In het Blankaartbekken liggen twee oude stortplaatsen die een dreiging vormen, niet alleen voor het overstromingsgebied of het vogelrichtlijngebied, maar ook voor de drinkwatervoorziening want het stort op Diksmuids grondgebied ligt in de nabijheid van het Woumens waterspaarbekken.  Het tweede stort ligt op Houthulsts grondgebied in de omgeving van Knokkebrug.  Toch lijkt een onmiddellijke sanering nog niet aan de orde.  Op de Diksmuidse gemeenteraad werd de alarmklok geluid omdat de geplande verhoging van het oppervlaktewaterpeil in het Blankaarbekken zou kunnen zorgen dat schadelijke stoffen uit deze stortplaatsen alsnog in de waterhuishouding kunnen terecht komen.  Maar althans op vandaag zou er volgens de Vlaamse Landmaatschappij nog geen verhoogd risico zijn.

Idee2006-raadslid Marc Deprez maakte er maandagavond, tijdens de gemeenteraad het stadsbestuur attent op dat de voorziene waterpeilverhoging in het Blankaartbekken kan zorgen voor een verhoging van het grondwaterpeil op het perceel van het voormalig stort.  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) kende dit stortprobleem dat dateert uit de jaren tachtig van de vorige eeuw.  Deze oude stortplaats, die nog steeds privé-eigendom is van huisvuilophaler Garwig, ligt in de omgeving van het waterspaarbekken van de Watergroep die zorgt voor de drinkwaterbedeling.  Het perceel, dat aan de Woumense Rapestraat ligt,  is langs de IJzerdijk herkenbaar doordat het verhoogd is. (foto)  Toch zou volgens schepen Vanlerberghe de voorziene verhoging van het waterpeil in het bekken weinig of geen effect hebben op het grondwaterpeil van het oude stort.
Evenwel is men bij de Vlaamse Landmaatschappij op vandaag al de mening toegedaan dat er al contact is geweest tussen het stort en het grondwater.  Maar gevaar zou er nog niet zijn, al werd over de inhoud van het betrokken stort op de gemeenteraad geen gegevens bekend gemaakt.  Maar de Vlaamse Landmaatschappij liet de Diksmuidse schepen wel weten dat er alvast geen bijkomend risico mag verwacht worden door de voorziene waterpeilverhoging binnen het Blankaartbekken.
Lijkt de Vlaamse Overheid dus op vandaag weinig haast te maken met de sanering van deze oude stortplaatsen, waarvan de Diksmuidse slechts één van de 2.000 Vlaamse stortlocaties is, toch hoopt Diksmuide dat de Vlaamse overheid het Woumens stort prioritair behandelt en er de passende conclusies uit trekt.
Inmiddels werd ook al een parlementaire vraag gesteld aan minister Schauvliege in verband met deze oude stortplaats.  Voor betrokken volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe is dit dan ook een voorbeeld van een inconsequent beleid: de overheid beschermt en legt normen op zoals voor bemesting maar onderneemt zelf geen stappen om potentiële vervuilingsbronnen als het oude Diksmuidse stort dat pal aan de IJzer in drinkwatergebied, EU-Vogelrichtlijngebied en overstromingsgebied ligt, te saneren.  Hoe hypocriet kan men zijn, zo liet Diksmuids schepen Vanlerberghe zich maandagavond nog ontvallen.

Peter Bossu, woordvoerder van SOS Kustpolders en voormalig Diksmuids milieuschepen vraagt zich in een reactie nog af hoe het stort destijds werd afgesloten. Wellicht alleen met aarde zonder ondoorlaatbare laag in de ondergrond. Voor hem blijft het ook onverantwoord om in een overstroombaar gebied als het Blankaarbekken, met zo’n hoeveelheden turf dat nu natuurgebied en drinkwatergebied is, een stort te laten liggen. Hij hoopt dat nieuwe technieken en de zorg voor recuperatie en andere energievormen een oplossing kan brengen zodat de overheid de saneringskost alvast niet moet ophoesten.