“Het Mechelse stadsbestuur heeft vandaag de aanvraag tot MER-ontheffing goedgekeurd, maar enkel en alleen mits de naleving van een aantal strikte en belangrijke voorwaarden”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Natuurontwikkeling Karel Geys (sp.a).  

Saturn-Mediamarkt wil een vestiging openen in het centrum van Mechelen. De eerste plannen oogstten heel wat protest en werden door het stadsbestuur negatief onthaald. Een nieuw drastisch gewijzigd voorstel dat rekening hield met de bezwaren van de stad kon wel op de voorwaardelijke goedkeuring rekenen. De ontwikkelaar diende wel nog een Milieueffectenrapport (MER) op te stellen.

Milieueffectrapportage is een procedure waarbij de milieugevolgen van grote projecten worden bestudeerd. De ontwikkelaar van het project Saturn-Mediamarkt aan de Bruul heeft echter bij de Vlaamse Milieuadministratie een aanvraag ingediend om geen MER te moeten opstellen. Vlaanderen kan het project ontheffen van deze plicht tot het opstellen van een MER indien door de indiener wordt aangetoond dat het project geen aanzienlijke negatieve milieueffecten heeft. Vlaanderen heeft ondertussen hierover het advies aan de stad Mechelen gevraagd.

Het stadsbestuur heeft de aanvraag tot ontheffing nauwgezet onderzocht en mits de naleving van een aantal strikte en belangrijke voorwaarden goedgekeurd. Het project werd door de stadsdiensten onderzocht op het vlak van de mobiliteit, grondwater, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

“De stad gaat alleen akkoord dat er geen MER wordt opgesteld als de ontwikkelaar voldoende garanties geeft dat het project inpasbaar wordt gemaakt in de omgeving en alle voorwaarden correct worden toegepast. Zo moet het pand Bruul 95-99 hersteld en geherwaardeerd worden. Dit is het meest waardevolle pand. Het behoud zorgt ervoor dat het project visueel kleiner wordt en dus beter inpasbaar is in de historische binnenstad”, aldus Karel Geys.

“Ook moet meer aandacht gaan naar mobiliteit. Er moeten meer fietsenstallingen in het project voorzien worden. Laden en lossen moet volledig op het eigen terrein gebeuren en het afhaalpunt van goederen mag niet in de Bruul gevestigd zijn omdat dit een onaanvaardbare verhoging van het aantal voertuigen zorgt. Voor aanvang van de werken moet bovendien een grondige bemalingsstudie worden voorgelegd waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden genomen om het bomenbestand in de Kruidtuin van elke vorm van schade te vrijwaren. Tot slot moet tijdens de werken een uitgewerkt plan de hinder zoveel mogelijk beperken,  zoals bij de afbraak van de Euroshopping”vervolgt Geys.

De Vlaamse administratie moet nu uitspraak doen over de al dan niet MER- plicht van het project. Wanneer ze het licht op groen zet, kan een bouwaanvraag ingediend worden en het openbaar onderzoek gestart worden. Indien er geen ontheffingsplicht wordt vergund, dient de aanvrager alsnog eerst een volledig MER op te stellen.

“De voorwaarden van het ontheffingsbesluit worden integraal mee opgenomen in een mogelijke bouwvergunning, zodat iedereen de nodige garanties heeft dat ze ook effectief worden uitgevoerd. Het wordt een leefbaar project waarbij een waardevol pand bewaard blijft, er voldoende garanties zijn dat dit project kadert binnen onze visie van een steeds autoluwer wordende binnenstad en een bescherming van de natuurwaarden van onze Kruidtuin gegarandeerd is. Ik denk dat we op die manier op de juiste piste zitten. Een Saturn/Mediamarkt in onze binnenstad, waar volgens ons Commercieel Strategisch Plan nood aan blijkt te zijn, doch goed gekaderd in onze mooie historische binnenstad”, besluit Karel Geys.