Het was sp.a fractieleider Anne Schiettekatte die deze problematiek aankaartte in de gemeenteraad. “Via sociale en ecologische criteria in de bestekken doen de Stad Gent en het OCMW reeds heel wat inspanningen inzake eerlijk, sociaal en duurzaam handel drijven”, zo stelde zij. Op haar vragen of het Stads- en OCMW bestuur ook de toepassing van het minimumloon in de bestekken wil opnemen, en of ook gebruik gemaakt zou worden van het meldpunt eerlijke concurrentie, antwoordde de bevoegde schepen Martine De Regge (sp.a) samengevat het volgende: “De stad Gent doet inderdaad al heel wat inspanningen om eerlijke, sociale en duurzame handel te stimuleren. In onze bestekken voor bouwdossiers nemen we al verschillende ecologische en sociale criteria op. In onze aankoopdossiers gaan we daar héél ver in. Naar aanleiding van het persbericht over Oostende dat de strijd aangaat tegen sociale dumping en uitbuiting van werkkrachten, hebben we nagegaan wat we aan onze bestekken voor bouwdossiers nog kunnen toevoegen. In de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 wordt benadrukt dat de naleving van de regels betreffende het minimumloon in België een strafrechterlijk gesanctioneerde verplichting uitmaakt. Deze verplichting kan bijgevolg als een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van deze wetgeving aan inschrijvers voor overheidsopdrachten worden opgelegd. De Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten hebben tot doel de nationale markten voor overheidsopdrachten zoveel als mogelijk voor ondernemingen uit andere EU-lidstaten open te stellen waardoor ook niet-Belgische inschrijvers aan overheidsopdrachten, uitgeschreven door Belgische aanbestedende overheden, kunnen deelnemen. Teneinde sociale dumping te bestrijden en gelijke mededingsvoorwaarden te garanderen is het noodzakelijk voormelde bijzondere uitvoeringsvoorwaarde zowel aan Belgische als aan buitenlandse inschrijvers (en hun eventuele onderaannemers) op te leggen. Kortom, er is een mogelijkheid waardoor we deze extra voorwaarden kunnen opnemen in onze bestekken. Samen met collega Watteeuw zal ik een voorstel formuleren  om onze bestekken aan te passen, zodat ook Gent de strijd aangaat tegen sociale dumping in grote openbare werken en bouwdossiers”, aldus Schepen De Regge.