wordt gebracht. Wij staan achter de boodschap die rapper Pita hiermee wil verkondigen, maar in onze sensibiliseringscampagnes kiezen wij voor een andere aanpak”, verklaren schepen van Preventie en Welzijn Ali Salmi en schepen van Jeugd en Onderwijs Caroline Gennez.

De stad Mechelen heeft de voorbije jaren al verschillende initiatieven genomen rond de problematiek van pesten en geweld op school. Ook dit jaar wordt door beide schepenen volop ingezet op dit actuele thema. “In 2010 wordt geweld op school één van de prioriteiten in het kader van ons Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. We willen in de eerste plaats preventief optreden door tijdig in te grijpen. Daarnaast willen we ook alle Mechelse jongeren sensibiliseren met onze acties tegen zinloos geweld. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak resultaten oplevert. Dat is bijvoorbeeld gebleken uit de reacties op onze workshops geweldpreventie die we eind vorig jaar organiseerden in verschillende Mechelse scholen. Van de 332 bevraagde leerlingen waren er 324 die deze cursus beoordeelden als zeer goed tot goed”.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat een goede samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen noodzakelijk is om dit aan te pakken. Schepen Caroline Gennez legt uit wat er wordt gedaan op het vlak van onderwijsondersteuning. “Dikwijls spelen de problemen zich af in of rond de scholen. Daarom is de communicatie tussen alle betrokken partijen zoals onderwijsinstellingen, CLB’s en welzijnsorganisaties cruciaal. Het structureel overlegplatform rond probleemgedrag op school van de stad brengt al deze partners rond de tafel. De scholen werken in het kader van onze protocolovereenkomst ook samen met politie en parket om de criminaliteit gezamenlijk aan te pakken. Een goed voorbeeld daarvan is het inzetten van schoolspotters voor toezicht rond de scholen. Zij hebben door hun aanwezigheid een ontradend effect op pesterijen, afpersing en geweld en kunnen bemiddelend optreden bij conflicten. Voor leerlingen met gedragsproblemen hebben wij een driestappenplan opgesteld. Wie onwettig afwezig is, wordt dankzij ons Spijbelplan opgevolgd. Het ‘Project Probleemgedrag Op School’ in samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont, voorziet begeleiding en time-outs voor jongeren. Ten slotte hebben we een alternatieve opvang voor de zogenaamde carrouselleerlingen die herhaaldelijk van school worden gezonden”, aldus schepen van Jeugd en Onderwijs Caroline Gennez.

“Pesten is jammer genoeg een fenomeen van alle tijden. Vanuit onze dienst preventie willen wij de jongeren vooral op een speelse manier laten nadenken over pestgedrag. Specifiek hebben we in 2010 2 sensibiliserende acties voorzien”. Recente onderzoeken wezen uit dat ongeveer 20% van de jongeren reeds het slachtoffer werd van pesterijen. Vaak gaat het om ‘klassiek’ pesten, maar toch zien we ook meer en meer kinderen het slachtoffer worden van cyberpesten. “Met de theatervoorstelling ‘Bad_Girlz_rule’ heeft de stad Mechelen dit probleem onder de aandacht gebracht bij leerkrachten, leerlingenbegeleiders, hulpverleners en leerlingen uit het 2de en 3de jaar van het middelbaar onderwijs. In totaal namen zo’n 1.800 leerlingen van 13 Mechelse scholen deel aan dit project. Ten tweede willen we de jongeren via de nieuwe media bereiken. We gaan samen met Raf Coppens een originele sketch uitwerken ‘tegen geweld’. Hiervan zal dan een video-opname worden gemaakt. Het is de bedoeling om deze sketch vervolgens op diverse websites te plaatsen, bv. deze van de stad Mechelen, ‘youtube’ en diverse sociale websites. Via deze acties willen we aantonen dat pestgedrag en geweld niet thuis horen in onze maatschappij. Naast deze sensibiliserende acties zijn we ook aan het werken aan een ‘Actieplan Geweld in Schoolmilieu’. Dit wordt binnenkort voorgesteld en zal nog meer acties bevatten om geweld en pestgedrag te bannen in de schoolomgeving”, aldus schepen van Preventie en Welzijn Ali Salmi.