Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a) heeft het voorbije jaar verschillende parlementaire vragen ingediend ter opvolging van de inspanningen van  minister Weyts om de kust te beschermen tegen een 1000 jarige storm. Uit de antwoorden blijkt dat de Vlaamse overheid voldoende maatregelen neemt maar de kustburgemeester roept  minister Weyts toch op om voldoende transparantie te bieden aan de kustgemeenten en -burgemeesters over de genomen of de te nemen maatregelen. Aanleiding voor deze vraag is de nieuwe TV-serie “Als de dijken breken” die mogelijks bij kustbewoners voor angst zal zorgen.  Niet iedereen herkent immers de grens tussen fictie en realiteit.

In de televisie-serie “Als de dijken breken”, die vanaf maandag te zien is op Eén, richt het zeewater een ongekende ravage aan en zet een groot deel van Vlaanderen en Nederland blank. De beelden van o.m. overstroming van het Oostendse stadscentrum zijn zeer confronterend en zetten aan tot nadenken. Allemaal fictie natuurlijk. Maar toch, zo’n ramp kan echt plaatsvinden.  In de nieuwe televisieserie gaat het allemaal razendsnel. Op zee ontstaat een grote storm, maar niemand weet precies hoe die zich ontwikkelt. De storm is vernietigend, stuwt het zeewater voorbij de dijken en duinen. Grote delen van West-Vlaanderen en Nederland komen onder water te staan. Als kustburgemeester is Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a) zeer begaan met deze materie. Uit het antwoord van minister Weyts op parlementaire tussenkomsten van Steve Vandenberghe blijkt dat er reeds heel wat maatregelen genomen werden om deze problematiek aan te pakken. 

"Door het vooruitzicht van een superstorm, een hevige storm die eens om de duizend jaar kan voorvallen heeft de Vlaamse regering beslist onze kustlijn te versterken.  De realisatie van de investeringen die nodig zijn om alle zwakke zones van de kust zoals omschreven in het Masterplan Kustveiligheid te versterken, bedraagt 300 miljoen euro.  Deze zwakke zones werden bepaald op basis van een veiligheidsevaluatie en overstromingsrisicoberekeningen”, licht Vandenberghe toe.  "Uit het antwoord op mijn parlementaire vraag blijkt dat volgende werken zijn gepland :  de realisatie van de stormvloedkering te Nieuwpoort, de studie en uitvoering van de overstromingsmaatregelen op de zeedijk te Middelkerke-bad en Middelkerke-Westende, uitvoering van de overstromingsmaatregelen op de zeedijk te Oostende - zone Raversijde-Mariakerke,  studie en uitvoering van de overstromingsmaatregelen in de haven van Oostende – 2de fase, uitvoering van de overstromingsmaatregelen in de haven van Blankenberge – 2de fase, uitvoering van de overstromingsmaatregelen in de jacht- en vissershaven van Zeebrugge, uitvoering van een zandsuppletie te Knokke-Heist en de aanpassing en renovatie van bestaande sluizen en stuwen".

Twijfel en angst 

Volgens de minister moet de uitvoering van bovenvermelde investeringen zorgen voor een kust die tot minstens 2050 is beschermd tegen een 1000-jarige stormvloed, rekening houdend met zeespiegelstijging.   Het lange termijn perspectief waarbij de klimaatverandering en de zeespiegelstijging op een integrale wijze worden benaderd, wordt bovendien meegenomen in het project Vlaamse Baaien dat grootschalige oplossingen voor grote zeespiegelrijzing bestudeert",  aldus Vandenberghe.  

Nood aan informatie 

“De tv-serie zal ontegensprekelijk zorgen voor angst en twijfel zorgen en niet in het minst bij de oudere generatie die de overstroming van Oostende in 1953 heeft meegemaakt.  Om deze onterechte angst weg te nemen, moet de Vlaamse overheid de kustgemeenten en -burgemeesters in het bijzonder duidelijk informeren over de maatregelen die de volgende jaren genomen worden  waardoor  het rampscenario zoals het ons wordt voorgeschoteld in de serie “Als de dijken breken” onmogelijk blijkt te zijn en dat de serie fictie is en geen toekomstbeeld.”.  

 

Als de dijken breken, vanaf maandag 28 november om 20.40 uur op Eén

http://www.vrt.be/nieuws/2016/11/nieuw-op-eén-als-de-dijken-breken