Astrid De Bruycker stelt samen met haar collega's van de meerderheid het onderstaande raadsbesluit voor. Voor meer transparantie in alle mandaten en vergoedingen: 

RAADSBESLUIT ROND OPMAAK MANDATENLIJST EN –VERGOEDINGEN DOOR DE FRACTIES VAN DE GEMEENTERAAD VAN GENT

De gemeenteraad verzoekt, de in de raad vertegenwoordigde fracties, om jaarlijks ten laatste tegen de raad van juni ter kennisneming op de raad een lijst voor te leggen met daarop voor elk lid van de fractie of elke via de fractie aangeduide vertegenwoordiger van de stad Gent een overzicht van hun verkozen mandaten als ook van de publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit de stad Gent of uit politieke mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen.

De lijst omvat de mandaten die in de loop van het voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk werden opgenomen en/of uitgeoefend.

De lijst omvat ook de  verkregen vergoedingen en het aantal deelnames aan vergaderingen in dat jaar.

De lijst omvat zeker volgende mandaten (niet limitatieve lijst):

  • lid van de provincieraad, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en lid van de bestuursorganen van provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen en hun filialen;
  • lid van de bestuursorganen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, haar dochters of afdelingen;
  • lid van de bestuursorganen van de rechtspersonen als vermeld in artikel 195 Gemeentedecreet;
  • lid van de bestuursorganen van sociale huisvestingsmaatschappijen zoals bedoeld in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode;
  • lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in artikel 188 van het Provinciedecreet;
  • lid van de bestuursorganen van rechtspersonen als bedoeld in titel VIII, hoofdstukken I,II en III van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  • lid van de bestuurdersorganen van door de Vlaamse of federale overheid ingestelde instellingen, agentschappen en hun filialen.

Astrid De Bruycker                          Bram Van Braeckevelt                   Sami Souguir

sp.a                                                    Groen                                                Open VLD