Terwijl de federale regering de tweede pensioenpijler dreigt te ontmantelen, zorgen we in Hemiksem voor een degelijk pensioen voor de contractuele gemeenteambtenaren. Momenteel bestaat er in heel België een groot verschil in pensioen bij provinciale en lokale besturen tussen enerzijds statutaire ambtenaren en anderzijds de contractuele werknemers. Ook in Hemiksem is dit het geval.

De pensioenen van statutaire en contractuele ambtenaren worden op een verschillende manier berekend. Zo wordt het pensioen van een contractuele ambtenaar berekend op basis van het gemiddelde loon van zijn complete loopbaan. Bij het statutaire personeel gelden echter enkel de laatste 10 jaren als referentie, jaren waarin men doorgaans het best verdiend. Dit leidt tot een enorm verschil in de hoogte van het pensioen voor mensen die binnen dezelfde organisatie werken en vaak dezelfde job doen. Een studie van de KU Leuven toonde aan dat het pensioen van een statutaire ambtenaar gemiddeld 66% van het laatste loon bedroeg, daar waar dat voor een contractuele gemiddeld slechts 46% was.

Om deze ongelijkheid weg te werken sloten de sociale partners op Vlaams niveau reeds in 2009 een akkoord af dat moest voorzien in een tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren. Zo zullen zij, zoals heel wat werknemers in de privé, kunnen rekenen op een aanvullend pensioen en wordt de kloof tussen contractuelen en statutairen verkleind.

De federale regering wil de tweede pensioenpijler ontmantelen, Hemiksem levert zijn bijdrage in de uitbreiding ervan.

De uitwerking van dit akkoord liet echter lang op zich wachten. “We wilden dit gezamenlijk met de andere Rupelgemeenten uitvoeren. In afwachting daarvan hebben we sinds 2010 hiervoor jaarlijks een bedrag opzij gezet; een fonds dat voor gemeente en OCMW samen nu reeds meer dan €250.000 bevat!

“Na 2012 zagen enkele nieuw gevormde besturen van onze buurgemeenten (steeds met N-VA als nieuwe coalitiepartner), echter de noodzaak van dit alles niet meer in,” zo zegt Kristien Vingerhoets, schepen voor personeel en financiën. “We hebben nu dan ook besloten om aan te sluiten bij een initiatief van de provincie Antwerpen en niet langer op de andere Rupelgemeenten te wachten. Het wordt tijd dat we deze ongelijkheid te lijf gaan, ons personeel verdient dat!”