In de laatste commissievergadering kwam studentenparticipatie opnieuw aan bod, naar aanleiding van het recente VLOR-advies hierover. Studentenparticipatie komt steeds meer onder druk te staan: mandaten raken moeilijk ingevuld en de studentenvertegenwoordigers geven aan dat de combinatie studeren en hun engagement niet altijd evident is. Ze gaven verschillende drempels aan voor het rekruteren van nieuwe studentenvertegenwoordigers, zoals een gebrek aan motivatie, de werkdruk, maar ook onvoldoende informatie en kennis van studentenvertegenwoordiging en het gebrek aan faciliteiten en begeleiding. 

Het advies formuleerde ook enkele oplossingen, zoals een afdwingbaar statuut, regels rond faciliteiten, ondersteuning en begeleiding en het opstellen van een beleidsplan. De VLOR werd gevraagd om een concreet voorstel uit te werken. 

Minister Crevits was bereid om een aantal maatregelen te nemen in het komende onderwijsdecreet. Dat zou nu door de administratie verder worden onderzocht. Vanuit sp.a werd de suggestie gedaan om ook na te gaan in hoeverre participatiecoaches gestimuleerd kunnen worden vanuit de overheid. Tot slot werd er ook op gewezen dat de studentenvertegenwoordiging op zich diverser moet. Bepaalde groepen jongeren zijn helaas nog weinig te vinden in de studentenraden. Ook daar vragen wij aandacht voor.  

Lees hier het volledige verslag.