De gemeenteraad heeft de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent definitief goedgekeurd op 22 mei 2018. Nu volgt nog de goedkeuring door de deputatie en publicatie in het Staatsblad en dan kan de nieuwe structuurvisie voor de stad in werking treden. 'De opmaak van het toekomstplan was een proces van vier jaar, met een ruime inbreng van de Gentenaars', zegt een trotse Sven Taeldeman, schepen van stadsontwikkeling. 

'En het resultaat mag gezien zijn. Oude gebouwen herbestemmen in plaats van nieuwbouw, werken aan duurzame mobiliteit met bijvoorbeeld een fijnmazig netwerk van fietspaden, ontmoetingsplekken creëren rond knooppunten van wonen, werken, winkels en vervoer, de afstand om je te verplaatsen verkleinen door functies te verweven in de stad: de nieuwe Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent biedt een vernieuwende ruimtelijke visie op de toekomst van Gent!', weet Sven.

Waarom een nieuwe structuurvisie?

Sinds 2003 al beschikte de stad over een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (RSG). De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten  gerealiseerd (Ledeberg Leeft, Gentbrugse Meersen, Arbed, KOBRA, de Krook, Dok Noord, verschillende parken o.a. Prettige Wildernis… ). Een pak andere zijn in uitvoering (Oude Dokken, Sint-Pietersstation, Eiland Zwijnaarde, grootschalige (woon)projecten zoals Zeemanstuin en Ecowijk Gantoise… ).

De ruimtelijke visie uit het RSG is tot op vandaag grotendeels geldig. Tegelijk blijft de stad in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten en uitdagingen steken de kop op. 'Daarom moeten we de bestaande én nieuwe vragen naar ruimte op elkaar afstemmen en naar innovatieve oplossingen zoeken voor de schaarse ruimte in de sta', legt Sven uit. 'Ruimte voor Gent  legt daarbij enkele vernieuwende accenten. Ze is minder gedetailleerd dan het RSG, maar biedt in de eerste plaats een set van afwegingskaders en werkwijzen aan, om in de toekomst verantwoorde keuzes te maken en kansen te benutten.'

Krachtlijnen uit de nieuwe structuurvisie

1. Slim verdichten betekent dat we op de juiste plaatsen nieuwe woningen, kantoren, scholen, crèches, assistentiewoningen voorzien. Dit vooral op knooppunten van openbaar vervoer en fietsnetwerken. Op andere plaatsen komt er dan weer meer ruimte voor groen en natuur.

2. De verschillende functies verweven we in de stad. Wonen, werken, ontspanning, ontmoeting zijn dicht bij huis, zodat het aantal verplaatsingen vermindert. Diensten, kleine bedrijven, kantoren kunnen perfect in de stad. Nabijheid is vrijheid.

3. Dit is ook beter voor het klimaat. We streven naar een klimaatrobuuste stad. Water en groen spelen hierin een centrale rol. Een netwerk van waterwegen en groene verbindingen maakt de stad vlot bereikbaar. Minder verharding zorgt ervoor dat het hemelwater een uitweg vindt.

4. We geven de fiets een centrale plaats in de stad (bicycle urbanism), naast de andere vervoersmiddelen. Een netwerk voor voetgangers en fietsers vormt de basis voor de stadsontwikkeling.

5. De mens staat centraal in de structuurvisie. We gaan uit van de manier waarop de mensen de ruimte gebruiken. We bevorderen ontmoeting en initiatieven om ruimte te delen zoals co-housing, co-working en co-creatie.

Sven concludeert: 'Vernieuwend is dat Ruimte voor Gent grondig ingaat op uitdagingen als klimaatrobuustheid en kindvriendelijkheid, met een brede focus op de leefwereld van de bewoners en het concrete, alledaagse gebruik van de ruimte. Waar een ruimtelijk structuurplan vroeger erg gedetailleerd was, gaat het nu eerder om inhoudelijke afwegingskaders. En last but not least werd de Gentenaar meer dan ooit betrokken bij de opmaak!'