Schepen Luc Denys antwoordt in de Terzake-reportage dat tweetaligheid van de dienst een probleem stelt omdat het betrokken personeelslid wel eens ziek is of recht heeft op vakantie.

Daarbij gaat hij voorbij aan het feit dat je zo ook 2 soorten ambtenaren krijgt: de ‘all round’ (meestal Nederlandstalige) ambtenaren en de meer gespecialiseerde (vaak Franstalige) ambtenaren. We moeten vermijden dat de Nederlandstalige medewerkers in de plaatselijke administratie enkel nog specialist kunnen worden in het vertalen van alle werkzaamheden in de dienst.

Het is ook niet zeker dat de Franstalige ambtenaren met deze beslissing zo gelukkig zullen zijn als blijkt dat ze bij elke wijziging van functie of promotie ook opnieuw een taalexamen moeten afleggen !

Als men de examens volledig afstemt op de specifieke functie van de kandidaat stuit men op de terechte vrees dat de minste mobiliteit binnen dezelfde administratie (andere functie, andere dienst of promotie binnen het niveau) een nieuwe taalproef zou noodzaken. Daarvoor is toch niemand vragende partij! Ook de vakbonden niet!

Als Nederlandstalige burger wens je op de dienst stedenbouw ook wel eens rechtstreeks met de gespecialiseerde ambtenaar te spreken. Dit is niet goed voor de Nederlandstalige inwoner en de betrokken ambtenaar kan in die hoedanigheid promotie vergeten.

De twee maten en twee gewichten van het FDF
Naar aanleiding van het idee dat Clerfayt lanceerde op Terzake om terug naar één loket voor Nederlandstaligen te gaan, lieten sommigen zich ontvallen dat dat nog niet zo slecht zou zijn want dat je daar vroeger sneller bediend werd.

Wat velen echter niet weten is dat tweetaligheid van de dienst (het gewestregime) ook de opstelling van een taalkader veronderstelt (op basis van het werkvolume per taalrol) en dat het principe van taalpariteit gehandhaafd blijft vanaf een bevorderingsgraad binnen niveau A.

Het arrest van de Raad van State van Schaarbeek en Oudergem tegen de Belgische Staat stelt dat het criterium voldoende kennis of elementaire kennis niet enkel mag afhangen van het niveau, maar wel rekening moet houden met de uit te oefenen functie. Vandaag is er enkel een taalproef voorafgaand aan een aanwerving (statutair of contractueel) en aan een wijziging van niveau (bv. van C naar B). Dit wordt als dusdanig niet in vraag gesteld door het bedoelde arrest van de Raad van State.

Ook de vraag van het FDF om de sanctie van SELOR tegen ongewettigde afwezigheden op haar taalexamens ongedaan te maken werd niet gevolgd door de Raad van State. Wie ongewettigd afwezig is voor een taalexamen blijft voor 1 jaar uitgesloten van nieuwe taalexamens.