• Probleemstelling

Ik wil graag beginnen met de probleemstelling. Zoals ik al zei is de infrastructuur op vandaag niet ideaal. Daarbij komt dat er op dezelfde site een nieuwbouw komt voor de school en de kinderopvang. Bij gelijktijdige activiteiten kunnen er zich dus conflicten voordoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakantieperiode waarbij er speelpleinwerking en kinderopvang is op hetzelfde moment. Hoe wordt de buitenruimte verdeeld? Wie is verantwoordelijk voor welke kinderen? Bovendien verdwijnt ook de bergruimte van de jeugdverenigingen door de aanleg van het nieuwe plein. De verenigingen hebben absoluut voldoende bergruimte bij hun lokalen nodig. Uit deze probleemstelling kunnen we concluderen dat er nieuwe jeugdlokalen nodig zijn en dat die het best op een andere site ingericht worden. Uit deze conclusie volgt dan meteen ook een antwoord op uw vijfde vraag: werd de piste onderzocht om op het huidige OC een verdiep te bouwen. Het antwoord is neen, omdat dit geen oplossing is voor het probleem.

 • 1e roadshow: op zoek naar een locatie voor de kinderopvang en de nieuwe jeugdlokalen.

Omdat we inspraak heel belangrijk vinden, en omdat er veel verschillende belanghebbenden zijn, hebben we in juni 2014 een eerste roadshow georganiseerd. Tijdens deze inspraakmarathon hebben we alle betrokkenen uitgenodigd om een aantal denkpistes op tafel te leggen. Het was de bedoeling om een WIN-WIN-situatie te creëren. Concreet zochten we een locatie voor de Kinderopvang, voor De Zon, voor de SAMW en voor de jeugdlokalen. De opmerkingen die uit de roadshow kwamen leverden ons een schat aan informatie op. Met deze opmerkingen konden we aan de slag.

 • Masterplan door studiebureau Buur

Ondertussen kwamen een aantal nieuwe feiten aan de oppervlakte. De verhuis van brouwerij Van Honsebrouck werd plots heel concreet. Uit een rondvraag bij al onze verenigingen naar de tekortkomingen in ons aanbod van zalen bleek heel duidelijk dat het dubbel gebruik van de evenementenhal het grootste probleem is. Ook over de locatie van de jeugdlokalen waren nog heel wat vragen. Zo vreesde de sportsectror dat het bouwen van jeugdlokalen op het sportcentrum een toekomstige uitbreiding van sportinfrastructuur zou hypothekeren. Buur kreeg dan ook de opdracht om een ideale locatie te zoeken voor de jeugdlokalen, voor een toekomstige cultuurzaal en dit alles zonder toekomstige uitbreidingen van de sport te blokkeren.

De conclusies van Buur waren de volgende:

De jeugdlokalen komen best op het asfaltplein op het sportcentrum

  • Grond is eigendom van de gemeente
  • Terrein wordt nu onderbenut
  • Bereikbaar langs verkeersvrije strip
  •  Speelruimte in de buurt
  •  Veilig want ver weg van autoverkeer

 Extra uitbreiding voor sportinfrastructuur kan ook:

  • Tussen de ring en sporthal 1 is er nog voldoende ruimte voor 1 of 2 zaaldelen. Dit heeft als voordeel dat de huidige kleedkamers kunnen gebruikt worden.

 Een nieuwe cultuurzaal komt best op de site waar nu de oude cinema Albert gelegen is. Dit sluit perfect aan bij de gemeentelijke parking en ligt pal in het centrum.

 • 2e roadshow

Het masterplan dat Buur opstelde gaf ons een aantal nieuwe inzichten. Omdat we inspraak hoog in het vaandel dragen organiseerden we een nieuwe roadshow in maart 2015. Ik ga mij hier beperken tot de jeugdlokalen. Er kwamen opnieuw een aantal waardevolle opmerkingen en bezorgdheden. Een aantal van die opmerkingen lees ik ook in uw toegevoegd punt:

  • Sluit aan op woongebied. Die opmerking kwam toen onder meer van de jeugdverenigingen zelf. Ook de huidige locatie van hun lokalen sluit nu aan op woongebied en ook in het CD&V voorstel zou dit zo zijn. Dat is nu eenmaal eigen aan een jeugdlokaal in het centrum van een gemeente. En dat moet ook kunnen. We gaan niet mee in de stelling dat spelende kinderen geluidsoverlast zijn! Toch hebben we de ontwerpers gevraagd om rekening te houden met deze bezorgdheid. We willen namelijk een optimale relatie tussen de jeugd en hun buren. Bij de keuze van de ontwerper heeft de jury hier dan ook rekening mee gehouden. Ik hoop hiermee een antwoord te hebben gegeven op uw tweede vraag.
  • Bereikbaarheid zwaar vervoer: Ik wil er even op wijzen dat de huidige ligging ook niet ideaal is voor zwaar vervoer en dat dit dus in het CD&V voorstel ook niet het geval zou zijn. Uit onze nauwe samenwerking met de betrokken jeugdverenigingen bleek ook snel men slechts een paar keer in het jaar een beroep doet op zwaar vervoer. Meestal voor de kampen. Maar het moet wel mogelijk zijn. Daarom werd dit aandachtspunt ook in het bestek opgenomen. Dit is mijn antwoord op uw derde vraag.
  • Ver van centrumparking, de Oostrozebekestraat moet overgestoken worden: Opnieuw is de vaststelling hier dat dit op vandaag ook zo is. In het CD&V voorstel zou het ook zo zijn. Ik zie het net als een pluspunt dat de lokalen niet onmiddellijk aansluiten op een drukke weg. Daardoor is het inderdaad wat verder van de parking. Via de verkeersvrije strip uit het masterplan wordt deze afstand echter zo veilig mogelijk overbrugd. We rekenen ook op de verantwoordelijkheid van de jeugdleiders die zich gaan moeten organiseren om de veiligheid van hun leden te waarborgen. Hiermee heb ik uw vierde vraag beantwoord.

U ziet, het alternatief dat u voorstelt biedt geen oplossing voor de opmerkingen die u maakt. Bovendien komen de opmerkingen een jaar te laat. Deze tweede roadshow dateert van maart 2015, één jaar geleden dus. Dat betekent dus ook dat we ons al minstens één jaar bewust zijn van deze aandachtspunten. We hebben dit dan ook meegenomen in het verdere traject. Op het einde van de tweede roadshow kregen we expliciet het akkoord van alle betrokkenen.

 • Dossier Jeugdlokalen opgestart:

Nu we van iedereen het akkoord hadden, kon het dossier van de jeugdlokalen opgestart worden. Als eerste stap hebben we binnen de jeugdraad een werkgroep opgericht die het hele proces zal opvolgen. Met deze werkgroep hebben we een aantal recente jeugdlokalen bezocht. Van die bezoeken hebben we heel wat bijgeleerd. Wat we best wel doen, maar ook wat we best niet doen. Op basis van deze bezoeken en de behoeften die op tafel werden gelegd door de uiteindelijke gebruikers hebben we dan een bestek opgesteld. Hierop reageerden vier ontwerpers. Die hebben een quotering gekregen op basis van prijs (40%), conceptnota (30%) en plan van aanpak (30%). De voorstellen die deze ontwerpers indienden gaan we niet publiek maken, omdat het hier slechts om voorlopige ideeën gaat. Ideeën die het de jury moesten mogelijk maken om te zien welke ontwerper het beste kan beantwoorden aan onze vraag. Als gemeenteraadslid kan u altijd gebruik maken van uw inzagerecht om deze documenten te komen inzien. Eens de voorstellen binnen waren heeft de jury dan ook een voorstel van quotering gedaan. Met dit voorstel zijn we dan opnieuw naar onze werkgroep getrokken. Daar bleek dat de jeugdverenigingen zich konden vinden in het voorstel van de jury. Ook het schepencollege sloot hierbij aan en gunde de opdracht op maandag 29 februari aan architecten Deryckere en Moerman uit Izegem. 

Dit is waar we voorlopig staan. Morgen (woensdag 23 maart) zitten we voor het eerst samen met de ontwerpers om elkaar te leren kennen en een eerste keer van gedachten te wisselen. Zodra er een ontwerp is zal dit gecommuniceerd worden. Eens de inplanting concreter wordt, zullen we uiteraard ook terugkoppelen naar de sportsector. Zoals u ziet, staan we al vrij ver in dit dossier. De rode draad is altijd inspraak geweest en dat zal ook zo blijven. Tegen deze zomer zou men beginnen met de afbraakwerken van het oude schoolgebouw. Dit zal ongetwijfeld ongemakken met zich meebrengen voor de jeugdverenigingen. Daarom willen we dat de bouw van de nieuwe lokalen snel vooruit gaat, zodat de periode van ongemakken zo kort mogelijk wordt gehouden. We moeten vooruit!

Het goedkeuren van jullie punt zou betekenen dat we minstens een jaar terug in de tijd gaan. Dat onze diensten al hun werk mogen overdoen en dat we de jeugdbewegingen een jaar langer opzadelen met de ongemakken die bij de werken op hun huidige locatie horen. Bovendien heb ik net aangetoond dat het CD&V alternatief geen oplossing biedt voor het probleem. Daarom vraag ik aan alle gemeenteraadsleden om uw verantwoordelijkheid te nemen en dit voorstel af te keuren.