Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste weken diende Caroline Gennez, samen met de collega-fractieleiders van de meerderheidspartijen een motie in. 

De voorbije weken werd Vlaanderen geschokt door extreme vormen van geweld die een smet leggen op onze samenleving. Rode draad doorheen deze geweldplegingen van vaak jong volwassenen waren ofwel racistisch van inslag, getuigend van uitzichtloosheid of gebrek aan houvast, maar eveneens uitingen van geweld voor de kick. Het gegeven dat onze samenleving meer dan ooit heterogeen is, met mensen van verschillende origine, met eigen gewoonten, gebruiken en religies, maakt dat er spanningen zijn. Deze verschillen en spanningen mogen niet onder de mat geveegd worden, maar moeten aanzetten tot dialoog, respect, en bereidheid van alle actoren om te streven naar één publieke samenleving met rechten en plichten, voor eenieder dezelfde, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en gedeelde waarden. Ten slotte staat het buiten kijf dat er een enorme kloof groeit, ook in onze Vlaamse samenleving, tussen mensen die optimale kansen hebben en mensen die minder kansen hebben. Dit resulteert in frustratie, afgunst en angst.

Het Vlaams Parlement,

– zet zich af tegen alle vormen van geweld en wil het voortouw nemen om bij te dragen tot een verdraagzame, tolerante en zorgzame samenleving;

– roept de hele Vlaamse samenleving op om respectvol met elkaar om te gaan en onze fundamentele rechten en vrijheden veil te houden;

– stelt dat de etnische afkomst en geloofsovertuiging geen basis mogen zijn van discriminatie of achterstelling;

– veroordeelt alle individuen of groepen die mensen tegen elkaar opzetten of garen trachten te spinnen uit deze spanningen en gewelddaden;

– roept de media op om sereen om te gaan met uitwassen van zinloos geweld en alzo een mogelijk kopieergedrag zo veel mogelijk te temperen;
 

– vraagt de Vlaamse Regering,

1° voldoende aandacht te besteden aan en te investeren in opvoedingsondersteuning; in haar onderwijsbeleid te blijven streven naar optimale kansen voor alle leerlingen en aangetoonde achterstanden van bepaalde groepen zo veel mogelijk weg te werken;

2° in de te onderhandelen beheersovereenkomst met de openbare omroep er tevens op toe te zien dat de omroep zich mee inschakelt in een strategie waarbij respect voor eenieder opgebracht wordt en waarbij men nieuwsfeiten met de nodige sereniteit weet te behandelen;

3° een beleid te voeren waarbij alle mensen uit de diverse groepen in de samenleving kansen krijgen en zodoende kunnen doorgroeien in alle sectoren van de arbeidsmarkt;

4° de beleidsmaatregelen te versterken die alle inwoners van Vlaanderen gelijke kansen geeft en iedereen wijst op zijn verantwoordelijkheid in de samenleving;

5° om in haar personeelsbeleid eveneens voldoende aandacht te besteden aan de diversiteit in de Vlaamse samenleving.