De gemeenteraad van Gent heeft op 27 juni het zogenaamde ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen’ definitief vastgesteld. ‘Dit  moet minstens 1400 bijkomende woningen in Gent opleveren’, weet Sven Taeldeman, sp.a-schepen van stadsontwikkeling.

‘Met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen worden een aantal stedenbouwkundige knelpunten opgelost die in de loop der jaren zijn ontstaan, en tegelijk kunnen we het woonbeleid van de Stad Gent verder uitbouwen’, legt Sven uit. Vroeger kreeg elke vierkante meter van het grondgebied van Gent een stedenbouwkundige bestemming (wonen, recreatie, industriegebied…): ofwel in het gewestplan, ofwel in een bijzonder plan van aanleg (BPA) of in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Maar deze bestemmingsplannen zijn niet altijd meer up-to-date en soms voorbijgestreefd. ‘Met het RUP Stedelijk Wonen wordt nu dat deel van de bestaande bestemmingsplannen gewijzigd dat nodig is voor het oplossen van problemen specifiek rond wonen’, legt Sven uit.

Zo worden oude stedenbouwkundige vergissingen rechtgezet, om geen problemen te hebben met vergunningverlening. Maar er wordt ook gedacht aan de toekomst. ‘Gent kende een sterke bevolkings- en gezinstoename de voorbije jaren en de woningnood blijft groot. ‘Het RUP Stedelijk Wonen speelt in op die behoefte en er is gezocht naar bijkomende woonmogelijkheden. Op die manier maken we minstens 1400 bijkomende wooneenheden mogelijk in Gent’, antwoordde Sven op een vraag van Guy Reynebeau die op de gemeenteraad informeerde naar de praktische implicaties van het RUP.