De cijfers inzake uithuiszettingen in Vlaanderen (iedere week worden 230 gezinnen bedreigd met uithuiszetting wegens achterstallige huurbetalingen en 60.000 gezinnen vragen jaarlijks OCMW steun voor de basiskosten als huur en energie) zijn volgens sp.a gemeenteraadslid Greet Riebbels een logisch gevolg van de forse prijsverhogingen vooral inzake elektriciteit, gas en water. Het leven in Vlaanderen werd door de maatregelen van de huidige ‘factuur’regeringen het voorbije jaar immers zo’n 3 procent duurder.

Geconfronteerd met deze cijfers (waarachter veel mensenleed schuilgaat) informeerde sp.a gemeenteraadslid Greet Riebbels bij haar partijgenoot OCMW voorzitter Rudy Coddens naar meer info over de toestand in Gent. Hiertoe vroeg zij naar de beschikbare cijfergegevens inzake het aantal en het sociaal profiel van de dreigende en uitgevoerde uithuiszettingen. Rudy Coddens: “In 2016 ontving het OCMW 687 meldingen, wat ondanks de toenemende druk op de private huurmarkt, nagenoeg een stabilisatie betekent t.o.v. 2015. Binnen eenzelfde dossier kunnen er echter verschillende meldingen zijn waardoor het effectieve aantal dossiers in Gent voor 2016 kan teruggebracht worden tot 552 unieke dossiers. Deze door de vrederechters aangemelde unieke dossiers kunnen inzake sociaal profiel als volgt ingedeeld worden: 27% is tussen de 18 en 29 jaar, de meerderheid, 65% situeert zich echter in de groep van 30-59 jaar, 8 % van deze unieke meldingen komen van senioren boven de 60 jaar. De meerderheid van deze meldingen (67%) betreft mensen met de Belgische nationaliteit, 12% zijn mensen uit de EU13 (nieuwe EU- landen voornamelijk in Oost-Europa) en 18% komt uit landen buiten Europa. De meeste van deze personen (63%) hebben op het ogenblik van de melding uithuiszetting nog geen actief dossier financiële hulp binnen OCMW Gent, 37% wel. Binnen de sociale huursector kunnen sociaal verhuurkantoren of SVK’s helpen in de oplossing. Zij huren in op de private markt en verhuren door aan mensen met een laag inkomen, zij brengen m.a.w. private woongelegenheden sociaal op de huurmarkt. Hierrond vroeg Greet Riebbels ook naar bijkomende informatie, gegevens op basis van evaluatie. Op deze vragen kon de OCMW voorzitter interessante info aanreiken: “ Het Sociaal verhuurkantoor OCMW Gent werd in 2016 verzelfstandigd en beheert momenteel 215 woningen, waarvan 15 in eigendom van het OCMW Gent zelf. Er is een groeipad voorzien waarbij een netto groei van 15 woningen op jaarbasis wordt vooropgesteld. Het aantal kandidaat-huurders blijft echter toenemen. Er zijn nu maar liefst 2218 kandidaat-huurders ingeschreven bij SVK Gent. Krachtens het toewijsreglement van SVK’s worden de beschikbare woningen toegewezen aan de kandidaat-huurders met de hoogste woonnood. In de regel zijn dit vaak daklozen die dus jammer genoeg de stap van dreigende uithuiszetting reeds voorbij zijn. Het SVK wordt regelmatig gecontacteerd door geïnteresseerde eigenaars en blijft zelf verder inzetten op promotie om de groei te ondersteunen. Zo voert SVK Gent regelmatig promotieacties zoals afficheactie, flyeractie, beurzen, publicaties, actie via immowebsites, … In 2016 werd voor het eerst een eigen website voor het SVK ontwikkeld. Sinds kort bevraagt het SVK kandidaat-eigenaars om o.a. een zicht te krijgen over hoe ze hun weg vinden naar het SVK. Voor 2017 voorziet het SVK opnieuw twee promotiecampagnes. Ook werden er afspraken gemaakt met de medewerkers van de woonwinkels om op de Gentse wijkbeurzen in de 25 wijken de werking van het SVK Gent te promoten via flyers en affiches. Het grootste struikelblok in de zoektocht naar ‘meer sociaal te verhuren private woningen’ betreft de onderhandelingen met de eigenaars inzake de huurprijs.