Tussenkomsten sp.a-groen op de gemeenteraad van 12.09.2017.

De zitting van 12.09.2017 werd door de sp.a-groen fractie terug grondig voorbereid met uitgebreide tussenkomsten bij het punt over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Suikerfabrieksite en omgeving en het Masterplan voor de bouw van een nieuw sportkomplex.

Bij aanvang van de zitting werd er kennis genomen van het ontslag van onze gewaardeerde  sp.a-groen collega Chantal Francis. Zij vervulde haar mandaat met een grote gedrevenheid, met kennis van zaken en was altijd fair in haar tussenkomsten. Chapeau en bedankt !

Ann De Winne legde daarna als nieuw gemeenteraadslid voor onze fractie de eed af. Hartelijk welkom.

Bij punt 5 gaf sp.a-groen zijn goedkeuring aan budgetwijziging 1 van 2017 .

Door de verschuiving van  de werken aan voetpaden (150.000 euro)en diverse wegeniswerken( 200 000 euro)  wordt 2018 een druk jaar.  Hopelijk wordt alles goed gecoördineerd en gecommuniceerd.

punt 6 Advies Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Suikerfabrieksite en omgeving'

Sp.a-groen gaf de  nva als grootste oppositiepartij  de eer om het debat met hun tussnkomsten te openen. Deze was vrij kort : zij hadden geen opmerkingen.

Zowel CD&V als wij  hadden wij  een aantal vragen en voorstellen. Deze van sp.a-groen  formuleerden we  per rubriek en artikel met op het einde een samenvatting van onze visie op het voorgestelde PRUP.

WONEN

Art 1.1.Woongebied

-er staat : eigendom huis gemeente wordt parkgebied , over welk huis gaat het.(bleek uiteindelijk over het huis  ter hoogte kruising melkerijstraat-statiestraat te gaan. )

 -de 2 extra woongelegenheden die hier voorzien zijn (tussen verbinding Lindeplaats en Ontmoetingscentrum in nabijheid Koetshuis en Watertoren)  zijn die beperkt tot één bouwlaag (dus geen appartementvorm)

Art1.2 Tuinzone van de woningen : geen opmerkingen behalve dat  we ervoor pleiten om zoveel mogelijk groene tuinafsluitingen te plaatsen (niet teveel schutsels)

Art1.3 woonprojectgebied 1 (in de oksel van de opperstraat en de plezantstraat) 

24 wooneenheden waarvan 15 à 16 grondgebonden woningen en 8 à 9 appartementen.

Geen opmerking

Art1.4 woonprojectgebied 2 (1.53 ha)

Geen opmerkinge, behalve hoe gaat men de vorm en de uitwerking van een iconisch gebouw bepalen (over het hele project zijn er zo 5  zal er een globale visie zijn ? )hier komen 32 appartementen

Art 1.5 woonprojectgebied 3 ( 0.65) (langs statiestraat)

Hier zeker ook speelpleintjes voorzien .Hier komen 60 appartementen

Art1.6 Collectief woonprojectgebied (0.32)

We hopen dat over de vorm van collectief wonen (assistentiewoningen,woonzorgcentrum goed nagedacht wordt en dat men de commerciele sector hier geen vrije loop laat)

Het voorliggende park zal mogelijks doorsneden worden door de fietssnelweg.Gezien de doelgroep van het collectief woonprojectgebied (eventuele bewoners wzc ) is het bewaken en beperken van de snelheid van fietsers door het park noodzakelijk.

ONDERNEMEN

Art1.7 Zone voor lokale bedrijvigheid (3.36 ha)

Hier geen enkele woonfunctie ?

Is een recyclagepark wel realistisch?

Art 1.8 zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid

Gaat dat haalbaar zijn zoveel verweefbare entiteiten .Hier 82 appartementen

Art 1.9 glastuinbouwzone

Kan  ook zone worden voor verweefbare lokale  bedrijvigheid  Wordt dat niet wat veel

LANDSCHAP

Wie nu voorbij de site rijdt heeft een prachtig uitzicht op de moervaartvallei en de meersen. Het was ooit anders. We hopen dat de ontwikkelaars voldoende aandacht blijven hebben voor voldoende doorkijk plekken vanaf de noordelijke kant (terweststraat)

INFRASTRUCTUUR

De  ontwikkeling van een busterminus is een must.

En bij Art 1.14 Zone ontmoetingsruimte vragen we wat de link kan zijn met de eventuele aanpak van de zaal harmonie. We blijven pleiten voor het oprichten van een suikermuseum.

Sp.a Groen  gaat akkoord om een positief advies  te verlenen mits volgende opmerkingen

Een goede en veilige oplossing voor de kruising van de fietssnelweg  ter hoogte van het monument suikerkristal. De piste van een tunnel eventueel onderzoeken

Het aantal bouwlagen te beperken tot gelijkvloers + 3 ( als we nu alles aan appartementen optellen komen we minimaal aan 182. )Dat vinden we te veel.

We opteren voor een autoluwe omgeving,  waar mogelijk met uitwerking van woonerven.

Er moeten voldoende parkeergelegenheden zijn om te vermijden dat er een nieuwe belasting komt van de oudere dorpskern en straten.

We zijn bezorgd over een toenemende verkeersstroom naar  de site en moerbeke. Daarom vragen we  ook hier zoveel mogelijk inzetten op autominderen en wegdringen van parkings vrachtvervoer .

We zijn bezorgd om het budget en de meerjarenplanning vanaf 2019.  Er komen hoe dan ook meer kosten aan onderhoud en organisatie. Onze gemeente moet daarom kunnen rekenen op (financiele) steun van hogere overheden.

Er moet voor gezorgd worden voor bewoning door minder kapitaalkrachtige mensen

We gaan ook akkoord met de inde Gecoro geformuleerde opmerkingen.

De burgemeester was akkoord om de opmerkingen van de oppositie met het advies mee te sturen.

De  Aanpassing openbare verlichting ter hoogte van de Drongendreef.

Sp.a-groen  : de beschreven aanpassingen zijn logisch keurden we goed .

Ondergronds brengen openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet Bergstraat.

Sp.a-groen keurde dit goed .

 Ondergronds brengen elektriciteitsnet en plaatsen nieuwe openbare verlichting Eksaardedam.

Sp.a-groen  gaat akkoord met de voorgestelde werken. We begrijpen dat zij  deel uitmaken van een algemene verbetering van de verkeerssituatie op de Eksaardedam, meer bepaald op Waaigem. Dat is al langer één van onze bekommernissen. We hopen dat er goed aangepaste voetpaden komen en dat de opstapplaats voor de bus aangepast wordt .

Verder dringen we aan op een goede communicatie over de start en de duur van de werken. Ook over de omleidingen. 

Goedkeuring vernieuwen waterleidingnet Weststraat-Papdijk.

Sp.a-groen keurde dit goed  maar vraagt volgende verduidelijkingen:

. Het betreft lekken in vezelcementleidingen. Is er hier ook sprake van asbest ? Dit zou kunnen afgeleid werden uit de besteknota’s  en richtlijnen naar  aannemers. Ten aanzien van de werknemers meen ik dit te kunnen afleiden uit de  te nemen beschermende maatregelen inzake veiligheid en gezondheid. Kan er aan de Watergroep gevraagd worden of dit zo is en ook welke maatregelen er dan voorzien worden voor de bewoners

.We vragen ook dat men duidelijk en tijdig communiceert over begin en duur en eventuele risico’s van deze werken. Ook over de periode dat er geen water beschikbaar is. Wij veronderstellen dat dit de taak is van de Watergroep.

.Zal er voor de gemeente een aanspreekpunt zijn ?

 (uit inleiding en antwoord van schepen De Bock bleek dat het zeer oude leidingen zijn met asbest. Hij beloofde onze bekommernis en opmerkingen  over te maken aan de watergroep )

Goedkeuring masterplan voor de bouw van een sportcomplex.

In eerste instantie vraagt de Sp.a-Groen aan de gemeenterad om de beslissing over dit punt uit te stellen

en eerst een brede informatie- vergadering te beleggen voor de gemeenteraadsleden, de sportadviesraad en betrokken clubs.

Voor zover we weten is er geen formeel overleg geweest over dit masterplan met de sportadviesraad, we hebben er in ieder geval geen verslag over gevonden.

Wij benadrukken dat we net als de betrokken sportclubs en sporters ook vragende partij zijn voor een degelijke, eigentijdse maar ook betaalbare sportinfrastructuur. Juist daarom vinden we het belangrijk dat er  pas een beslissing genomen wordt als er duidelijk gecommuniceerd wordt  om zo tot een breed gedragen besluit te komen. We zouden zeggen aan het cbs: neem rustig de tijd, de eerste steenlegging zal nog wel lukken in 2018…..

We vragen die vergadering om zo aan alle betrokkenen transparante informatie te geven over :

  • Het plan zelf
  • De pistes i.v.m. de exploitatie en de gevolgen voor de clubs (en clubkassen)
  • De verdere financiering , hoe gaan we dat allemaal afbetalen? (heb ik het goed gelezen dat het om een raming gaat van 6.503.660 zonder de verlichting ?)
  • Hoe gaat de nazorg en onderhoud gebeuren.  In bijlage masterplan Variant 2 zie je gans onderaan dat de jaarlijkse onderhoudskost 30.567 euro is.  Dit is m.i. een zeer lage schatting: zo zijn de onderhoudsmaterialen van de tennisterreinen en het onderhoudsmateriaal van het kunstveld niet opgenomen in de lijst.  Ook voorziet met maar 20 maaibeurten van de grasterreinen.  Dit lijkt me wat weinig. 
  • Hoe zit het beheer in mekaar. Welke rol kunnen clubs nog spelen, de sportraad. Ook inzake de prijssetting
  • Wat met de huidige kantine, vervalt het recht van opstal of hoe zit dat
  • Op zo’n infovergadering kan er ook verduidelijking komen over de fasering, de timing, de impact op organisatie van wedstrijden en tornooien.

De burgemeester verzekerde dat er in januari 2018 een brede inforonde komt. Daarom waren we akkoord met de verdere behandeling van dit punt 

We formuleerden  volgende vragen en opmerkingen bij het plan zelf .

-In Variant 2 is er in tegenstelling tot de twee andere varianten geen sprake van een duiveltjesveld van 30 op 45 maar van een oefenveld van 45 op 70. Waarom ?

-Hoeveel fietsenstallingen worden er voorzien ?

-waarom kiest men voor 109 parkeerplaatsen (103 +6) daar waar er in de onmiddellijke omgeving van het kerkhof (een 200 meter van de terreinen) 41 (bijna nooit bezette) plaatsen beschikbaar zijn. Ons voorstel is in ieder geval om  maar 70 parkeerplaatsen te voorzien en een ook om het auto-minderen hier sterk te stimuleren.

-Wat de tennisvelden betreft zijn er 4 velden voorzien, eerst was er sprake van 3 terreinen. Waarom

-We vragen ook plaats te voorzien voor een skatepark (en eventueel petanqueveld.)

Bij de stemming heeft sp.a-groen zich onthouden o.a. omwille van het te veel aan voorziene parkeerplaatsen.

Groenaanleg en groenonderhoud GBS "De Vlinderdreef" - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

Sp.a.- groen: we vinden een passende groenomgeving, met spelelementen, moestuin e.a. belangrijk voor de beleving om en rond de school maar ook in het kader van ‘leren over de natuur’ . We zullen het punt goedkeuren maar hebben nog  een paar vragen :

. het plan bij de stukken is dat ontwikkeld in opdracht van Strabag ? Wie of wat is ARA in dit verband?

. Waarom kiest men voor een koppeling tussen de groenaanleg en het groenonderhoud. Betekent dit dat het groenonderhoud altijd uitbesteed wordt? Of is dit beperkt in tijd

.Zal er voor de site van de Vlinderdreef een klusjesman voorzien worden en kan die bv. deels instaan voor het groenonderhoud?.

VRAGENRONDE

1 Namens de sp.a -groen freactie hadden we een mail gestuurd naar schepen Fruytier over het verwijderen van de graven van de oudstrijders 14-18 en de stand van zaken i.v.m het op te richten monument. De schepen gaf hierop antwoord en de stand van zaken is dat er tegen 11.november een monument en een vlaggemast zal geplaatst worden op het kerkhof.

 2 Namens  Sp.a.-groen vroeg Ann De Winne herhaalde de vraag om iets te doen aan de onveilige verkeerssituatie bij de ontsluiting van de sportterreinen t.h.v. de Moerhofstraat  en de kruising met het fietspad op de spoorwegbedding. Er is daar zeer veel verkeer (auto’s,fietsers,voetgangers). In de toekomst zal het daar nog drukker worden (sporthal, tennisvelden).  Wat zijn de plannen om dit op korte en middellange termijn verkeersveiliger te maken en wordt er rekening gehouden met aanbevelingen van de verkeerscommissie.  De burgemeester zei dat dit met de provincie bekeken worden in hat kader van de verdere uitwerking van de fietssnelweg.

3 Tussenkomst  parking patrijzenlaan : we hebben vernomen dat de bewoners van de Patrijzenlaan een brief stuurden naar het gemeentebestuur, ook gericht aan de gemeenteraadsleden. Waarom werd die brief en het antwoord niet doorgestuurd aan ons?

Hoe gaat dit nu verder aangepakt worden ? BV. ook de onveilige verkeerssituatie bij de uitdraai van de weg aan statiestraat.