President Obama gaf vannacht  toelichting bij een eerste terugtrekking van Amerikaanse soldaten uit Afghanistan. Binnenkort moet de regering in lopende zaken beslissen in welke mate wij aanwezig blijven in Afghanistan. sp.a Kamerlid Dirk Van der Maelen pleit voor een gefaseerde terugtrekking in lijn met de strategie die internationaal wordt uitgestippeld. Te beginnen met het terugtrekken van onze 6 F16's in 2012.

Na bijna 10 jaar aanwezigheid in Afghanistan werkt de internationale gemeenschap al enige tijd aan een exitstrategie. Een belangrijke aanzet was de koerswijziging die President Obama kort na zijn aantreden aankondigde. 2014 werd vooropgesteld als eindpunt van een transitieproces waarbij de Afghanen zelf verantwoordelijkheid zouden nemen voor het bestuur en de veiligheid van hun land. Nu zijn we aanbeland bij een belangrijke stap in dit proces, namelijk het startschot voor een eerste terugtrekking van Amerikaanse soldaten.

Ook in andere landen zijn gelijkaardige geluiden te horen. De Britse regering kondigt volgende week een initiatief aan net zoals de Franse regering, het mandaat dat het Duitse parlement gaf begin dit jaar bevat perspectieven voor een terugtrekking en Canada is er zelfs al mee gestart.

De regering in lopende zaken zal binnen afzienbare tijd moeten communiceren aan de NAVO hoe we ons engagement na 2011 zullen verder zetten. En dus een concrete beslissing nemen. ‘Aangezien we ons in lopende zaken bevinden is een parlementair debat hieromtrent meer dan ooit nodig', stelt sp.a Kamerlid Dirk Van der Maelen. ‘Toen het parlement zijn goedkeuring gaf aan de operatie in Libië, werd met de aftredende regering trouwens afgesproken dat het parlement nauw betrokken zou zijn bij beslissingen over militaire operaties. Het is dan ook logische dat de aftredende regering deze afspraak nakomt en het parlement tijdig betrekt'. Daartoe dient hij samen met sp.a Kamerlid David Geerts een resolutie in .

Van der Maelen vraagt in deze resolutie niet enkel een parlementair debat, hij schuift ook een concreet plan naar voor. ‘Het is duidelijk dat de hele internationale gemeenschap zich bewust wordt van het gegeven dat de Afghanen niet gebaat zijn met een militaire tussenkomst. Die vormt eerder het probleem dan de oplossing. Een eerste kentering kwam met het aantreden van Obama. Daarna werd op een NAVO Top in Lissabon vorig jaar een zogenaamde ‘visie voor transitie' afgesproken. Hoe meer we de afgesproken end date 2014 naderen,  hoe meer moet én zal ingezet worden op diplomatieke en politieke dialoog.  Het is cruciaal dat ons land inspeelt op dit momentum en een verstandige beslissing over onze verdere deelname neemt', aldus nog Van der Maelen.

In zijn resolutie stelt Van der Maelen voor om de inzet van onze 6 F 16's niet langer te verlengen na 2011. In een tweede fase kunnen we eind 2012 ons terugtrekken uit het tweede theater, Kunduz. Onze civiele inspanningen, in concreto het trainen van het Afghaanse leger, kunnen verder gezet worden in het Kaboel theater. In een derde fase zetten we onze militaire inspanningen in 2014 stop door ons terug te trekken uit het derde theater, Kaboel. Daarnaast moet ook onderzocht worden hoe we de Afghaanse bev-olking op een duurzame manier kunnen ondersteunen, met een coördinerende rol voor de VN UNAMA missie'.

Volgens Van der Maelen is dit een haalbaar scenario, conform de algemene trend die leeft in de internationale gemeenschap. ‘Ik hoop dan ook dat de overige democratische fracties in het federale parlement onze vraag steunen en inzetten op een verstandige en gedragen beslissing omtrent ons verder engagement in Afghanistan'.