Sinds augustus 2001 is op de jaarlijkse energiefactuur een bedrag te zien dat wordt afgehouden door uw stroomleverancier. Het geld wordt doorgestort naar de Belgische autonome Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) die het energiefonds beheert. Deze commissie werd opgericht om de overheid te adviseren over de organisatie van de vrijgemaakte energiemarkt. OCMW raadslid, Ingrid Vandaele (sp.a): “jammer genoeg hoorde ik informeel dat het energiefonds zal blijven afnemen”

“De markt is sinds enige tijd vrij. Je kan nu immers zelf beslissen wie je van gas of stroom voorziet,” legt Ingrid uit. “De CREG beheert het energiefonds. Naast het organiseren van toezicht en controle op de netbeheerders en de leveranciers van energie, financiert het fonds ook een opdracht aan de OCMW's.”

“De centra verzekeren daarmee de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden betreffende energielevering,” vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. “Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben.” Maar door een andere berekeningsfactor, op federaal niveau, dalen de middelen voor het Energiefonds voortdurend terwijl de inspanningen van het OCMW-Gent stijgen.

Vaststelling is inderdaad dat alle OCMW’s jaar na jaar minder subsidies van de Federale Overheid ontvangen. Uit navraag bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijk Integratie blijkt dat men de oorzaak voornamelijk ziet in het bevriezen van de jaarlijkse globale begrotingsenveloppe van het Energiefonds.

OCMW Gent ontving afgelopen vier jaar een licht stijgend bedrag voor de personeelskosten, namelijk van ongeveer 475.000 euro in 2015 naar ongeveer 500.000 euro in 2018. Het bedrag voor financiële steun zakte echter van ongeveer 560.000 euro in 2015 naar bijna 370.000 euro in 2018. Een verschil van maar liefst 190.000 euro.

Ingrid betreurt dat de globale enveloppe van het energiefonds bevroren werd. Dit werd gesignaleerd aan de POD Maatschappelijke Integratie en aan het VVSG. Maar op dit moment is er geen zicht op de plannen en evolutie voor de komende jaren. “Als gevolg van de daling van de subsidies, moeten wij meer eigen financiële middelen voorzien om alle energiemaatregelen (ten laste names, premies, tussenkomsten, ...) te financieren.”

“Deze daling van middelen heeft op dit ogenblik echter geen effect op onze aanpak inzake bestrijding van energie-armoede. Bestrijding van energie-armoede blijft binnen ons armoedebeleid een prioriteit,” besluit Rudy Coddens.