10 puntenplan veilige schoolpoort: stand van zaken, dinsdag 16 mei 2017

 Verkeersveiligheid is voor het Brugse stadsbestuur een absolute prioriteit.

 Dit blijkt in eerste instantie uit het vierjaarlijkse zonale veiligheidsplan, waarin de politionele prioriteiten vastgelegd worden, en waarin verkeersveiligheid met stip bovenaan staat.

Daarnaast staat ook in de mobiliteitsplanning veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. In het nieuwe mobiliteitsplan dat in 2014 door het stadsbestuur goedgekeurd werd, wordt door de focus op het STOP-principe resoluut gekozen voor meer ruimte voor voetgangers en trappers.

In 2015 was Brugge de eerste Vlaamse centrumstad die het Save Charter ondertekende. Met dit Charter engageert de Stad Brugge zich ten aanzien van de vereniging van Ouders van Verongelukte kinderen (vzw OVK) om zeer concrete acties te ondernemen om de verkeersveiligheid in Brugge te versterken.

In maart lanceerde het Brugse stadsbestuur na overleg met de lokale politie van Brugge het  ‘Actieplan veilige schoolpoort’. Doelstelling is de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen te verbeteren. Het actieplan is aanvullend aan het Save Charter, en is opgebouwd rond de drie kernelementen (“EEE”) van de verkeerssituatie: Engineering, Education en Enforcement. Het bevat 10 extra maatregelen om de verkeersveiligheid aan de Brugse schoolpoorten te verhogen

Hieronder geven we een stand van zaken over elk van de 10 bijkomende maatregelen van het ‘Actieplan veilige schoolpoort’

Engineering: Inrichten van omgeving en verkeersstromen 

1. Opmaken en/of actualiseren schoolvervoerplan. Een schoolvervoerplan beschrijft hoe leerlingen naar school komen/gebracht worden. De opmaak gebeurt in samenspraak met de leerlingen en de ouders. Zij kunnen eventuele knelpunten op hun route aangeven, die dan worden onderzocht door de bevoegde stadsdiensten (Mobiliteit, Politie, Openbaar domein …).

Vandaag beschikken 41 (33 basis/8 secundair) over een schoolvervoerplan. Volgend schooljaar worden 12 scholen ondersteund bij de opmaak van een schoolvervoerplan ism vzw Mobiel 21 en Goodplanet vzw. Kandidaturen kunnen ingediend worden tegen 30 juni, de selectie van de scholen gebeurt tegen september 2017.

2. Zone 30. Nagenoeg aan alle Brugse scholen is vandaag de Zone 30 van kracht. Bij twee scholen is dit nog niet het geval. Er wordt bij het Vlaams Gewest aangedrongen om de snelheid bij de twee ontbrekende scholen ook aan te passen. Het is ook de bedoeling om tegen de start van het volgend schooljaar bij een 20-tal scholen een betere aanduiding van de schoolomgeving op het wegdek te voorzien.

3. Zichtbaarheid van oversteekplaatsen in schoolomgevingen. Het betreft een duidelijkere aanduiding van de schoolomgeving, aangepast per type weg. Momenteel is van elke school in de rand van Brugge een inventaris gemaakt van de bestaande infrastructuur. Per type weg werd een streefbeeld ‘veilige schoolomgeving’ opgemaakt. Op basis van de inventaris en het streefbeeld zal een actieplan per school opgemaakt worden om de infrastructurele omkadering te verbeteren. Tegen schooljaar 2017 worden een aantal zaken prioritair aangepakt. Het betreft een aantal kleinere ingrepen zoals het aanleggen van een SLEM-laag of extra verkeersborden. De meer structurele aanpassingen worden ingepast in de werkplanning van het Vlaams Gewest en Wegendienst Stad Brugge.

4. Fiets- of Schoolstraat waar mogelijk.

In een fietsstraat mogen fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan opengesteld is in beide richtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen fietsers evenwel niet inhalen en hun snelheid mag niet hoger liggen dan 30 km/u. Naast de twee reeds bestaande fietsstraten Werfstraat en Veldstraat, werd ondertussen ook een derde fietsstraat goedgekeurd. Het gaat om de Filips de Goedelaan, waardoor er een veilige fietsverbinding ontstaat tussen Visartpark en Werfstraat.

De ambitie is om nog bijkomende fietsstraten in te richten. Momenteel worden volgende locaties onderzocht: 

  • Zandstraat tussen N31 en Gistelse Steenweg - Sint-Andries, parallel Gistelse Steenweg
  • Sint-Lenardstraat - Dudzele – schoolomgeving, parallel Dudzeelse Steenweg
  • Leopold de Bruynestraat tussen Schaakstraat en Prins Albertstraat– Sint Kruis – schoolomgeving, parallel Maalse Steenweg
  • Sint-Katarinastraat tussen Rozenstraat en Weidestraat – Assebroek

In een schoolstraat worden motorvoertuigen tijdens de schoolspitsuren uit de straat geweerd, zodat de kinderen de school veilig kunnen bereiken of verlaten. In september worden twee concrete experimenten met schoolstraten opgestart: Diksmuidse Heirweg ter hoogte van basisschool De Triangel (Sint-Andries) en Hortensiastraat ter hoogte van OLVA Sint-Katarina (Assebroek). Het experiment met de schoolstraat zal na positieve evaluatie waar mogelijk uitgebreid worden.

5. Tonnagebeperking in schoolomgeving. Bedoeling hierbij is het beperken van de passage van zwaar verkeer aan schoolomgevingen. De typering van wegen bepaalt de mogelijkheid tot tonnagebeperking. Langs gewestwegen en passagewegen (grote invalswegen) is dit zeer moeilijk realiseerbaar. Waar mogelijk wordt gestreefd naar lokale afspraken met de handelaars.  Met de betreffende scholen zal gezocht worden naar een alternatieve schooltoegang, voor zover dit mogelijk is. Langs lokale wegen type 3 is een tonnagebeperking wel realiseerbaar. De meeste Brugse scholen zijn langs dergelijke wegen gelegen. Het invoeren van de tonnagebeperking gebeurt in het kader van het mobiliteitsplan, waarbij prioriteit zal gegeven worden aan de schoolomgevingen. Momenteel wordt onderzocht in welke zones dit mogelijk is tegen 1 september. Het weren van zwaar uit de woonwijken blijft een permanent aandachtspunt.

6. We zetten in op de ontwikkeling van verkeerseductieve routes. Dit zijn routes die uitgestippeld worden, en die door scholen gebruikt kunnen worden voor het afleggen van het fietsexamen, en door ouders om met de kinderen verplaatsingen op de openbare weg in te oefenen. Het voorstel voor een traject in Assebroek is goedgekeurd. De realisatie hiervan gebeurt in samenwerking met Mobiel 21 en scholen tegen eind 2017. De ambitie is om elk schooljaar één extra verkeerseductieve route te realiseren.

Education: focus op sensibilisering, opvoeding en verkeerseducatie.

7. Dode hoek. Sensibilisering blijft hier zeer belangrijk, zowel van de transportsector als van de schoolgaande jongeren. Voor scholen zijn educatieve koffers ter beschikking, en deze worden volop gepromoot. Er is ook een aanbod voor Brugse scholen in voorbereiding ism federatie transport en logistiek. Het stadsbestuur zal alle eigen vrachtwagens van Stad Brugge voorzien van een sensibiliserende sticker.

8. Educatie en sensibilisering van ouders en begeleiders.

Om een veilige schoolomgeving te creëren is het belangrijk om ouders en begeleiders van kinderen actief te wijzen op een aantal do’s en dont’s in de schoolomgeving. Om dit duidelijk te maken, bereiden we momenteel een campagne voor die gelanceerd zal worden bij de start van het nieuwe schooljaar.

Enforcement: focus op het afdwingen van het respecteren van de verkeersregels en het verbaliseren van overtredingen.

9. Gemachtigde opzichters. Vrijwilligers staan in voor het begeleiden van kinderen / groepen bij het oversteken van de openbare weg. Brugge kent reeds een lange traditie inzake gemachtigde opzichters. Sinds 1998 werden meer dan 3500 gemachtigd opzichters gevormd. Momenteel is er een inventaris in opmaak over de huidige inzet van gemachtigde opzichters aan schoolpoorten. Het wettelijk kader is ondertussen verduidelijkt.  Het stadsbestuur raadt alle Brugse scholen aan om maximaal te werken met gemachtigd opzichters. Er wordt dan ook ingezet op bijkomende vormingen voor extra opzichters. Op vraag van de school biedt de Brugse politie hiervoor gratis opleidingen aan. Een mooi voorbeeld hiervan is het feit dat op 16 mei 200 nieuwe gemachtigd opzichters hun getuigschrift ontvangen. De Brugse politie engageert zich om de opleiding en aflevering van het getuigschrift binnen de vier weken te garanderen.  Waar nodig wordt praktijkles voorzien op het terrein.

10. Politiecontroles. De Brugse politie zet maximaal in op snelheidscontroles in zone 30 tijdens de schoolspitsuren, parkeercontrole in de schoolomgeving, en de respectering van de tonnagebeperking waar van toepassing. Er zijn acties lopende ikv de uitvoering van het zonale veiligheidsplan. Elke schooldag worden minimum twee controles uitgevoerd in de ruime schoolomgeving (zone 30) tijdens de schoolspits. Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen zowel de lokale politie als de gemeenschapswachten een extra accent leggen op deze acties.

Met deze tussentijdse stand van zaken wil het stadsbestuur nogmaals benadrukken dat een veilige schoolomgeving prioritair is. De komende weken zal het stadsbestuur in dialoog gaan met de Brugse scholen om de verdere aanpak per school te concretiseren. Het creëren van een veilige schoolomgeving is een taak van iedereen. We doen dan ook een oproep aan alle weggebruikers om extra aandacht te geven aan verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Pablo Annys, schepen van preventie