Tussenkomsten sp.a-groen

 

Openbaar

1.      GR/2017/071 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad.

 

We hebben bij de bespreking punt 11 Masterplan Sportcomplex gevraagd om ook plaats te voorzien voor een skaterpark en eventueel ook petanque veld. We vragen om dit ook te notuleren.

2.      GR/2017/076 - Goedkeuring exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2018 voor de hulpverleningszone Centrum.


De gemeenteraad,

Art. 1. De dotatie van € 230.717,77 voor exploitatie- en € 25.455,60 voor investeringsuitgaven goed te keuren.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit te bezorgen aan de hulpverleningszone Centrum en ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

Sp.a groen gaat akkoord

3.      GR/2017/086 - Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2020.


De Gemeenteraad,

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de meerjarenplanning 2014-2020 van de gemeente, bestaande uit de strategische nota en de financiële nota.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit toe te zenden aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Art. 3. De gegevens van de vastgestelde beleidsrapporten digitaal rapporteren via het digitale loket aan het Agentschap Binnenlands Bestuur

Net als voorgaande jaren gaat sp.a-groen zich onthouden. Onze uitgangspunten over strategie, prioritaire doelstellingen en de acties voor de meerjarenplanning  vertrekken vanuit een andere visie en zijn niet gelijk  aan deze van de bestuursmeerderheid.

Zoals voorgaande jaren kregen we van de financieel beheerder duidelijke informatie en toelichting bij de drie bundels .  Waarvoor dank (ook aan de medewerkers).

Het is goed dat ambtenaren  en politici mekaar vinden op het vlak van het vertalen van de beschikbare informatie , zeker  bij  een moeilijke materie als het budget en de meerjarenplanning.  Dit kan best gebeuren in een onbevangen sfeer en los van politieke visies. We vinden de huidige werkwijze correct en voldoende.

De politieke vertaling van de verkregen informatie, de eigen invulling door de gemeenteraadsleden en fracties gebeurt niet op het niveau van het overleg met de ambtenaren maar hier in de gemeenteraad.


4.      GR/2017/082 - Budget 2018.


De Gemeenteraad,

Besluit

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het budget 2018 van de gemeente.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit toe te zenden aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Art. 3. De gegevens van het budget digitaal te rapporteren via het digitale loket aan het Agentschap Binnenlands Bestuur

We beperken onze tussenkomst tot een paar grote items  :

-          De inspanningen en acties die geleverd worden op het vlak van onderwijs , de nieuwbouw van de school steunen we en we gaan akkoord met de gevolgen voor het verdere budget. In de verslagen lezen we dat de ontwikkeling van een methodeschool op de kruisstraat on hold staat. We denken dat dit  goed is tot zolang er geen duidelijkheid is over het draagvlak/ de input om dit idee te ontwikkelen

-          We missen duidelijke acties rond communicatie.  We willen meer (personele)middelen om tot een beter communicatie beleid te komen. De burger verwacht op het minst dat  bv. gelanceerde websites bijgehouden worden.

-          We zitten, net als veel inwoners,  al een paar jaar op onze honger inzake  de aanpak  van  van voetpaden, fietspaden en wegeninfrastructuur. Voor volgend jaar, net voor de verkiezingen is er geld voorzien. Het kan maar in orde komen, maar het is wel wat laat.

-          We vinden het goed dat er een mobiliteitsambtenaar komt . We hopen dat die nog voor het eind van de legislatuur mee zorgt voorde implementatie van een goed mobiliteitsplan. De goed onderbouwde voorstellen van o.a. de verkeerscommissie liggen al wat te lang te wachten op uitvoering. We hebben met het Save charter in 2016 een en ander beloofd : laten we dat dringend uitvoeren en waar nodig actualiseren.

-          We zijn bekommerd om de financiële impact  van het dossier i.v.m.  sportaccomodatie . We zijn  voor de ontwikkeling van een goede sportinfrastructuur, maar niet van een onverantwoord hoge factuur . Voor ons zal er moeten geschrapt worden  bv. Inzake het aantal parkeerplaatsen.  (ter info : er is impact  op de begroting vanaf 2021 (tijdens de ontwerp-en bouwfase wordt de prefinanciering voorzien : 1091 in exploitatiejaar 2017 (impact begroting 2018), 18970 in exploitatiejaar 2018 (impact begroting 2019) en 76.890 in exploitatiejaar 2019 (impact begroting 2020) . Vanaf het eerste exploitatiejaar 2020 worden afschrijvingen en intresten voorzien, nl 478.396 euro ( impact begroting 2021)

-          We vragen ook naar de stand van zaken  i.v.m. het masterplan voor het centrum ( wat gaat dit kosten), over de herbesteming van het oude politiegebouw , over de herbestemming van de refter oude bibliotheek.

-          We vragen duidelijke en regelmatige  informatie over het financiele luik van het  Impact nieuw politiekantoor Wachtebeke-Moerbeke . Daar zijn blijkbaar grondige werken bezig, wat gaat dit uiteindelijk financieel voor onze gemeente  betekenen.

-          Wat betekent ten slotte het wegvallen van de Compensatie voor investeringen in materieel en outillage na de overgangsmaatregel na 2020  ( dan valt de 294.760.99 weg ?)

5.      GR/2017/074 - OCMW: kennisname budgetwijziging 1/2017 en aanpassing meerjarenplanning.

Kennisgenomen dus geen stemming. Staat de meerjarenplanning van het o.c.m.w. op een website?

Besluit

Art. 1. Kennis te nemen van de budgetwijziging 1 van 2017 en deaangepaste meerjarenplanning van het OCMW.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit te bezorgen aan het OCMW en ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

6.      GR/2017/072 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Besluit

Art.1. Voor het aanslagjaar 2018, 1170 opcentiemen op de onroerende voorheffing te vestigen.

Art.2. De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zal gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Art.3. Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet en ter kennis gebracht aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 en door toezending van besluit zoals bedoeld in artikel 253§1,3° van het gemeentedecreet.

Sp.a-groen keurt dit goed.

We hebben wel een bedenking : de afbouw van de provincies zou via deze vermindering van opcentiemes  (van 1860 naar 1171) aan de burger kunnen verkocht worden als een goede zaak.  Maar uiteindelijk zal wat hij op het eind van de rekening betaalt zeker niet minder zijn.

We denken dat kleinere gemeenten, dus ook de burgers van een gemeente als moerbeke eens te meer het slachtoffer zullen zijn van de afslanking van het niveau van de provincie. We vrezen dat we o.a. daardoor op termijn de opcentiemen toch zullen moeten verhogen.

7.      GR/2017/080 - Aanvullende belasting op de personenbelasting.

 

Sp.a. groen gaat  akkoord.

Besluit

Art. 1. Voor het aanslagjaar 2018 een aanvullende gemeentebelasting te vestigen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Art. 2. De belasting wordt vastgesteld op 7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Art. 3. De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Art. 4. Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet en ter kennis gebracht aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 §1 en door toezending van besluit zoals bedoeld in artikel 253 §1, 3°  van het gemeentedecreet.

8.      GR/2017/075 - Goedkeuring kerkbeleidsplan Moerbeke.

Sp.a-groen gaat zich bij dit punt onthouden.

We hebben toch een vraag  :  In het kerkenbeleidsplan staat dat  de H. Hart  Kerk Kruisstraat  mogelijks  een  verregaande nevenbestemming of herbestemming kan krijgen en dat er sprake is van overleg met  de nabije vrije  basisschool over een gedeeld  (multifunctioneel)gebruik . Kan dit gevolgen hebben voor ons gemeentelijk budget en hoe wordt opgevolgd ?

Ter info : het is kerkenbeleidsplan

De gemeenteraad,

Besluit

Art. 1. Het kerkenbeleidsplan voor de gemeente Moerbeke goed te keuren.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit toe te zenden aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het Bisdom Gent, het Centraal Kerkbestuur, het Agentschap Onroerend Erfgoed en aan de parochie Lokeren-Moerbeke.

 

9.      GR/2017/073 - Retributiereglement voor de gemeentelijke basisschool "De Vlinderdreef".


De Gemeenteraad,

Besluit

Art. 1. De tarieven voor de door de gemeente geleverde goederen en diensten ten behoeve van de gebruikers van de gemeentelijke basisschool met ingang van 1 september 2017 vast te stellen als volgt: (tarieven zie originel document)

 

Art. 2. Bij laattijdige betaling van de schoolfacturen ontvangt de ouder een schriftelijke aanmaning. Wanneer de betaling niet voor de uiterste betalingsdatum gebeurt, wordt aan de in gebreke blijvende ouder een tweede aanmaning gestuurd met een nieuwe betalingstermijn. Wanneer ook na de tweede aanmaning de betaling uitblijft, volgt een ingebrekestelling. De gebruikelijke procedure bij wanbetaling van het gemeentebestuur wordt dan opgestart.

Aan ouders met betalingsmoeilijkheden wordt gevraagd om zich tot het OCMW of tot een erkend schuldbemiddelaar te wenden, teneinde een afbetalingsplan op te stellen. Ook het gemeentebestuur kan een beperkt afbetalingsplan toestaan.

De wetgeving op de fiscale aftrekbaarheid is alleen van toepassing op de betaalde bijdragen. Bij het uitblijven van enige reactie of bij niet-naleving van het afbetalingsplan kan het gemeentebestuur de kinderen van het opvanginitiatief uitsluiten zonder verdere verwittiging. In dat geval eist het gemeentebestuur het openstaande saldo volledig op en vervallen eventuele aflossingsplannen.

De kosten voor inning van de schulden zoals herinneringsbrieven en ingebrekestellingen evenals de verwijlintresten berekend tegen de wettelijke rentevoet, zijn ten laste van de ouders.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

We gaan akkoord met de voorstellen maar doen een oproep om het artikel 2 op een gebruiksvriendelijker en in  minder strakke stijl te herschrijven.

10.  GR/2017/077 - Nieuw subsidiereglement jeugdraad.

 

 

Sp.a-groen gaat akkoord. Is er een reden waarom het deel reglement infrastructuur nog niet af is en wanneer wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad ?

Worden er van uit de jeugdraad ook acties ondernomen om de niet georganiseerde jeugd te betrekken ?

Besluit

Art. 1. Bijgevoegd subsidiereglement , zoals voorgesteld door de jeugdraad goed te keuren.

Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 van het gemeentedecreet.

11.  GR/2017/081 - Oprichting projectvereniging wijk-werken Lokeren-Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke

 


De Gemeenteraad  

Besluit

Art. 1. Akkoord te gaan met de oprichting van een vereniging wijk-werken met Lokeren, Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke.

Art. 2. De voorgelegde overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de projectvereniging wijk-werken Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke goed te keuren.

Art. 3. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van dit besluit te bezorgen aan de deelnemende besturen en aan de VDAB  en ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

-          Eigenlijk betreuren  we het feit dat de PWA afgebouwd wordt en nu ingevolge een beslissing van minister Muyters zogezegd vervangen wordt door het instrument  Wijk- werken. Ten aanzien van de mensen die in een kleine gemeente werkten als PWA-er is dit een eerder asociale besparingsmaatregel. Mensen die werkten in het kader van PWA zijn doorgaans op de reguliere arbeidsmarkt kansarm, de pwa bood hen enige houvast  en regelmaat.

-          Ook hier betreft het een regelgeving van de hogere overheid  duidelijk georienteerd naar steden en grote gemeenten waar wijk-werken mogelijk is. Tenzij men natuurlijk moerbeke als wijk beschouwt…

-          We vragen ons ook af  wat er bv. met het middagtoezicht gaat gebeuren in de school en welke extra kosten dit kan beteken voor het budget.

In het verslag over de Algemene vergadering van onze  PWA dd 05.09.2017 lezen we dat men akkoord is met deze oprichting , doch er waren ook een aantal bezorgdheden en vragen :

-          Hoe zal men met 1 personeelslid voldoende continuiteit garanderen om afwezigheden op te vangen

-          Wat zal er met de middelen gebeuren ? Welke visie wordt daarvoor uitgewerkt ?

-          Hoe zal de financiële inbreng worden verdeeld ?Daarbij het voorstel om dit eenvoudig te houden op basis van inwonersaantallen en erbij over wakendat elke gemeente toekomt met de middelen die ze in haar vereniging heeft

-          Hoe zal het samenwerkingsverband worden bestuurd?

-          De RVB stelde ook aan het CBS van moerbeke voor om de ocmw-raad te vragen of zij voorstellen hebben voor tewerkstellingsprojecten . De overgebleven middelen zouden dan ook aan het ocmw overgedragen worden.

Wat is de stand van zaken i.v.m. deze bezorgdheden  en vragen ? Worden deze concreet overgemaakt aan de betrokken overheid samen met het resultaat van de stemming  over dit punt.

DUS eigenlijk betreuren we als sp.a-groen  de afschaffing van de PWA  , doch  gezien het niet anders kan zijn we wel akkoord met de voorgestelde oprichting mits een goede opvolging en het  overmaken van de bezorgdheden geuit op de vermeldde vergadering.

12.  GR/2017/079 - Advies gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Moervaartvallei fase 1".

 

Sp.a.-groen gaat akkoord met het bereikte evenwicht,

Doch  we zouden eerst nog eens de uitleg willen horen waarom een groot gedeelte van de moerbeekse moervaartvallei buiten het plan valt. (hierover staat niets in de toelichting  ).Hoe is men tot die regeling gekomen en wat betekent dit voor de toekomst. Alleen al visueel zal iedere ‘leek’ zeggen : de moervaartvallei in moerbeke dat is toch gans het gebied van de meersen, maar op de kaart blijkt dit niet het geval….

 

Besluit

Art.1. Het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moervaartvallei fase 1’ gunstig te adviseren.

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard uittreksel te bezorgen aan Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel en deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 van het gemeentedecreet.

13.  GR/2017/088 - Goedkeuring aangepaste functiebeschrijvingen.


De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het Besluit Van De Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en afwezigheden;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, inclusief bijlagen;

Overwegende dat bij de rechtspositieregeling ook de functiebeschrijvingen werden opgenomen;

Overwegende dat de functiebeschrijving de weergave is van de inhoud van de functie en het functieprofiel met inbegrip van de competenties;

Overwegende dat de functiebeschrijving geen statisch document is; dat de taakinhoud van een medewerker kan evolueren door gewijzigde omstandigheden of doordat nieuwe wetgeving de besturen ook nieuwe taken toebedeelt;

Overwegende dat de functiebeschrijving van de bibliothecaris werd opgemaakt in 2009 en dat toen nog weinig aandacht werd besteed aan het beleidsdomein cultuur; dat in de praktijk de bibliotheek meer en meer cultuur gerelateerde taken omvat;

Gelet op het voorstel van aanpassing van de functiebeschrijving van bibliothecaris met twee grote resultaatgebieden: bibliotheek en cultuur;

Overwegende dat de functiebenaming ‘bibliothecaris’ behouden blijft omdat het niet gaat over een functiewijziging;

Overwegende dat de functiebeschrijvingen van bibliotheek-assistent en bibliotheekbediende hierdoor ook miniem worden aangepast;

Gelet op het advies van het beheersorgaan van de bibliotheek,

 

Besluit

Art. 1. De aangepaste functiebeschrijvingen, zoals opgenomen in bijlage, voor bibliothecaris, bibliotheekbediende en bibliotheek-assistent, goed te keuren.

Art. 2. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§1 van het gemeentedecreet.

Tussenkomst ook voor punt 15 

1 Eerst drie zaken bij wijze van  inleiding

-          We hebben het punt 15 voor het invoeren van een volwaardige cultuurfunctionaris geagendeerd voor  we kennis hadden van de agenda. We deden dit omdat we hoorden dat er ongenoegen was over invulling /verschuivingen van taken binnen de bibliotheek en de mogelijke gevolgen voor openingsuren.

-          In een gesprek over het voortbestaan van de bibliotheken zegt Bruno Vermeeren * :”De bibliotheek is veel meer dan een plek waar je boeken ontleent : het uitlenen van boeken blijft een belangrijke opdracht, maar je ziet bibliotheken ook op allerlei andere manieren naar buiten komen.Er worden veel meer activiteiten georganiseerd, dat gaat van auteurslezingen tot workshops allerhande, het werken rond e-inclusie en het stimuleren van kennisuitwisseling “ ( *coördinator vlaamse vereniging voor bibliotheek,archief en documentatie/gesprek in Solidair 15.10.20117 ) .We vinden onze bibliotheek goed aan dit beeld beantwoorden dank zij de inzet van medewerkers , vrijwilligers en de bibliotheekraad en de steun van gemeentebestuur en bevoegde schepen.

-          Sedert het begin van deze legislatuur pleiten we ook voor de invoering van een volwaardige cultuurfunctionaris. (volwaardig in de zin van iemand voor wie dit de hoofdfunctie is met een duidelijk profiel niet noddzakelijk full-time ) .

2 Ons standpunt over het  voorstel .

-          Voor onze fractie is de aangepaste functiebeschrijving eigenlijk een verduidelijking van de bestaande toestand. We kunnen dit goedkeuren doch dit  kan voor ons geen reden zijn om de dienstverlening (openingsuren) te veranderen, ook niet de plaats van tewerkstelling.

-          We hebben wel vragen over de wijze waarop hierover gecommuniceerd is in de bibliotheekraad: niet duidelijk geagendeerd en zonder  functiebeschrijvingen . Bovendien is er ook onduidelijkheid over de deeltijdse tewerkstelling van een ander  personeelslid om deopeningsuren op te vangen. Elke interne verschuiving op dat vlak kan volgens ons maar na een oproep.

3 Cultuurfunctionaris en communicatie

Zoals gezegd pleiten we al langer voor het in dienst nemen van een volwaardige cultuurfunctionaris.

We maken ons geen illusies.

Toch willen we hier een lans breken om de hele discussie die ontstaan is rond de specifieke situatie in de bibliotheek , open te breken en aan te grijpen om na te denken over  hoe men tot een echt geschraagd cultuurbeleid kan komen .  Een hoorzitting hierover is een optie.

Als sp.a – groen  geven we alvast een paar voorzetten :

-          Hoe en door wie gaan we projecten rond Baudelo, het eventueel verwerven van het huis van Anton Van Wilderode , de inhoudelijke invulling van diverse  gemeentelijke lokalen met culturele mogelijkheden enz. aanpakken en of verder opvolgen

-          Wat gaan we doen met ons cultureel erfgoed, welke visie ontwikkelen we inzake heemkunde en waar gaan we de heemkundige kring verder ondersteunen.

-          Waar liggen er kansen : de invulling van de suikersite, de centrum functie en markt, een eventueel  suikermuseum

-          Waar kunnen we de communicatie met de burgers verbeteren en hoe kan de de cultuurfunctionaris daar een rol bij spelen ( we verwijzen hiervoor naar de functiebeschrijving in buurgemeente Wachtebeke). Nu zijn er heel veel klachten over onvolledige websites, niet begrepen of niet (tijdig) gekregen communicatie . Ook mensen die niet pc vaardig zijn of geen pc hebben missen tijdige en duidelijke info. Hoe kan een gevormd ambtenaar een verandering in communicatie cultuur begeleiden.

-          Hoe kan de cultuurfunctionaris als leidinggevende op vlak van cultuur andere medewerkers ondersteunen,sturen. Welke maturiteit,kennis,vaardigheden verwachten we van zo’n functionaris.

-          Wat kan een plaatselijke cultuurbeleid betekenen in relatie met bv de buurgemeenten, de groep interwaas enz.

14.  GR/2017/083 - Toegevoegd punt door fractie Sp.a-Groen op de dagorde gevraagd: Aanplanting bloemen vredeslint en creëren van een bezinningsplek voor vrede.

 

Onze fractie stelt het op prijs dat er een monument geplaatst werd ter vervanging van de grafmonumenten van overledenen van wereldoorlog I.

We vinden het echter jammer dat de strook waar de grafmonumenten waren, niet in die zin herkenbaar is aangeduid.

Ons voorstel is daarom een bloemen- en plantenstrook te voorzien langs de muur en deze plek aan te duiden als een bezinningsplek.  Een bezinningsplek voor vrede, voor alle inwoners, ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging. 

Wij stellen voor om hierbij jonge mensen te betrekken via de jeugdraad en de scholen.  Zij kunnen hier een frisse en creatieve invulling aan geven rond het centraal thema VREDE en (nooit meer) OORLOG.

 

15.  GR/2017/084 - Toegevoegd punt door fractie Sp.a-Groen op de dagorde gevraagd: Invoeren van de functie cultuurfunctionaris.

 

Zie punt 13

16.  GR/2017/085 - Toegevoegd punt door fractie Sp.a-Groen op de dagorde gevraagd: Stand van zaken ivm verkeersproblematiek Spelonckvaart.

 

Onze fractie zou graag stand van zaken vernemen ivm de verkeersproblematiek op de Spelonckvaart.

Wij zouden daarbij willen verwijzen naar de voorstellen van spa-groen gedaan op de GR van 27.06.2017.

Is er ondertussen verder onderzoek gedaan naar deze situatie (snelheidsmetingen ?)  Is er nog overleg met de verkeerscommissie voorzien ? 

Ondertussen stellen we een dringende oplossing voor om op de Spelonckvaart een snelheidsbeperking van 50km/uur in te voeren.

Los daarvan vragen we werk te maken van de uitvoering van het mobiliteitsplan en de aanstelling van de mobiliteitsambtenaar.