Om de woonkwaliteit en veiligheid van studentenwoningen na te gaan start de De Stad Gent vanaf januari 2018 met een project ‘proactief toezicht op studentenwoningen van Kotatgent’. De resultaten daarvan zullen verschijnen op de website Kotatgent, aan de hand van kwaliteitslabels.

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen: “de Stad Gent hecht veel belang aan de woonkwaliteit en de brandveiligheid van studentenhuisvesting. Het is de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren zo veel mogelijk studentenwoningen volledig in orde te krijgen en kotbazen daarin te ondersteunen.”

Controles op minimale woonkwaliteit

Elke studentenhuisvesting moet verplicht voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Kamerwoningen moeten bovendien voldoen aan het Politiereglement op de kamerwoningen. De Dienst Toezicht van de Stad Gent en de brandweer zullen binnen dit proactieve project systematisch eerst alle panden bezoeken die op Kotatgent bekend zijn als studentenwoning. Het is evenwel de bedoeling om op termijn alle studentenwoningen in Gent te screenen voor zover dat nog niet gebeurde.

De wooncontroleurs zullen langskomen om na te gaan in welke staat de studentenwoning zich bevindt en de eigenaar adviseren hoe hij het pand in orde kan stellen. Wanneer de studentenwoning voldoet, krijgt de woning een conformiteitsattest. Het is een soort keuringsbewijs dat de Dienst Toezicht van de Stad Gent uitreikt en dat aantoont dat de woning conform de regelgeving is.

Kwaliteitslabels

Naast het conformiteitsattest krijgt een woning die in orde is ook een groen kwaliteitslabel. Is de woning niet in orde, dan adviseert de wooncontroleur de eigenaar over welke maatregelen hij best neemt. In afwachting van een conformiteitsattest krijgt de woning dan een blauw label. Indien de eigenaar geen stappen onderneemt om de woning in orde te stellen, kan de Stad Gent een procedure opstarten die kan resulteren in een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring door de burgemeester.

Sven Taeldeman: 'Studentenkoten moeten veilig zijn en woonkwaliteit bieden. Met proactief toezicht en kwaliteitslabels voor studentenkoten wil de Stad Gent hier zwaar op inzetten. De bedoeling is uiteraard om zoveel mogelijk groene kwaliteitslabels uit te reiken. De wooncontroleurs zullen daarom extra inzetten op informeren en adviseren. We willen zoveel mogelijk panden in orde zien en ongeschikt- of onbewoonbaarverklaringen vermijden.'

De kwaliteitslabels zullen vanaf het nieuwe verhuurseizoen (zomer 2018) zichtbaar zijn op de website Kotatgent.

Plan van aanpak

De Dienst Toezicht en de brandweer starten vanaf januari 2018 met het proactief screenen van studentenwoningen. Kamers en studio’s die reeds over een conformiteitsattest beschikken, hebben automatisch een groen label. Koteigenaars die nog niet beschikken over een conformiteitsattest voor hun pand, zullen een brief ontvangen met een voorstel voor afspraak, wanneer hun studentenwoningen aan de beurt komen. Ook de studenten krijgen een brief met uitleg over het project en de melding dat een controleur langskomt voor een plaatsbezoek.

De controleur geeft de eigenaar rechtstreeks feedback en advies op maat. Indien de eigenaar gebreken moet wegwerken, krijgt hij daarvoor een redelijke termijn, in samenspraak met de eigenaar. Eigenaars die menen dat hun kamers/studio’s in orde zijn maar nog niet beschikken over een conformiteitsattest, kunnen aan de Stad Gent vragen om langs te komen. Op die manier hebben zij meteen de kans om een groen label te krijgen.

Infosessies in maart

De Stad Gent voorziet infosessies in maart 2018 met meer uitleg over kwaliteitslabels. De Dienst Toezicht en de brandweer zullen er de minimale normen voor woonkwaliteit en veiligheid toelichten. 

Meer info 

Meer informatie over de data en locaties volgt nog op de website Kotatgent. 

Wie zich inschrijft op de nieuwsbrief van Kotatgent, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.