De voorbije weken namen we belangrijke beslissingen om duurzamer verbouwen aan te moedigen. Eerder lanceerden we de ‘opknappremie’ die vebouwings-en verbeteringswerken aan de woning stimuleert.  
Om zelf ook het goede voorbeeld te tonen beslisten we deze week om fors te investeren in energiezuinigere stadsgebouwen (o.a. het Stadhuis, bibliotheek De Biekorf, het zwembad Jan Guilini,…). 

Burgemeestersconvenant

Op 24 november 2014 ondertekende de stad het Burgemeestersconvenant. De doelstelling is om op het grondgebied de CO2-uitstoot met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de stad haar engagementen nakomt. Binnen het jaar na ondertekening dient men een nulmeting en een energie-actieplan aan de commissie ter goedkeuring voor te leggen. Uit deze nulmeting kwam naar voor dat 1,4 % van de totale CO2 uitstoot op ons grondgebied afkomstig is van eigen gebouwen en eigen vloot. Vandaar onze beslissing om voor eigen organisatie de lat wat hoger te leggen en om tegen 2020 niet 20% maar minstens 50% CO2 reductie en 20% energiebesparing te realiseren binnen onze eigen organisatie.

Energieactieplan

Met het SEAP (Sustainable Energy Action Plan) bepaalt de stad hoe ze deze doelstelling denkt te realiseren. Het SEAP van de Stad Brugge omvat 35 strategische maatregelen voor stedelijke diensten, huishoudens, tertiair, industrie, mobiliteit en lokale energieproductie. Het plan zet een aantal krijtlijnen uit die aangeven waar de meeste CO2-reducties kunnen gerealiseerd worden rekening houdende met de eigenheid en toekomstvisie van onze stad. Wat eigen patrimonium betreft werd in het SEAP de focus gelegd op reductie van de emissie van de stedelijke vloot en het renoveren van 10 voorbeeldgebouwen naar lage energiestandaard tegen 2020. Ondertussen werd deze lijst al opgetrokken tot 15 stadsgebouwen. Door onze eigen stadsgebouwen energiezuiniger te maken door nieuwe stookinstallaties te plaatsen, een betere isolatie te plaatsen, enz… tonen wij ons engagement dat we deze doelstellingen serieus nemen.

Meer informatie over de nulmeting, het energieactieplan en het klimaatplan van de stad Brugge kan je vinden op onze website https://www.brugge.be/burgemeestersconvenant