Aan oude stortplaatsen in Vlaanderen geen gebrek: er zijn er ongeveer 2.000. Ze nemen met hun 88 vierkante kilometer de plaats in van een centrumstad.  De Vlaamse regering heeft haar fiat gegeven om die voormalige stortplaatsen schoon te maken. Daardoor worden deze verweesde terreinen op termijn voor andere zaken beschikbaar, gaande van parken, bossen tot woon- of recreatiegebieden.  De duizenden tonnen afval die op de stortplaatsen liggen,  zullen zo veel mogelijk worden gerecycleerd. "De Vlaamse overheid beschikt echter nog niet over een volledige inventaris van de oude stortplaatsen en kan dus ook niet altijd de milieugevaren hiervan kan inschatten, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a)"  

Wordt stortplaats  Rapestraat Diksmuide straks gesaneerd ?
Hetzelfde geldt ook voor stortplaatsen nabij beschermde gebieden en zelfs drinkwatergebieden zoals deze langs de Rapestraat in Diksmuide.  "Het beleid van minister Schauvliege betekent dat de noodzakelijke sanering van de oude stortplaatsen nog niet in de eerstvolgende jaren zal kunnen uitgevoerd worden.  Er zijn nu wel vooruitzichten voor het stort in Diksmuide”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a)".

Hoe zit het in de Westhoek ?
De intentie om oude stortplaatsen te saneren en ontginnen verdient volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a) alle steun en hij ging onlangs  op onderzoek waar er zich in de Westhoek dergelijke oude storten bevinden en  vooral ook hoe ver het nu effectief staat met die sanering ervan.  Steve Vandenberghe: “Afval storten is gelukkig niet meer van deze tijd, maar er liggen in Vlaanderen nog altijd wel zo'n 2000 oude stortplaatsen, waarvan ook een reeks in beschermde zones en minstens twee zelfs in drinkwaterwinningsgbied (Diksmuide en Houthulst). “Ik vraag als Vlaams volksvertegenwoordiger extra aandacht voor de stortplaatsen in beschermde gebieden in het algemeen, en die twee oude stortplaatsen in de IJzerbroeken in het bijzonder”.   Steve Vandenberghe nam de stortplaats langs de Rapestraat in Diksmuide als testcase. Hij koos deze oude stortplaats niet zomaar.  Het ligt immers  pal langs de IJzer en nabije een drinkwatergebied, EU-Vogelrichtlijngebied, overstromingsgebied,… Voor landbouw- en milieuorganisaties in de regio is de oude stortplaats bovendien al lang een doorn in het oog en een voorbeeld van inconsequent beleid: de overheid beschermt, legt normen op voor bijvoorbeeld bemesting, maar laat zo'n enorme vervuilingsbron niet saneren. “Argumenten genoeg om het aan te pakken, aldus  de volksvertegenwoordiger die hierover een vraag stelde aan minister Schauvliege.  In haar antwoord (zie bijlage) bevestigt de minister nu dat dit stort pal langs de IJzer is opgenomen in de inventaris van de OVAM, maar ook dat de gegevens van deze inventaris beperkt zijn tot de locatiegegevens en basisinfo over de verleende vergunningen. “Positief in het antwoord is echter wel dat de minister toegeeft  dat de aanwezigheid van een waterwinningsgebied een belangrijk element is in de prioriteitenstelling en dat op basis hiervan het dossier werd opgenomen in de uitvoeringsplanning 2016 voor de inventarisatie van stortplaatsen.  Hiermee is in dit dossier in de jongste 3 maanden meer vooruitgang geboekt  dan de voorbije 30 jaar. Ik ben blij dat het stort opgenomen wordt bij de prioriteiten en hoop dat dit de definitieve stap is om dit blackpoint in een waterwinnings-, natuur- en landbouwgebied als de IJzervallei te saneren. Ik blijf het alvast zeker verder opvolgen”, aldus Steve Vandenberghe

Meer info : Steve Vandenberghe 0498/885002