Het College van Burgemeester en Schepenen keurde onlangs een aanpassing van het reglement goed waardoor de premie socialer wordt en zorgt voor een belangrijke kwaliteitsverbetering.

[image]
Bijna dertig jaar bestaat er in Mechelen een stedelijke verbeteringspremie voor het functioneel verbeteren van de eigen woning. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde onlangs een aanpassing van het reglement goed. Deze aanpassing maakt de premie socialer, zorgt voor meer kwaliteitsverbetering en ook voor senioren en gehandicapten is er verbetering. Het nieuwe reglement gaat in op 1 juni, na goedkeuring door de gemeenteraad.
Het toepassingsgebied van het reglement wordt een stuk socialer:

 • Vanaf volgende maand zal het kind dat in co-ouderschap wordt opgevoed wordt voor de helft als persoon ten laste gerekend. Voorheen kon een gescheiden ouder een kind in co-ouderschap niet meetellen als persoon ten laste. Een grote verbetering voor de vele nieuw samengestelde gezinnen in onze stad en een afschaffing van de feitelijke discriminatie die deze ouders ondervonden.

 • De aanvrager verbindt zich ertoe om zijn hoofdverblijfplaats te vestigen en behouden gedurende 5 jaar in het pand. Ook de functie van de woning mag niet wijzigen. Men moet er dus 5 jaar blijven wonen en kan de woning ook niet verkopen, zoniet moet de premie terugbetaald worden. Bij de scheiding of faillissement of meer algemeen in geval van overmacht, moest de aanvrager de premie terugbetalen. In de toekomst kan het College de terugbetalingsplicht laten vervallen voor deze gevallen, zodat de toch al moeilijke situatie van scheiding of faillissement niet nog meer problemen oplevert.

Het reglement wil ook meer de nadruk leggen op de verbetering van de woonkwaliteit.

 • Om de woning te laten voldoen aan de normen met betrekking tot energieprestatie en binnenklimaat zal vanaf nu ook het aanbrengen van thermische isolatie op het dakvlak gesubsidieerd worden.

• Ook het aanbrengen van binnenbepleistering, bijvoorbeeld bij het maken van slaapkamers op zolder komt nu in aanmerking voor subsidiëring. • De stad wil leegstand en verkrotting bestrijden. Daarom zal het niet meer nodig zijn dat de woning minimum 2 jaar op de Inventaris van leegstaande gebouwen staat om in aanmerking te komen voor een supplement bovenop de premie. Bovendien wordt het premiesupplement voor deze gebouwen verhoogd van 10% naar 20%. De stad wil hiermee de inspanningen van nieuwe eigenaars die een dergelijke woning renoveren ondersteunen.

Het stadsbestuur wil dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Om tot ‘levenslang of leeftijdsloos wonen’ te komen stimuleert het nieuwe reglement nog meer de aanpasbaarheid van de woning. Specifieke werken om de woning aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de inwonenden (plaatsen van een traplift, verbreden van deuren, vergroten sanitaire ruimten,…). komen in aanmerking voor 2.500 euro subsidie. Het toepassingsgebied voor senioren en personen met een handicap wordt hiervoor uitgebreid. Senioren dienen een attest van de huisarts voor te leggen. Personen met een handicap met een invaliditeitspercentage van 66% komen in aanmerking, alsook vanaf 1 juni personen met een invaliditeit van 30% van de onderste ledematen.

Tot slot, vernieuwbouw – verbouwing met meer dan 50% nieuw metselwerk – komt niet in aanmerking voor de premie.

Jaarlijks worden op de stadsbegroting de nodige budgetten voorzien voor de verbeteringspremie. Voor 2007 werd 550.000 euro in de begroting ingeschreven.

De stad zal ook meer promotie maken en de aanvragers worden uiteraard begeleid bij de aanvraag van de stedelijke verbeteringspremie. Samen met alle andere subsidiemogelijkheden worden inwoners met deze reglementaanpassingen nog meer gestimuleerd om hun woonkwaliteit te verbeteren.