Er is hevige discussie in de media over het gebruik van de moedertaal op school en in de klas. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zitten heel wat kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Is dan wel een goed idee om een kind die taal te laten spreken op school? Leert het kind dan wel voldoende Nederlands?

Een kind dat in het Nederlandstalig onderwijs zit moet goed Nederlands leren. Daar is ieder het over eens. Maar over de wanneer waarop je dat het best bereikt, verschillen de meningen. Sommige mensen vinden dat een kind alleen maar Nederlands mag gebruiken op school. Zo zal het het best Nederlands leren. Maar er zijn ook tegenargumenten.

Qu’est que tu brabbel?

Onderzoek toont aan dat een positief zelfbeeld en een positieve ervaring met de thuistaal het leren van een andere taal zoals het Nederlands stimuleert. Een kind dat zich goed voelt en merkt dat zijn thuistaal ook een plek verdient op school, zal makkelijker Nederlands leren. Je thuistaal spreken op school heeft dus niet noodzakelijk een negatief effect op de schoolresultaten. Het omgekeerde lijkt eerder het geval.

Link thuistaal en schoolresultaten

Heeft een kind dat thuis een andere taal spreekt dan de onderwijstaal minder kans op een geslaagde schoolcarrière? Laten we eens kijken naar het aantal schoolverlaters, daar zijn cijfers van beschikbaar.

In Brussel verschilt het aantal schoolverlaters erg van gemeente tot gemeente. Maar een direct verband tussen het aantal schoolverlaters en het aantal anderstaligen in die school is er niet. Sommige Brusselse gemeenten hebben een hoog percentage anderstaligen maar toch weinig schoolverlaters.

 Er spelen andere factoren. Scholen in rijkere gemeenten doen het gemiddeld veel beter dan scholen in armere gemeenten. Daar zit dus het onderscheid: de sociaaleconomische achtergrond bepaalt of een kind zijn school goed doorloopt. Een rechtstreeks verband tussen thuistaal en schoolresultaten kan niet bewezen worden.

Foto: ©Lieven Soete