• CAO-onderhandelingen: Aankondiging €100 miljoen extra onderwijs 
  Gisteren stond er zowat in iedere krant te lezen dat u €100 miljoen extra op de onderhandelingstafel legt met de vakbonden en onderwijskoepels. De vakbonden vragen loonsverhoging, de koepels meer ondersteuning directies, jij zelf wilt de onzekere positie van startende leerkrachten. Zoals u terecht zegt kan elke euro slechts 1x gebruikt worden. Uit de gesprekken die ik voerde de voorbije 2 jaar met het werkveld kwam een loonsverhoging niet als prioriteit naar boven, natuurlijk zullen leerkrachten en directeurs dit met plezier ontvangen maar dit zal de aantrekkelijkheid van de job niet vergroten. Wat hier wel zou kunnen voor zorgen is te voorzien in voldoende ondersteuning, begeleiding en vorming voor leerkrachten en directeurs.

  Mevrouw de minister, graag had ik geweten welk aandeel de andere prioriteiten zullen krijgen die door het werkveld de voorbije maanden naar voren werden geschoven en op welke basis jij een keuze zult maken?
 • Actieplan basisonderwijs:
  in uw beleidsbrief schrijft u dat u het toekomstplan voor het basisonderwijs zal finaliseren. Zo wil je op termijn volgende zaken aanpakken:
  - de werkingsmiddelen van de kleuters gelijktrekken met de leerlingen van het lager onderwijs (zie OD 1.1.1).
  - Het educatief partnerschap tussen de school, de ouders en de leerlingen versterken;
  - Een solide inhoudelijke basisvorming, met voldoende aandacht voor taal, muzische vorming en wetenschappen en techniek, is voor elke leerling de beste garantie voor een goede toekomst;
  - de schoolleiders in het basisonderwijs beter ondersteunen;
  - advies VLOR over de inzetbaarheid, de doelstellingen en de organisatorische aspecten van de master basisonderwijs.

Mevrouw de minister, u was aanwezig op het symposium basisonderwijs dat ik in oktober organiseerde. U zei in uw afsluitende speech dat u mij de hand reikt om samen dit plan op te maken/finaliseren. Graag had ik van u gehoord hoe u dit precies wilt concretiseren/aanpakken.

 • Actieplan Tarra
  Samen met de onderwijsverstrekkers, de onderwijsinspectie, de onderwijsvakbonden en mijn administratie heb ik het actieplan ‘Tarra’ afgerond. Op basis van de fiches en de verslagen van de focusgroepen zijn 7 actieterreinen vastgelegd. Voor elk actieterrein wordt nu samen met de (onderwijs)actoren een actieplan opgesteld. De actieplannen worden in fases ontwikkeld, samen met de onderwijspartners. Eerst wordt er nagegaan welke initiatieven er al bestaan en of ze kunnen verbeterd worden. Daarna wordt nagegaan welke extra initiatieven nog kunnen genomen worden, door wie en met welke onderwijspartners.

Mevrouw de minister, u schrijft in uw beleidsbrief dat operatie Tarra is afgerond. Betekent dit dat er voor ieder actieterrein een actieplan werd opgemaakt? Worden deze actieplannen toegelicht in de commissie?

 •  burn-out, ziekteverzuim, personeelsverloop/directiewissels:
  Ik weet en besef dat dit een problematiek is die op korte termijn niet op te lossen valt. Gezien het een belangrijk probleem is waarmee directeurs en leerkrachten (onderwijspersoneel in het algemeen) te kampen hebben, is het naar mijn mening toch belangrijk genoeg om te vermelden in uw beleidsbrief: ½ van de directiewissels (vorig schooljaar waren er 1.119 wissels van in totaal 2872 directeurs).

Mevrouw de minister, graag uw mening waarom er hierover geen woord gerept wordt in uw beleidsbrief?

 • Gelijktrekking werkingsmiddelen kleuter en lager onderwijs
  Op dit moment krijgt een kleuter ongeveer 2/3de van de werkingsmiddelen in vergelijking met een leerling van het lager onderwijs. Vanzelfsprekend is de sp.a fractie zeer tevreden dat u deze ongelijkheid wilt wegwerken en in 2018 9.922k euro extra werkingsmiddelen voorziet.

Mevrouw de minister, hoeveel bijkomende middelen zijn er nog exact nodig om de gelijktrekking te finaliseren? Op welke termijn/tempo denkt/hoop de minister dit te doen?