ZITTING VAN DINSDAG 27 JUNI 2017


Tussenkomsten van sp.a-groen. Chantal Francis was verontschuldigd.

Openbaar

GR/2017/056 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad.

In de doorgestuurde documenten was de stemming bij het punt over de Mug -heli verkeerd genotuleerd.  Na mail van sp.a groen werd dit aangepast.

Om dit te vermijden nemen sommige gemeenten het verloop van de raad op. Ook een optie voor Moerbeke?

 Gaat bekeken worden.

GR/2017/051 - OCMW: aktename jaarrekening 2016.

Akte genomen.
 De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, hoofdstuk VI, inventaris, jaarrekening en kwijting.

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus, gewijzigd bij besluit op 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016 OCMW;

Overwegende dat de jaarrekening 2016 OCMW ter kennis werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 30 mei 2017;

Overwegende dat de jaarrekening 2016 OCMW werd vastgesteld op de OCMW-raad van 15 juni 2017;

Gelet op de toelichting gegeven door de OCMW-voorzitter,

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van het OCMW Moerbeke-Waas, samen met de verplichte bijlagen.

Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/052 - Goedkeuring oprichtingsdossier zorgbedrijf.

Tussenkomst sp.a-groen:

Burgemeester, collega’s ik vraag me af of dit punt niet beter afgevoerd zou worden. Zoals U weet hechten we veel belang:

 • Aan een open communicatie. 
 • Aan duidelijke en goede informatie om de punten voor te bereiden.

Ook naar aanleiding van dit punt hebben zowel mijn o.c.m.w .– collega Pia Delcourt als ik zelf zoveel mogelijk informatie verzameld en gelezen om tot een gemotiveerd standpunt te komen

Onze collega heeft op basis hiervan en ook rekening houdend met pertinente vragen gesteld in de o.c.m.w-raad door de collega’s van CD&V zich bij de stemming onthouden. Dat was op 15 juni 2017.

 

Eerder werd het dossier besproken op de raad van  o.c.m.w. Lokeren (1 juni). Het goedkeuringstraject in het dossier voorzag behandeling in de gemeenteraden van 26.06 (Lokeren) en 27.06 in Moerbeke.

Nergens vind ik in het traject dat er VOOR  de goedkeuring door de gemeenteraden de betrokken burgemeesters en voorzitters de akte al zouden ondertekenen. Zij deden dit in het bijzijn van de pers op 19 juni en onthulden meteen ook de naam van het zorgbedrijf: Sakura (in onze documenten staat alles nog in fluo zonder naam)

Mijn concrete vraag:

 • Met welk mandaat hebben jullie die akte op (19 juni?) ondertekend? (In Het Nieuwsblad van 20 juni staat: “In het Lokerse stadhuis ondertekenden de burgemeesters en OCMW-voorzitters de oprichtingsakte van Zorgbedrijf Sakura)
 • Kan dit? Is dit wettelijk? Wat gaat de oprichtingsdatum zijn die verder gehanteerd wordt?
 • Waarom kon dit echt niet wachten? Dit is toch een aanfluiting van alle politiek fatsoen? Zitten wij hier dan voor piet snot?  Of is er een andere uitleg?

 De burgemeester toonde begrip voor de tussenkomst, zei dat het persmoment er vooral gekomen was om het personeelslid dat de naam Sakura bedacht te huldigen en dat er niet echt een document getekend werd. Sp.a-groen blijft het geen goede zaak vinden, zeker nu er voortdurend gesproken wordt over openheid en nieuwe politieke cultuur. Bovendien hebben de o.c.m.w voorzitters en burgemeesters van Lokeren een verkeerd signaal gegeven, zo de gemeenteraadsleden buiten spel gezet en via de pers eigenlijk fake nieuws verspreid.  Reden voor sp.a-groen om zich als enige bij dit dossier te onthouden. We hebben bij die onthouding trouwens benadrukt dat we positief staan tegenover de oprichting van het zorgbedrijf zelf, dit blijkt ook uit de verdere tussenkomst over ons standpunt

Standpunt over dit dossier:

 • Over het principe:  
 • We vinden het goed dat de openbare sector zich organiseert en dat dit leidt tot verregaande samenwerkingen zoals in een zorgbedrijf.
 • Voor ons is en blijft de cruciale vraag: kunnen we een gelijke toegang tot de zorg via de openbare dienstverlening garanderen door een schaalvergroting en kunnen we door die schaalvergroting komen tot kennisverhoging, betere en kwaliteitsvolle dienstverlening. Steeds met prioritaire aandacht voor kwetsbare zorgbehoevenden.
 • Over de beheersorganen
 • Samen met onze ocmw-collega hadden we vragen over de mandatenverdeling voor de algemene vergadering en de raad van bestuur. We vonden de verdeling nadelig voor moerbeke en vonden de vragen van de CD&V collega’s in de ocmw-raad terecht. Ondertussen, bij het voorbereiden van deze tussenkomst hebben we de antwoorden op die vragen via onze ocmw – mandataris bekomen. Het is duidelijker maar het blijft voor ons een ongelijke verdeling.
 • Over een kaderende visie
 •  Hoe realistisch is het streven naar kostenbesparing in een sector die nu al door onderfinanciering sterk onder druk staat. Het is gekend dat publieke rusthuizen een rem vormen op de ligdagprijs verhogingen, maar zal dit zo blijven? De dagprijzen voor een rusthuisverblijf zijn hoog in vergelijking met de gemiddelde pensioenen. We hopen dat een bundeling van krachten via openbare zorgbedrijven sturend kan zijn voor een andere regelgeving en betere financiering door de bevoegde diensten en overheden.
 • In het kader van een globaal ouderen woon-zorgbeleid vinden we het spijtig dat er nergens iets staat over de relaties met de thuiszorg, het oprichten van lokale dienstencentra (de seniorenraad van Lokeren hield daarover in een uitgebreide nota in 2012 al een pleidooi voor). We hopen dat men daar in de toekomst ook werk van maakt want door de vergrijzing is er een ruimer aanbod en ondersteuning nodig. We vinden het trouwens spijtig dat er enkel gesproken wordt in termen van zorgbedrijf terwijl het toch over woon en zorg gaat.
 • Over personeelsomkadering. We hebben begrepen dat het overleg met de syndicale organisaties positief was. Over het eerste overleg in maart kregen we na navraag een verslag, over het overleg van 22.05 ontbreekt dit. Kunnen we ervan uit gaan dat dit ook positief was. Het verbaast ons wel dat de syndicale delegaties geen voorbehoud maakten op wat er staat over de vaste benoemingen in de toekomst. Wij doen dit wel.

Er waren vanuit de oppositie in de ocmw-raad ook vragen over het financiële en de inbreng van middelen. Daar kregen de o.c.m.w- raadsleden ondertussen een antwoord op. Het had nuttig geweest dat die vragen en antwoorden ook bij de stukken voor de gemeenteraadsleden hadden gezeten.

Trouwens: waarom waren er over zo’n belangrijk dossier geen voorafgaande info -vergaderingen voor ocmw en gemeenteraadsleden van beide gemeenten samen en met uitleg door de betrokken ambtenaren? Een gemiste kans voor de uitkomst van een positief verhaal.

Sp.a-groen heeft zich onthouden.

De gemeenteraad,

Gelet op de intentieverklaring van de raad voor maatschappelijk welzijn te Lokeren van 23 februari 2017, pt. 3, houdende de intentie tot oprichting van een openbare vereniging overeenkomstig titel VIII hoofdstuk I met OCMW Lokeren en OCMW Moerbeke, met als doel het beheer van de woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen van beide besturen op te nemen;

Gelet op het oprichtingsdossier voor een zorgbedrijf met OCMW Lokeren en OCMW Moerbeke als deelgenoten dat voorgelegd werd aan de raad;

Gelet op het ontwerp van statuten voor deze vereniging en de motiveringsnota;

Overwegende dat het de oprichting betreft van een vereniging overeenkomstig Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-decreet;

Gelet op het overleg met de syndicale vertegenwoordigers op 24 maart 2017 en op 22 mei 2017;

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2017 overeenkomstig art. 270 §1 6° van het OCMW-decreet;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn te Lokeren van 1 juni 2017, pt. 4 houdende de oprichting van een openbare vereniging overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet, met OCMW Lokeren en OCMW Moerbeke als deelgenoten, met als doel het beheer van de woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen van beide besturen op te nemen;

Overwegende dat het de bedoeling is het beheer van de openbare woonzorgvoorzieningen van het OCMW Lokeren onder te brengen in een organisatie die in de materie gespecialiseerd is en op een grotere schaal dan de louter gemeentelijke te organiseren;

Overwegende dat op het vlak van financieel beheer voor de vereniging ook de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) gelden en de vereniging dus een meerjarenplanning en budget moeten vaststellen en ter goedkeuring voorleggen;

Overwegende dat het de ambitie is van de vereniging om de resultaten geleidelijk aan te verbeteren door de samenwerking en schaal;

Overwegende dat de nieuwe zorgvereniging het aanbod van de publieke zorgvoorzieningen in de stad Lokeren (en gemeente Moerbeke) kan garanderen op een wijze die voor alle betrokkenen een positief verhaal inhoudt: een kwalitatief zorgaanbod aan de bevolking, een blijvende belangrijke rol als werkgever en dit in een haalbaar financieel kader voor de besturen;

Overwegende dat de oprichting van deze vereniging het gemeentelijk belang dient,

Besluit

Art. 1. De oprichting van een openbare vereniging overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet, met OCMW Lokeren en OCMW Moerbeke als deelgenoten, met als doel het beheer van de woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen van beide besturen op te nemen, goed te keuren.

Art. 2. Na goedkeuring van de gemeenteraad het oprichtingsdossier door de zorgen van het secretariaat van het OCMW Moerbeke, samen met OCMW Lokeren , in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Art. 3. Dit besluit op te nemen op de besluitenlijst overeenkomstig art. 252 van het Gemeentedecreet.

GR/2017/053 - Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2017 voor de hulpverleningszone centrum.

Sp.a-Groen gaat akkoord met de voorgestelde dotatie.

Als ik me goed herinner is het ook de intentie dat de verschillende actoren in en om de hulpverleningszone samen werken.

Is dit ook zo op het vlak van de communicatie?

Onlangs was er op de Koewacht (deel Nederland) een brand en werd er gevreesd voor asbest-neerslag in het centrum van de Koewacht. Hierover werd er gecommuniceerd door de burgemeester van Stekene. Waarom gebeurde dit niet door de burgemeester van Moerbeke of waarom was er geen gezamenlijke actie (ook met Nederland) en zou het niet goed zijn dat er voor dergelijke situaties sturing gebeurt vanuit de betrokken Hulpverleningszone? Sp.a-groen vinden dit noodzakelijk.

GR/2017/017 - Kerkfabriek H. Hart: geactualiseerde meerjarenplanning 2014-2019.

Uiteraard gaan we ons bij dit punt onthouden. Ik zag in de bundel een kanttekening dat het bisdom op 15.07 nog geen gunstig advies gegeven had voor die geactualiseerde meerjarenplanning. Is dit ondertussen in orde en medegedeeld (is intussen in orde volgens de secretaris)

Onthouding door sp.a-groen

GR/2017/015 - Kerkfabriek H. Hart Kruisstraat: budget 2017.

Onthouding door sp.a-groen

GR/2017/055 - Leerlingenvervoer-goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Sp.a-groen gaat akkoord met voorstel.
 De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2017 om met het oog op de pensionering van de buschauffeur, niet langer zelf meer in te staan voor het leerlingenvervoer, het zwemvervoer en de (school)uitstappen, maar dit volledig uit te besteden;

Overwegende dat in dat kader een aanbesteding werd georganiseerd;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2017 houdende gunning van de opdrachten (drie percelen);

Overwegende dat het perceel betreffende het leerlingenvervoer in duurtijd werd beperkt tot einde schooljaar of 30 juni 2017;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze dienstverlening verder te zetten en derhalve een nieuwe prijsvraag te organiseren voor het leerlingenvervoer voor de periode van 1 september 2017 – 30 juni 2019 (gelijklopende met de overeenkomsten voor zwemmen en schooluitstappen);

Gelet op het ontwerp van bestek;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden bij budgetwijziging op artikel 0800-00/ 6136200;

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2017/253 voor de opdracht “Leerlingenvervoer”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art. 3. Voor de voorziene uitgaven krediet voorzien bij de volgende budgetwijziging op artikel 0800-00/ 6136200.

GR/2017/050 - Organisatie van het leerlingenvervoer schooljaren 2017-2019.

Sp.a-groen gaat akkoord met voorstel.
 De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

Gelet op de algemene omzendbrief betreffende het leerlingenvervoer van 19 augustus 2002 en latere wijzingen;

Overwegende dat de gemeente niet meer beschikt over een eigen bus, maar het leerlingenvervoer heeft uitbesteed aan een private busmaatschappij;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2015 houdende organisatie van het leerlingenvervoer voor de schooljaren 2015-2019;

Overwegende dat voormeld gemeenteraadsbesluit de organisatie vastlegde op basis van het bezit van een eigen schoolbus;

Overwegende dat door de uitbesteding van het leerlingenvervoer, voormeld gemeenteraadsbesluit moet worden aangepast;

Overwegende dat ook de scholen van de andere netten gebruik kunnen maken van hetzelfde busvervoer, zowel voor het leerlingenvervoer, als voor de uitstappen en het zwemvervoer; dat derhalve een aangepast reglement vereist is voor de bepaling van de kosten,

Besluit

Art.1. Vanaf 01/09/2017 tot 30/06/2019 de tarieven voor het gebruik van de schoolbus als volgt vast te stellen:

A. Voor het leerlingenvervoer worden de bijdragen van de leerlingen van de GBS “De Vlinderdreef” en van de scholen van de andere netten vastgesteld als volgt:

Abonnement
 
Biljet
 
12 maand
€ 190
Per enkele rit
€ 1,35
3 maand
€ 70


1 maand
€ 25


Peuters en kleuters tot en met 5 jaar rijden altijd gratis.

Voor dezelfde aanvangsdatum en dezelfde geldigheidsperiode worden volgende kortingen toegestaan: vanaf een 2de kind binnen hetzelfde gezin wordt een korting van 20% toegekend (voor het tweede kind). Het derde en alle volgende kinderen binnen hetzelfde gezin reizen gratis.

B. voor het gebruik van de schoolbus buiten het leerlingenvervoer zal aan de andere netten volgend tarief worden aangerekend:

Uitstappen
€ 1 per leerling + € 11,40 per uur
Zwemmen
€ 11,40 per uur

C. voor het gebruik van de schoolbus buiten het leerlingenvervoer zal aan de GBS “De Vlinderdreef” volgend tarief worden aangerekend:

Uitstappen
€ 1 per leerling
Zwemmen
Gratis

Art. 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de directies van de betreffende scholen, van de financieel beheerder en van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet.

GR/2017/054 - Reglement voor het aanleggen van een oprit op openbaar domein-aanpassing.

Sp.a-groen is al van in het begin van deze legislatuur voorstander van een transparant en gebruikers-duidelijke regeling. Daarom keuren we dit goed.
 De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2015 betreffende het reglement voor het aanleggen van een oprit op openbaar domein;

Gelet op de diverse aanvragen voor het aanleggen van opritten op openbaar domein;

Overwegende dat een aantal aanpassingen aan het reglement zich opdringen als gevolg van praktijkervaringen;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Besluit

Art. 1. Het reglement voor het aanleggen van een oprit op openbaar domein, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 24 november 2015, te herzien als volgt:

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de aanvragen voor het verharden van opritten op openbaar domein vanaf heden.

Art. 2. De verharding wordt aangelegd door de gemeentelijke diensten na een voorafgaandelijke aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag conform de bepalingen van onderhavig reglement.

De aanvraag moet gebeuren door middel van het aanvraagformulier zoals opgenomen in bijlage bij dit reglement.

Art. 3. In geval van aanleg van verhardingen zonder voorafgaandelijke goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal het openbaar domein terug in haar oorspronkelijke toestand worden hersteld op kosten van de overtreder. Hiervoor wordt door de gemeente € 25/u/mankracht aangerekend, alsook € 25/u per inzet van rollend materieel.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor hiervan proces-verbaal te laten opmaken en verdere juridische acties te ondernemen.

De overtreder kan evenwel een aanvraag tot regularisatie indienen. Om in aanmerking te komen voor regularisatie, dienen volgende voorwaarden te worden nageleefd:

- De werken zijn uitgevoerd volgens de regels van de kunst;

- De werken zijn dermate uitgevoerd dat de waterafvoer van de hoger gelegen eigendommen niet in het gedrang is gebracht;

- De nodige voorzieningen zijn getroffen opdat de bestaande nutsleidingen en andere voorzieningen niet beschadigd worden.

- Indien de aanleg werd uitgevoerd in andere materialen dan de standaard klinkers (bv. kiezelstenen, enz), dan dient deze strook volledig door de aanvrager en zijn opvolgers onderhouden te worden (onkruidvrij houden, bijvullen indien nodig , …) alsook hersteld te worden indien – na noodzakelijke werken op openbaar domein – de strook het voorwerp heeft uitgemaakt van werken.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of de voorwaarden al dan niet werden vervuld.

Art. 4. Per bouwperceel wordt slechts één oprit aangelegd met een maximale breedte van 3,5 meter. Indien uw oprit breder is dan 3,5 meter of u wenst een tweede oprit of de verplaatsing van een bestaande oprit, dan moet u een gemotiveerd verzoekschrift toevoegen.

Art. 5. De aanvrager, de opvolgers en rechthebbenden zullen steeds de uitgevoerde werken in goede staat moeten onderhouden.

Indien later om welke reden ook het college van burgemeester en schepenen het nodig acht dat de plaats in de oorspronkelijke staat moet worden hersteld, dan kan de aanvrager, zijn opvolgers of rechthebbenden daar geen vergoeding voor bekomen.

De uitgevoerde werken hebben geen eigendomswijziging tot gevolg. Evenmin betekenen de werken dat de rooilijn wordt aangepast.

Art. 6. In geen geval verliest het openbaar domein waarop ten behoeve van een private persoon een verharding werd aangelegd, haar openbaar karakter. Dergelijke stroken kunnen nooit als private eigendom beschouwd worden en kunnen dan ook niet als privéparking worden ingenomen.

Art. 7. Voor de aanleg van een oprit door de gemeentelijke diensten wordt een retributie gevestigd van € 50 per m². Het tarief van € 50 wordt automatisch aangepast aan de index der consumptieprijzen (=algemene index) zodat de verhoging gelijk is aan de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen tussen december van het vorige kalenderjaar en december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Art. 8. De kosten voor het verplaatsen of verwijderen van inrichtingen op het openbaar domein (openbare verlichting, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, groeninrichting, en andere) vallen volledig ten laste van de aanvrager.

Art. 9. De aanleg van een eerste oprit op het openbaar domein met een maximumbreedte van 3,5 meter door de gemeentelijke diensten is niet aan deze retributie zoals opgenomen in artikel 5 onderworpen. De kosten vermeld in artikel 6 zijn echter steeds verschuldigd.

Art. 10. De retributie en de in artikel 8 vermelde kosten zijn verschuldigd door de aanvrager.

Art. 11. De materiaalkeuze berust steeds bij het gemeentebestuur. Standaard wordt een verharding in zwarte (antracietgrijze) betonklinkers voorzien.

Art. 12. De uitvoering door de gemeentelijke diensten geschiedt pas na ontvangst van de verschuldigde retributie en/of de in artikel 8 vermelde kosten.

Art.13. Indien een herstelling van een bestaande oprit noodzakelijk is als gevolg van verzakking, veroudering, private of openbare werken, … dient dezelfde aanvraagprocedure gevolgd te worden als bij de aanvraag voor de aanleg van een nieuwe oprit. Is de schade veroorzaakt door de huidige eigenaar, dan zal hij instaan voor de betaling aan hetzelfde tarief van € 50/m². Indien de schade veroorzaakt werd door derden, dan worden geen kosten aangerekend aan de huidige eigenaar en zal de schade desgewenst recupereerd worden bij de verantwoordelijke.

Art. 14. Als bij verandering van eigenaar een oprit dient heraangelegd of verplaatst te worden, dient dezelfde aanvraagprocedure doorlopen te worden.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit toe te zenden aan de toezichthoudende overheid.

GR/2017/049 - Aanvaarding schenking van een kunstwerk aan de gemeente

Sp.a-groen gaat akkoord.
 De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op artikel 43, §2 13° lid van het gemeentedecreet over het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten;

Overwegende dat de heer Goossens René, uit sympathie, één pentagram kunstwerk wenst te schenken aan de gemeente;

Overwegende dat het te schenken kunstwerk respectievelijk een waarde heeft van € 1500,00;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit

Art.1. Het pentagram kunstwerk van kunstenaar René Goossens met een waarde van respectievelijk € 1500,00 geschonken aan de gemeente te aanvaarden.

Art. 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten.

Namens de gemeenteraad,

Barbara Put
Get. Secretaris
Robby De Caluwe
Get. Burgemeester

Vragenronde:

We vragen aandacht voor volgende situatie en door te verwijzen naar de verkeerscommissie :

 • Sedert vorige week heeft een bewoner van de Spelonckvaart een spandoek gehangen aan zijn woonst : “Vermijd gedaver, rij trager “ Naar ik hoor willen ze een signaal geven i.v.m. de snelheid (nu 70 km /uur toegelaten) en het toegenomen vrachtvervoer. Sp.a-groen vraagt om in overleg met de verkeerscommissie in die omgeving snelheidsmetingen te doen en ook advies te vragen om er zone 50 Km/uur van te maken tot einde Spelonckvaart /oostvaart zo verder aansluitend op de 50 km zone van Klein Sinaaistraat? 

Het voorstel werd positief onthaald.