GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 MAART 2018.

Tussenkomsten sp.a-groen (rode tekst). Raadslid Ann De Winne was verontschuldigd

Agenda.

 • Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.
 • Onderhoud en herstelling wegen – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.
 • Toekenning nieuwe straatnaam.
 • Intercommunale Westlede: goedkeuring wijziging statuten.
 • Aanduiding vertegenwoordiger voor het adviescomité secundaire diensten TMVW.
 • Retributie op het gebruik van de gemeentelijke accommodatie in het gemeentepark.

Bespreking.

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE GEMEENTERAADSZITTING.

De notulen van de vorige zitting worden unaniem goedgekeurd., maar sp.a-groen vroeg wel een rechtzetting. Raadslid Coppens  :We hebben een vraag voor schepen Poppe of ze akkoord kan gaan met de verslaggeving over het punt 4 betreffende  de sportterreinen ?  Op de zitting van 27.02.2018 werd na onze tussenkomst meegedeeld dat er een fout stond in de stukken: de geraamde uitgave voor de opdracht was verkeerd want er was tweemaal BTW verrekend.  Het geraamde bedrag was 791.172,27 euro en niet  957.318,45 euro. Maar wat blijkt ? In het verslag staat niets over die rechtzetting en het verkeerde bedrag staat nog steeds genotuleerd. Sp.a-groen doet een oproep aan alle raadsleden ,aan het cbs in het bijzonder, zeker aan degenen die over één of ander punt verantwoordelijkheid dragen, de verslagen na te lezen. Wat als wij dit niet gesignaleerd had ? Zou dit geen problemen geven met de overheid ? De burgemeester zei dat het uiteindelijk maar om een raming gaat ….(  noot :een verschil van 200.000 of bijna 8 miljoen oude BF) .Het verslag wordt aangepast .


ONDERHOUD EN HERSTELLING WEGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGWIJZE.

De gemeente heeft in 2015 een overeenkomst afgesloten met het ontwerpbureau Lobelle voor de opmaak van een lastenboek voor de heraanleg en herstelling van diverse wegen.

Sp.a-groen vinden het meer dan noodzakelijk dat de wegen aangepakt worden en gaat het punt goedkeuren.

We betreuren dat de aanpak zolang op zich heeft laten wachten en dat het uiteindelijk , voor zover we dat uit de stukken kunnen afleiden , over een eerder beperkte dus niet globale aanpak gaat. We hadden gespreid over de periode 2012-2018 meer verwacht inclusief de uitvoering van verkeersknelpunten die ondermeer door de verkeerscommissie worden aanbevolen. Een globale en dringende aanpak van de verkeersnelheid over gans de gemeente is noodzakelijk.

We hebben het lastenboek bekeken en hebben een aantal vragen en suggesities  die we opsommen per weg.

0 Algemeen :

We dringen er aan op een tijdige en voortdurende communicatie over de werken. Cruciaal is communicatie over de start en de duur, en  over de omleidingen.

Het zou best zijn om een check up te doen van alle komende activiteiten op het grondgebied  dit om te kijken of zij al of niet moeten aangepast worden in functie van de werken.

We vermoeden dat de start van de werken ook kan samenvallen met de start van bepaalde werken aan de sportterreinen. Ook hierover is overleg noodzakelijk.

Wat de wegmarkeringen betreft is het me niet helemaal duidelijk door wie die gaan uitgevoerd worden na de herstellingen ?

Gaat men rekening houden met de afspraken die we in het kader van het Save Charter goedkeurden ? Meer bepaald de bepaling over verkeersveiligheid voor kinderen zoals veilige zebra paden .

1 Rond punt opperstraat: we vragen om het wegdek niet enkel te herstellen maar ook maatregelen om het voor de fietsers veiliger te maken

2 Melkerijstraat : bij de kruising melkerijstraat-statiestraat moet er zeker werk gemaakt worden van een veiliger oversteek voor fietsers en zwakke weggebruikers. Een grondige aanpak en herinrixchting is nodig, lukt dit nu nog niet dan zijn dringende overgangsmaatregelen nodig om de veiligheid van de fietsers te verzekeren.

3 Terwestvaart : eigenlijk zijn hier snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk.

Wanneer komt er een beslissing over maatregelen voor de  kruising met de  zogenaamde fietssnelweg ?

4 Collemansbrug : zoals reeds in verschillende raen aangehaald moet het kruispunt den Uil absoluut veel veiliger worden voor de zwakke weggebruker

5 Dorpvaart (vak statiestraat-Drongendreef). Ook voor dit deel pleiten we voor snelheidsbeperkende maatregelen op langere termijn maar ondertussen is er extra zorg nodig voor de situatie van fietsers en zwakkeweggebruikers : duidelijke oversteekplaatsen en zichtbare zebrapaden, het weren van auto’s op de groene tussenbermen (sommigen parkeren zich tot op het fietspad, brengen veel schade toe aan de bermen enz . en veroorzaken onveilige situaties voor fietsende schoolkinderen)

Er ontbreekt een stuk fietspad bij het afslaan naar de Heidewegel (komende van den uil). We stellen voor om dit bij deze werken aan te leggen, het gaat maar over enkel meters)  

6 Moerhofstraat

Kruising fietssnelweg is zeer gevaarlijk. In afwachting van definitieve herinrichting vragen we overgangsmaatregelen.

Zijn er maatregelen voorzien voor het gevaarlijk kruispunt met spelonckvaart ?

7 Spelonckvaart (vak groenstraat oostvaart) : geen opmerkingen

8 Korte damstraat

Dit is één van de meest gevaarlijke straten van de gemeente. Dez veiligheid voor zwakke weggebruikers vergt een grondige herinrichting. Als dit in deze fase niet gebeurt dan vragen we op zijn minst maatregelen om de kruising met de hospiciestraat bij prioriteit veiliger te maken .


Na bespreking en prioriteitstelling, heeft het CBS beslist om volgende werken heden aan te besteden:

Beschrijving

Raming

rond punt Opperstraat


a) kant Opperstraat

€ 6.480,00

b) kant Statiestraat

€ 3.700,00

c) kant Terweststraat

€ 3.840,00

Melkerijstraat (dubbele slem)

€ 20.710,00

Terwestvaart

€ 62.137,50

Collemansbrug

€ 27.792,50

Dorpvaart (vak Statiestraat/Drongendreef)

€ 45.496,00

Moerhofstraat

€ 30.080,00

Spelonckvaart (vak Groenstraat/Oostvaart)

€ 19.520,00

Korte Damstraat

€ 40.771,50

Algemene kosten

€ 2.500,00

Totaal

€ 263.027,50

BTW 21%

€ 55.235,78

Totaal incl.btw

€ 318.263,28

De ontwerper heeft een lastenboek opgemaakt.

Het betreft een open procedure (voorheen: openbare aanbesteding genoemd). Dit betekent dat de opdracht wordt gepubliceerd op nationaal niveau. De selectie gebeurt op basis van prijs. De kandidaten dienen wel over een vereiste aannemerserkenning te beschikken, evenals te voldoen aan een aantal uitsluitings- en selectiecriteria conform de wetgeving.

Alle werken betreffen asfalteringswerken en waar nodig het plaatselijk aanpassen van greppels, boordstenen, voetpaden enz. Het herstellen van noodzakelijke wegmarkeringen, alsook deksels va inspectieputten, is eveneens inbegrepen.

 • TOEKENNING NIEUWE STRAATNAAM.
 •  

In de naar tekst staat: “gelet op het voorstel van het CBS “. Dit voorstel ontbreekt echter. Mogen we vooraf weten wat het CBS voorstelt?

Vooraf merken we ook op dat we in het bundel geen afzonderlijk advies terug vinden van de Heemkundige Kring of de CAR zoals dit gebruikelijk is als er straatnamen worden voorgesteld. We vinden enkel mailverkeer en tekst terug die slaat op de gemengde werkgroep van de school.

We hebben alles nog eens goed doorgenomen en afgewogen of er nieuwe elementen zijn om ons standpunt verwoord in de gemeenteraadszitting van januari te wijzigen . We blijven bij ons standpunt : de keuze Zwaaikom als naam voor een nieuwe straat moet voorbehouden blijven voor de nieuwe suikersite.

Wat dan met de interne naamgeving ? Daar hebben wij ons als raadsleden strikt gezien niet met te moeien. Maar we willen benadrukken dat we vinden dat de werkgroep schitterende voorstellen heeft gedaan voor de naamgeving van locaties om en rond de nieuwe school. De verwijzingen naar het erfgoed  van Moerbeke en de manier waarop dit in beeld zal gebracht worden juichen we toe. Proficiat. In die zin kunnen wij er mee leven dat er op het terrein van de school zelf gesproken wordt over een plek als de zwaaikom, net als er verwijzingen zijn naar de kreek, de vaart, francipany ….


We hebben ons tenslotte ook afgevraagd waarom een korte nieuwe straat waarin hoogstens maar twee adressen voorkomen ( de school en het adres van een gezinswoning)  een nieuwe naam moet hebben. Het is een korte straat en één van de twee adressen spreekt reeds op de Hospicestraat. Wij denken dat het beter is geen nieuwe straatnaam toe te kennen. Er zijn middelen genoeg waarop de school De Vlinderdreef zijn adres  kan kenbaar maken. (o.a. met een groot modern en overzichtelijk  infobord aan de ingang ) .

Omdat de burgemeester repliceerde dat het geven van een straatnaam ook te maken heeft met veiligheid, dat de bewoner van het enige huis ook vragende partij is en dat ook de brandweer opmerkingen maakte veranderden we ons oorspronkelijk standpunt en onthielden we ons bij de stemming. We gaan wel akkoord met het toekennen van een straatnaam maar staan niet achter de keuze Zwaaikom als straatnaam

In de gemeenteraadszitting van 30 januari 2018 werd het agendapunt besproken tot toekenning van een nieuwe straatnaam voor de nieuwe weg die toegang geeft tot de nieuwe school.

De gemeenteraad besliste toen om dit agendapunt uit te stellen omdat zij zich niet konden vinden in het advies van de Heemkundige Kring en het oudercomité om de naam ‘zwaaikom’ toe te kennen.

De naam ‘zwaaikom’ is te sterk gelinkt aan de voormalige suikersite en wordt best gevrijwaard voor latere ontwikkeling aldaar.

Er werd een nieuw advies gevraagd aan de Heemkundige Kring en het oudercomité.

De Heemkundige Kring en het oudercomité geven volgend advies:

“Geachte leden van de gemeenteraad,

Ons voorstel om ‘Zwaaikom’ te gebruiken was georiënteerd vanuit de interne visie waar we de gemeenschappelijke plaatsen binnen de school een oude Moerbeekse naam zouden geven; het resultaat hiervan lees je in het verslag van de werkgroep. Gelieve dit document zeker even na te lezen.

=> daar stond in:
De naam werd gekozen om volgende redenen:

- lokaal historisch relevant: de zwaaikom was een plaats waar schepen zich konden draaien na het lossen van de bieten in de suikerfabriek;

- de link met Kiss & Ride waar ouders hun kinderen uitzwaaien en terug vertrekken, de vorm van de rotonde en de connectie met de gebouwnamen ‘De Vaart’ en ‘De Kreek’ maken de naam uniek.

Het argument dat “Zwaaikom” dan niet correspondeert met de locatie is een logisch gevolg van de keuze van de interne naamgevingen binnen de school en kan extern gezien worden als een actualisering van de functionaliteit die het plein heeft; namelijk het ‘laden’ en ‘lossen’ van de kinderen, even zwaaien en zich draaien om vervolgens terug verder te gaan. Daarenboven komt er ook een foto in de inkomhal van gebouw ‘De Vaart’ waar de naamkeuze voor zwaaikom zal worden toegelicht.

Wij menen dat dit niet per sé conflicteert met de toekomstige naamgeving op de site van de suikerfabriek aangezien dat er ook kan worden gevarieerd met namen als ‘Zwaaikomstraat, Zwaaikomplein, Zwaaikomdreef, etc…). Daarenboven bulkt de site van de suikerfabriek volgens de mensen van HK Ercus van de potentiele namen.

Soit, wij zijn en blijven alvast overtuigd dat Zwaaikom de beste keuze is en dat deze niet conflicteert met de toekomstige ontwikkeling van de Suikerfabrieksite. Indien de gemeenteraad toch meent een andere beslissing te willen nemen geven we alvast onze top 5 mee:

1. Zwaaikom

2. Zwaaikomplein

3. Toekomstplein

4. Talentenplein

5. Serreplein.”

Intercommunale westlede: GOEDKEURING WIJZIGING STATUTEN.

Geen opmerkingen. Sp.a-groen gaat akkoord.

Conform de bepalingen van het decreet inzake de intergemeentelijk samenwerking nodigt de Intercommunale Westlede op 2 maart 2018 de gemeente uit voor de buitengewone algemene vergadering op 5 juni 2018 met als enig agendapunt: wijziging statuten.

De statutenwijziging is het noodzakelijk gevolg van het decreet op de uittreding van de provincies enerzijds en het decreet lokaal bestuur anderzijds.

Samen met de uitnodiging van 2 maart 2018 werden alle relevante stukken en documenten meegestuurd.

Om haar rol als aandeelhouder terdege uit te oefenen, is het noodzakelijk dat de gemeente zich uitspreekt over de statutenwijziging.

In de gemeenteraadszitting van 29 april 2014 werd de heer Marc Fruytier als vertegenwoordiger aangeduid en de heer Robby De Caluwé als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de statutenwijziging goed te keuren en aldus de vertegenwoordigers op te dragen hun instemming te betuigen.

 • AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER VOOR HET ADVIESCOMITE SECUNDAIRE DIENSTEN TMVW.

Geen opmerkingen. Sp.a-groen gaat akkoord

Na de beslissing tot afsplitsing van de Divisie Aanvullende Diensten werd een nieuwe dienstverlenende vereniging opgericht met de naam TMVS (zie gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2016).

Na de afsplitsing van de Divisie Aanvullende Diensten heeft TMVW zich omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging via een statutenwijziging.

De Secundaire Diensten zullen ressorteren onder de nieuwe vereniging ISV TMVW. Hieronder werden nu (regionale) adviescomités opgericht waarvoor de gemeente, als vennoot, een vertegenwoordiger mag aanduiden voor de resterende duur van de legislatuur.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om schepen Sarah Poppe aan te duiden. Schepen Poppe werd immers ook aangesteld als vertegenwoordiger in het directiecomité van de divisie Secundaire Diensten.

RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIE IN HET GEMEENTEPARK.

Sp.a.-groen geeft goedkeuring aan dit punt en formuleert tegelijkertijd een aantal voorstellen om het park aangenamer en toegankelijker te maken :  

1 Park in zijn totaliteit aangenamer  maken :

Eigenlijk kan er niet genoeg gedaan worden om ons prachtige gemeentepark aangenamer te maken. We geven alvast een  paar tips

 • De bestrating aan de  achter- en zijkant van  het gemeentehuis herstellen (losliggende stenen). Alsook de boordsteen aan de ingang naar de kelder: die is gescheurd  waardoor de reling scheef en los staat

 • De wandelpaden zijn op sommige plaatsen aan herstelling toe,
 • en zijn niet voetgangers- en fietsvriendelijk. Bekijk dit eens globaal.

 • Regelmatig onderhoud van de paden is wenselijk : opruimen van bladeren, opruimen van achtergebleven zand met stenen en stabilizé , opruimen van kapotte paaltjes en houtafval.

 • Alle banken moeten opgekuist worden, bij sommige liggen de planken los.

 • De inplanting van de speeltuigen is goed, maar de omliggende ondergrond willen we  kind vriendelijker en een veiliger. (nu is het bij regenweer een modderpoel) .(  eventueel met water doorlaatbare kunststof matten rond speeltuigen)


 • De fietsenstallingen moeten beter onderhouden worden en er moet voor gezorgd worden dat de toegang niet belemmerd wordt door geparkeerde auto’s.
 • Monument van mevrouw de Kerchove – d’ Exaerde kan opknapbeurt gebruiken.  Ziet er grauw en groen uit.
 • Er zijn al heel wat bomen preventief gekapt en sommigen zijn vervangen. We vragen ons af of er een park-plan is i.v.m. bomen en struiken.
 • De kleine  toegangslift dient regelmatig onderhouden .Dit is een aandachtspunt.

2 Voorzie toegankelijk sanitair

We stellen voor om  een toegankelijke sanitaire accommodatie  in te richten.  Door het gebruik van de pergola vergroot de kans dat mensen daar nood aan hebben en we moeten wildplassen in het park voorkomen .

Er zijn volgens ons verschillende mogelijkheden  om toegankelijk sanitair in te richten (eventueel in kelder gemeentehuis, eventueel in oud politiekantoor ….  Deze ruimte kan ook gebruikt worden door de bezoekers van het gemeentehuis

3 Gebuikersreglement :

In het besluit waarover we onze goedkeuring moeten geven staat  : art 5 dit reglement bekend te maken …

Over welk reglement gaat het ? Is het een reglement met enkel de bepalingen over de retributie en de waarborg, of refereert men ook naar een gebruikersreglement?

Dit laatste hebben we echter niet teruggevonden.  We vinden zo’n gebruikersreglement wel noodzakelijk en refereren daarvoor o.a. naar dat voor het buurthuis op de Kruisstraat.

In dat reglement van de kruisstraat staan zeker een aantal artikelen die ook hier van toepassing zijn :

Art 2 Wie mag het gebruiken en wat mag er gebeuren  . Ook de bepaling dat de accommodatie niet ter beschikking gesteld wordt voor activiteiten met racistische inslag.

Art 3/4 /5/6/7 over de praktische organisatie, de wijze van aanvragen, de uitleg over het vragen  en het doel van een borgsom

Art 4/10  het niet gebruiken van elektronisch versterkte muziek en over  geluidsoverlast

Recent werd een accommodatie opgetrokken in het gemeentepark waarvan gebruik kan worden gemaakt door burgers en verenigingen. De accommodatie is voorzien van een water- en elektriciteitsaansluiting.

Het is aangewezen om voor het gebruik van deze accommodatie (met inbegrip van water en elektriciteit) een vergoeding aan te rekenen ter dekking van de kosten en een waarborg ten bedrag van € 100,00 te vragen voor eventueel toegebrachte schade.

De gemeenteraad is conform het gemeentedecreet bevoegd om een tarief vast te stellen. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een forfaitair bedrag van € 25,00 op te leggen, ongeacht het verbruik. Het voordeel van een forfaitair bedrag is dat er geen meterstanden moeten worden bijgehouden wat de administratieve vereenvoudiging ten goede komt.

Kan de gemeenteraad instemmen met een retributie van € 25,00 (forfaitair) voor het gebruik van de accommodatie in het gemeentepark, voorzien van een water- en elektriciteitsaansluiting en een waarborg van € 100,00 te vragen om de eventueel toegebrachte schade te vergoeden?

7 Statiegeld alliantie (punt vorige zitting) 

Op verzoek van cd&v en sp.a-groen werd dit punt van de vorige zitting voor stemming hernomen.  In die zitting werd afgesproken dat open vld, cd&v en sp.a-groen  een  gemeenschappelijke visietekst zouden opmaken om na goedkeuring door te sturen naar IDM.

De fracties hebben hierover met mekaar gemaild, maar het  kwam niet tot een gemeenschappelijk standpunt. Vandaar dat we een stemming vroegen over het oorspronkelijke voorstel .

Omdat fractieleider van CD&V Lut Vde Vyver, die het punt indiende, verontschuldigd was  op de zitting, gaf Marnic Cooreman nog een korte toelichting. CD&V legt vooral de nadruk op het statiegeld.

Op de zitting las de burgemeester een brief voor van de uitbater van kleine suprette op Koewacht.  Daar stonden een aantal argumenten in waarom hij als winkelier niet akkoord is met statiegeld. De burgemeester zei dat hij die brief juist die dag ontvangen had. Maar door verder na te vragen bleek dat hij reeds dateerde van 15 maart, maar hij was nu maar bij de burgemeester gekomen via het CBS (??????)

Schepen Walbrecht had ook nog aanvullende info vanuit IDM en verwees ook naar  de  komende resultaten van een studie van OVAM

Sp.a-groen is voor de statiegeldalliantie en etienne coppens citeerde ook Open-Vld-er  Bart Somers (Mechelen is toegetreden tot de alliantie) : “Als we een efficient systeem vinden, is het wat mij betreft niet de vraag of, maar wanneer het statiegeld er komt “ (in Het Nieuwsblad 21.03.2018)

Na verdere bespreking en de belofte dat de brief van de winkelier en de info van  IDM overgemaakt wordt  gingen we akkoord om  de stemming over het punt uit te stellen.

Vragenronde:

1 Ontwikkelingssamenwerking : aanbieden fairtrade producten

Sp.a-groen wil nu al de aandacht vestigen op mogelijkheden om het aanbod van fair trade dranken/ producten op verschillende van onze locaties uit te breiden :

In 2019 verloopt de overeenkomst i.v.m. het leveren van dranken in het buurthuis Kruisstraat.

Wat zal er toegelaten worden/mogelijk zijn  in de nieuwe accommodaties op en rond de Vlinderdreef

De uitbating van de gebruikersruimten/kantine sportterreinen 

We vragen aan het cbs in het algemeen en aan de schepen die verantwoordelijk is voor ontwikkelingssamenwerking om daar nu reeds alert op te zijn .

2 Ruimen riolen

We hoorden klachten over het vroege uur waarop de rioolputjes geruimd worden. Gisteren bv. was men om 5.00 uur al aan de slag. Dit is niet normaal en we vragen welke afspraken er hierover gemaakt zijn ? Gaat men de firma hierover aanspreken ?

3 Actiepunt voor save charter

Velen met mij zullen deze week getroffen zijn door het nieuws over nog maar eens een overreden schoolkind.

We zullen allemaal volmondig zeggen: onze kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen, wij moeten zorgzaam de verkeersregels naleven.

Ik heb de laatste weken al verschillende malen vastgesteld dat die regels niet door iedereen nageleefd worden, dat men zeer nonchalant is.

Er wordt geparkeerd op groenstroken tot op het fietspad. Ook een aantal aannemers veegt elementaire veiligheidsregels aan hun laars : ze parkeren een tractor dwars over het fietspad, zonder signalisatie en de fietsers (ook schoolkinderen) moeten de baan op of een andere vond het niet beter dan zijn zaagmachine  te plaatsen, dit waar schoolkinderen voorbij fietsen. Niet zelden worden voetpaden geblokkeerd voor werken zonder signalisatie.

Onze vraag: start dit jaar een sensibiliseringsactie in het kader van de naleving van de principes van het save charter met het oog op meer veiligheid voor fietsende schoolkinderen en zwakke weggebruikers . Elk van ons kan ook helpen deze gevaarlijke mentaliteit te bannen.